ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/05/2023

Data publikacji: 19.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/05/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 13 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 07.06.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Ergometr wioślarski Concept 2Concept2 2
2.Podstawki pod łodzie wioślarskie Filippi folding stand SKU VAVAXA001Filippi 4
3.MONITOR PM5 do ergometru wioślarskiegoConcept2 2
4.Podstawa SLIDE do ergometrów Concept – paraConcept2 2
5.Rower Treningowy – BikeErg Concept 2Concept2 1
6.Thule Motion XT XXL – box dachowyTHULE 1
7.GARMIN Czujnik TętnaGarminHRM-Dual1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Maczugi (dostosowane do wymogów WPA) 20

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Goalball):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.SFD NutritionJabłczan cytruliny200 gproszek19 op.
2.Olimp Sport NutritionVita-Min Multiple Sport60 szt. – 80,85 gtabletki19 op.
3.KFDPREMIUM WPC 80 XXL900 gproszek19 op.
4.KFDKreatyna proszek jabłkowy250 gproszek19 op.
5.KFDCytrulina odżywka przedtreningowa400 gproszek19 op.
6.ActivlabBEET SHOT80 mlpłyn40 op.
7.ColdPack Line SportJednorazowy kompres chłodzący – suchy lód instantszt.kompres25 szt.
8.SongbirdWosk do technik uwalniania powięziowego Super Grip300 gwosk1 op.
9.Tens CareElektrostymulator wielofunkcyjny FlexiStim (TENS+EMS+INF+MIK)szt.elektrostymulator1 szt.
10.PLASTOVIS 13Plaster Sportowy 1,3cm – Tape Sztywny – Biały – Wąskirolkaplaster10 szt.
11.COHESIVE WRAP PROUDTaśma samoprzylepna – stabilizacja i ochrona stawówszt.taśma5 szt.
12.ORYGINAL KINESIOLOGY TAPE NASARAORYGINAL KINESIOLOGY TAPE NASARA XXL – DUŻA ROLKA PROFESJONALNA 32M – CZERWIEŃ (NASARA_RED)szt.rolka4 szt
13.COMPREFLOSS SANCTBANDTAŚMA FLOSS BAND REDUKUJĄCA BÓL, ZWIĘKSZAJĄCA ZAKRES RUCHU W STAWACH I PRZYŚPIESZAJĄCA REGENERACJĘ (COMPREFLOSS SANCTBAND 2M)szt.taśma3 szt.
14.BioTech USAMulti Hypotonic1000 mlpłyn5 op.

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.EnervitIsotonic-Isocarb650 gPROSZEK12 op.
2.EnervitEAA aminokwasy10 saszetek-100g/op.PROSZEK10 op.
3. –GERIAVIT PHARMATON100 kapsułekKAPSUŁKI6 op.
4. –WIT D3100 kapsułekKAPSUŁKI6 op.
5.EnervitBATONY ENERGETYCZNEkarton 25 szt.baton5 op.
6.EnervitENERVIT R2 Perfomancekarton 28 szt.baton5 op.
7.EnervitENERVIT R2420 g.PROSZEK8 op.

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.SISSiS Go Variety Pack zestaw żeli7x 60 mlżel18 op.
2.SISSiS Go Energy Bar baton energetyczny (czekolada)40 gbaton18 szt.
3.SISSiS Go Energy Bar baton energetyczny (BANAN)40 gbaton18 szt
4.PowerBarPowerBar Natural Energy Bar (słodko-słony)40 gbaton16 szt.
5.PowerBarPowerBar Natural Energy Bar (truskawka-żurawina) – 40g40 gbaton14 szt.
6.PowerBarPowerBar Energize Orginal (cookies cream)55 gbaton18 szt.
7.PowerBarPowerBar Protein Nut2 (milk chocolate peanut)45 gbaton20 szt.
8.go onGO ON! Nutrition Protein Bar 50% baton białkowy (ciasteczkowo-śmietankowy)45 gbaton20 szt.
9.SISSiS Go Caffeine Gel płynny żel z kofeiną (citrus)60 mlżel16 szt.
10.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat473 mlkoncentrat11 op.
11.BEET ITBEET IT SPORT Nitrate 3000250 mlkoncentrat28 op.
12.Nutrend UnisportNutrend Unisport (cytrynowy)1000 mlkoncentrat19 op.
13.OlimpOlimp Whey Protein Complex 100%700 gproszek10 op.
14.OlimpOlimp Beta-Alanine Xplode Powder250 gproszek18 op.
15.ActivlabActivlab Run & Bike Endurance Gel żel energetyczny (aloes)40 gżel4 szt.
16.PowerBarPowerBar Caffeine Boost ampułka25 m;ampułka20 szt.
17.NutrendNutrend dozownik do napojów Unisportsztuka2 szt.
18.OlimpOlimp Carbonox węglowodany1 kgproszek6 op.

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OlimpArgiPower 1500 Mega Caps120 capskapsułki12 op.
2.7NutritionAshwagandha 7% 60vege caps400 mgkapsułki12 op.
3.7NutritionEAA Perfect480 gproszek22 op.
4.7NutritionBERBERINE HCL MAX 100 vege caps100 capskapsułki12 op.
5.7NutritionCitrulline Malate250 gproszek12 op.
6.7NutritionCreatine Creapure500 gproszek30 op.
7.7NutritionCynk 15mg100 capskapsułki12 op.
8.7NutritionGinseng + Herbal Combo60 capskapsułki12 op.
9.7NutritionMULTISPORT60 vege capskapsułki20 op.
10.7NutritionProbiotic PRO 24 – 30 bilions30 vege capskapsułki12 op.
11.7NutritionSteel Joints Drink450 gproszek12 op.
12.7NutritionVitamin C 1000250 gproszek12 op.
13.7NutritionVitamin D3 4000120 capskapsułki12 op.
14.7NutritionWHEY ISOLATE 902000 gproszek17 op.
15.7NutritionWHEY PROTEIN 802000 gproszek18 op.
16.7NutritionZMB+GMC90 capskapsułki12 op.
17.7NutritionCORDYCEPS 10:1150 gproszek12 op.
18.7NutritionOmega 3100 capskapsułki10 op.
19.Z-KonzeptMEGA AMINO LIQUID1000 mlproszek12 op.
20.7NutritionMagnesium+Potassium shots100 mlproszek12 op.
21.Z-KonzeptArthro Forte Shots20 x 25 mlproszek5 op.
22.INKOSPORX-Treme Creatine500 gproszek7 op.
23.VitargoVitargo Pure2000 gproszek8 op.
24.OlimpR-WEILER480 gproszek12 op.
25.OlimpR-WEILER Shot (Zestaw 20 Shotów)20 x 60 mlampułki5 op.
26.TrecSleep-er225 gproszek12 op.
27.TrecBeta Alanine Powder180 gproszek12 op.
28.7nutritionCaffeine 200 Plus60 capskapsułki10 op.
29.TrecGlucosamine Sport Complex90 capskapsułki7 op.
30.TrecL-carnityne500 mlpłyn12 op.
31.OlimpAshwagandha 600 Sport60 capskapsułki5 op.
32.7nutritionL-Glutamine500 gproszek5 op.
33.7NutritionMCT Oll400 mlpłyn18 op.
34.OlimpCreatine Monohydrate Powder – 550 g550 gproszek7 op.
35.7NutritionAshwagandha 60 caps60 capskapsułki8 op.

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.TRECWHEY 100 WHEY 100 (4x krem truskawkowy, 4x krem ciasteczkowy)2275 gproszek8 op.
2.OLIMPAmino EAA Xplode Powder 520g520 gproszek5 op.
3.NutrendHMB 4500100 kaps.tabletki6 op.
4.NutrendBeta Alanine Compressed90 kaps.tabletki6 op.
5.BEET IT SPORTShot sok z buraka70 mlpłyn200 szt.
6.NutrendBatony energetyczne de luxe (30 szt truskawkowo-sernikowe, 30 szt pomarańczowo-kokosowy)60 gbaton60 szt.
7.NutrendMagnez w ampułkach MagnesLife10 x 25 mlpłyn3 op.
8.TrecMultipack (multiwitamina – mikro i makro elementy)120 kaps.tabletki8 op.
9.NutrendFlexit drink400 gproszek2 op.
10.TrecCLA z zieloną herbatą90 kaps.tabletki8 op.
11.OlimpChela-Mag B6 Forte60 kaps.tabletki6 op.
12.VitargoCarboloader gel (cytrynowy)45 gżel10 op.
13.ISOSTARISOSTAR Koncentrat1500 gproszek6 op.
14.NutrendDe Nuts BATON (pistacje + słonecznik)35 gbaton46 op.
15.VitargoVitargo Carboloader5 kgproszek4 op.
16.VitargoVitargo Electrolyte5 kgproszek4 op.
17.TrecBoogieman300 gproszek4 op.
18.Lactate Scout 4Paski testowe Lactate Scout+ – 72 szt. – pomiar mleczanupaski testowe1 op.
19.Lactate Scout+Lactate Scout+ – zestaw płynów kontrolnychzestawpłyn kontrolny3 szt./zest.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 26.05.2023 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 26.05.2023 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 30.05.2023 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 30.05.2023 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.05.2023 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom