ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2020

Data publikacji: 02.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 21 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminach wyszczególnionych dla poszczególnych dyscyplin.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW):

LEKKOATLETYKA – pakiet „letni” – termin dostawy: 30.04.2021

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. OLIMP REANIMATOR PRO (pomarańczowy) 1425 g. proszek 34
2. NUTREND Magnez Magneslife Strong 20 x 60 ml. shot 36
3. OLIMP BIOGENIX FLEX-Genix 400g proszek 32
4. NOW FOOD Witaminy Special Two 180 tabl. tabletki 24
5. ACTIVLAB Beta ALANINE 4000 mg. 60 kaps. kapsułki 24
6. OLIMP FLEX POWER 360 g. proszek 12
7. OLIPM Witaminy Multiple Sport Mega Caps 60 tabl. tabletki 118
8. OLIMP Chela-Mag B6 20 x 20ml shot 98
9. FA Napalm Vitargo 500 g. proszek 8
10. NOW Witamina C krystaliczna 454 g. proszek 38
11. OLIMP BCAA Xplode 500 500 g. proszek 20
12. OLIMP Creatine Monohydrate Powder 500 g. proszek 8
13. NUTREND Unisport 1000 ml. płyn 10
14. OLIMP Carbonox 3500 g. proszek 8
15. NUTREND Flexit 500 g. proszek 60
16. OLIMP ZMA 120 kaps. kapsułki 28
17. TREC Aminomax 6800 450 Kapsułki 40
18. OLIMP Glutamina Xplode 500 g. proszek 30
19. TREC Whey 100 2275 g. proszek 16
20. OLIMP Isolate 95 2200 g. proszek 6
21. TREC Creatyne Trec CM3 500 g. proszek 4
22. TREC Vit D3+K2 60 tabl. tabletki 4
23. UNIVERSAL NUTRITION Flex 44 g. saszetki 4
24. MEGABOL Total Creatine 500 g. proszek 2
25. NUTREND L-Carnityna Carnilife 40000 500 ml. płyn 2
26. OLIMP Witaminy Multiple Sport Mega Caps 60 kaps. kapsułki 48
27. OLIMP Chela-Mag B6 20 x 20 ml. shot 100
28. NOW Witamina C krystaliczna 454 g. proszek 48
29. OLIMP BCAA xploder 500 500 g. proszek 28
30. NUTREND BCAA Mega Strong 1000 ml. płyn 32
31. OLIMP Creatine monohydrate Powder 500 g. proszek 28
32. NUTREND Unisport 1000 ml. płyn 60
33. NUTREND Flexit 500 g. proszek 32
34. OLIMP Glutamina Xplode 500 g. proszek 14
35. TREC Whey 100 2275 g. proszek 20
36. OLIMP Isolate 95 2200 g. proszek 8
37. TREC Creatyne Trec CM3 500 g. proszek 36
38. TREC Vit D3+K2 60 tabl. tabletki 46
39. MEGABOL Total Creatine 500 g. proszek 18
40. OLIMP VITA-MIN MULTIPLE SPORT 60 kaps. kapsułki 36
41. OLIMP GOLD OMEGA 3 SPORT EDITION 120 kaps. kapsułki 40
42. OLIMP GOLD VIT D3 2000 120 kaps. kapsułki 20
43. OLIMP GOLD-VIT C 1000 SPORT EDITION 60 kaps. kapsułki 16
44. SOLGAR Solgar, Magnez, cytrynian, 60 tabletek 60 kaps. kapsułki 8
45. OLIMP CHELA MAG B6 FORTE SHOT 20 x 25 ml. shot 24
46. SCITEC NUTRITION 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL 2350 g. proszek 22
47. NUTREND Izotonik UNISPORT (ananas) 1000 ml. płyn 32
48. OLIMP Izotonik ISO PLUS + L-CARNITINE 1505 g. proszek 24
49. OLIMP BETA-ALANINE XPLODE POWDER 420 g. proszek 32
50. OLIMP CAFFEINE KICK 60 kaps. kapsułki 20
51. OLIMP CREATINE POWDER 550 g. proszek 10
52. OLIMP CARBONOX 3500 g. proszek 4
53. UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL FLEX 44 pakiety proszek 24
54. OLIMP WHEY PROTEIN COMPLEX 100% 2270 g. proszek 10
55. EKF Paski testowe Lactate Scout 72 szt./op. Pasek test. 16

 

LEKKOATLETYKA – pakiet „zimowy” – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Olimp REANIMATOR PRO (pomarańczowy) 1425g proszek 34
2. Nutrend Magnez Magneslife Strong 20 x 60ml shot 36
3. Olimp Whey Protein 100% 1800g proszek 24
4. NOW food Witaminy Special Two 440g 180 tab. tabletki 24
5. Activlab Beta ALANINE 4000mg 60 tab. tabletki 24
6. Olimp FLEX POWER 300g proszek 12
7. Olimp Witaminy multiple sport Mega Caps 60 tab. tabletki 118
8. Olimp Chela-Mag B6 20 x 20ml shot 98
9. FA Napalm 500g proszek 8
10. Olimp Witamina C krystaliczna 454g proszek 38
11. Olimp BCAA xplode 500 500g proszek 20
12. Olimp Creatine monohydrate powder 500g proszek 8
13. NUTREND Unisport 1000ml płyn 10
14. Olimp Carbonox 3500g proszek 8
15. NUTREND Flexit 500ml płyn 60
16. Olimp ZMA 30 tab. tabletki 28
17. TREC Aminomax 6800 450 tab. tabletki 60
18. Olimp Glutamina Xplode 500g proszek 30
19. TREC Białko Whey 100 2000g proszek 18
20. Olimp Isolate 95 2200g proszek 6
21. TREC Creatyne Trec CM3 500g proszek 15
22. TREC Vit D3+K2 60 tab. tabletki 4
23. Universal Nutrition Flex 44 sasz. saszetki 6
24. MEGABOL Total creatine 500g proszek 2
25. NUTREND L-carnityna Carnilife 40000 500ml płyn 2
26. Olimp Witaminy multiple sport Mega Caps 60 tab. tabletki 48
27. Olimp Chela-Mag B6 20 x 20ml shot 60
28. NOW Witamina C krystaliczna 454g proszek 20
29. Olimp BCAA xploder 500 500g proszek 12
30. NUTREND BCAA Mega Strong 1000ml płyn 44
31. Olimp Creatine monohydrate powder 500g proszek 12
32. NUTREND Unisport 1000ml płyn 16
33. NUTREND Flexit 500ml płyn 32
34. Olimp ISO PLUS + L-CARNITINE 700g proszek 40
35. Olimp Glutamina Xplode 500g proszek 12
36. TREC Białko whey 100 2000g proszek 12
37. Olimp Isolate 95 2200g proszek 8
38. MEGABOL Total Creatine 500g proszek 20
39. TREC CREA 9 Xtreme Powder 180g proszek 12
40. TREC Vit D3+K2 60 tab. tabletki 46
41. Iron Horse Anabolic Dream 280g proszek 8
42. MEGABOL Total creatine 500g proszek 12
43. Olimp GOLD OMEGA 3 SPORT EDITION 120 kaps. kapsułki 40
44. Olimp GOLD VIT D3 2000 120 kaps. kapsułki 20
45. Olimp GOLD-VIT C 1000 SPORT EDITION 60 kaps. kapsułki 16
46. Solgar Cytrynian Magnezu 60 kaps. kapsułki 12
47. Olimp CHELA MAG B6 FORTE SHOT (20 x 25 ml) shot 24
48. SCITEC NUTRITION 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL 2350g proszek 14
49. Nutrend Izotonik UNISPORT ananas 1000ml płyn 24
50. Olimp Izotonik ISO PLUS + L-CARNITINE 1505g proszek 20
51. Olimp BETA-ALANINE XPLODE POWDER 420g proszek 20
52. Olimp CAFFEINE KICK 60 kaps. kapsułki 14
53. TREC Creatine CM3 500g proszek 10
54. Olimp CARBONOX 3500g proszek 4
55. Universal Nutrition ANIMAL FLEX 44 pakiety proszek 16
56. Olimp WHEY PROTEIN COMPLEX 100% 2270g proszek 10
57. QUINTON QUINTON ISOTONIC 30 x 10ml płyn 2
58. Bulk Powders Elektrolity 500g proszek 4
59. Bulk Powders Olej MCT 500ml płyn 4
60. Bulk Powders IZOLAT BIAŁEK WOŁ. 97% (czekolada) 5000g proszek 2
61. Bulk Powders D-ryboza 100g proszek 2
62. Bulk Powders Complete Cocount Cream 2,5kg płyn 2
63. Biogenix Monster Mass 6800g proszek 2
64. Biogenix Carb BX 3000g proszek 2
65. Olimp Pure Whey Isolate 95 2200g proszek 2
66. Olimp Scitrec G-Bomb 2.0 500g proszek 10
67. Olimp Vit-B 100 100 kaps. kapsułki 8
68. Olimp Knockkout 2.0 400g proszek 10

 

KOLARSTWO-HANDBIKE – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. SIS Żel energetyczny izotoniczny variety pack 14 x 60 ml shot 82
2. SIS Rego Rapid Recovery napój reg. (Czekolada) 1600g płyn 3
3. SIS Rego Rapid Recovery napój reg. (Truskawka) 1600g płyn 5
4. SIS Rego Rapid Recovery napój reg. (Banan) 1600g płyn 5
5. SIS Rego Rapid Recovery napój reg. (Wanilia) 1600g płyn 3
6. Actiferol Actiferol forte (żelazo) 60 kaps. kapsułki 8
7. OLIMP Magne-B6 Skurcz 3 kaps. kapsułki 8
8. OLIMP BetaAlanina – XPLODE 250g proszek 6
9. Beta Cruenta Plus (burak z aronią) 1000g proszek 2
10. SIS SIS Go Electrolyte (owoce tropikalne) 1600g proszek 11
11. SIS SIS Go Electrolyte (czarna porzeczka) 1600g proszek 9
12. SIS SIS Go Electrolyte (pomarańcza) 1600g proszek 10
13. SIS SIS Go Electrolyte (cytryna/limonka) 1600g proszek 10
14. SIS Białko Overinght Proteine (czekolada) 1000g proszek 7
15. SIS Baton proteinowy (czekolada-orzeszki) 55g baton 148

 

WIOŚLARSTWO – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. OLIMP WHEY 100 (czekolada/sezam) 2275g proszek 4
2. Nutrend BCAA 1000ml płyn 6
3. Nutrend HMB 4500 (1231mg./kaps.) 100 kaps. kapsułki 9
4. Nutrend Beta Alanine Compressed  90 kaps. kapsułki 7
5. EDGE LactatEDGE zestaw 8 op. pasków test.  – paski testowe 1
6. Nutrend Batony energet. De Luxe (truskawka/sernik) 60g baton 36
7. Nutrend Batony energet. De Luxe (pomarańcza/kokos) 60g baton 36
8. Trec Multipack 120 kaps. kapsułki 4
9. Nutrend Flexit drink 400g proszek 4
10. Trec CLA z zieloną herbatą 180 kaps. kapsułki 4
11. Vitargo Gele Vitargo 45g żel 30
12. Vitargo Vitargo Carboloader 5000g proszek 2
13. Isostar Koncentrat 1500g proszek 4
14. Nutrend Baton energet. De Nuts (pistacja/słonecznik) 35g baton 90

 

SIATKÓWKA NA SIEDZĄCO – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Trec Nutrition Jabłczan Kreatyny CM3 1250 360 kaps. kapsułki 28
2. Trec Nutrition BETA ALANINE 700 360 kaps. kapsułki 28
3. Trec Nutrition Witamina D3 2000 jedn. ALLNUTRITION 200 kaps. kapsułki 49
4. Trec Nutrition Super Omega 3 180 kaps. kapsułki 29
5. Trec Nutrition ALLNUTRITION ZMAX 180 kaps. kapsułki 28
6. Trec Nutrition ALLNUTRITION WHEY PROTEIN (ciastko) 2270g proszek 28
7. Trec Nutrition ALLNUTRITION CAFFEINE 200 200 kaps. kapsułki 38
8. NUTREND UNISPORT – różne smaki 1000ml płyn 28
9. Trec Nutrition ALLNUTRITION PRE WORKOUT PRO SERIES 600g proszek 33

 

NARCIARSTWO BIEGOWE I BIATHLON – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. OLIMP MATRIX PRO 32 24x80g BATON BIAŁKOWY (kokos) 80g baton 90
2. ENERVIT R2 Recovery Drink (pomarańczowy) 400g proszek 10
3. UNIWERSAL Storm/MIX KREATYN (blue raspberry) 836g proszek 3
4. NUTREND Aminokwasy Bcaa Mega Strong 4:1:1 (pineapple 5 szt., apple 5 szt.) 500g proszek 10
5. REAL PHARM GABA (orange/lemon) 200g proszek 11
6. TREC SLEEP-ER (tropical) 225g proszek 10
7. DUOLIFE Naturalny ALOES w płynie 750ml płyn 6
8. OLIMP Isoplus+l-carnitine  (orange/ tropic blue) 1505g proszek 5
9. SWANSON ULTIMATE 16 STRAIN PROBIOTIC 60 kaps. kapsułki 8
10. ALLNUTRITION Whey Protein, białko (ciasteczko) 2270g proszek 3
11. SIS GO Isotonic Energy Gel zestaw Variety Pack 7 x 60 ml shot 5
12. KFD PREMIUM TCM (JABŁCZAN KREATYNY) (kaktusowy) 500g proszek 5

 

PARASNOWBOARD – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Forever Living Focus 120 kaps. kapsułki 3
2. Forever Living Fields of Green 80 kaps. kapsułki 6
3. Forever Living Absorbent-C 100 kaps. kapsułki 4
4. Forever Living Move 90 kaps. kapsułki 3
5. HealthLabs  CurcuMe 60 kaps. kapsułki 5
6. Kenay Omega-3 EPA/DHA EZmega MAX 60 kaps. kapsułki 4
7. HealthLabs RestMe 60 kaps. kapsułki 2
8. Apollo’s Hegemony Bifido Forte 120 kaps. kapsułki 4
9. Apollo’s Hegemony Ashwagandha Diamond HPLC 60 kaps. kapsułki 2
10. Mendes Probiotyk Vivomixx 112 miliardów 10 kaps. kapsułki 30
11. ForMEDS Witamina D3 z lanoliny, 4000IU 120 kaps. kapsułki 8
12. ForMEDS BiCaps Koenzym Q10 60 kaps. kapsułki 8

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 09.12.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 09.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 10.12.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 10.12.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.12.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych