ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/08/2020

Data publikacji: 27.08.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/08/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych na podstawie przesłanych przez Zamawiającego projektów zgodnie z poniższą specyfikacją:
4.1. Ścianka reklamowa (typu medalowa, foto) do rozstawiania również na zewnątrz
– wymiary: regulowana szerokość (minimum 450 cm – sugerowana do 600 cm) i wysokość (min. 240 cm – sugerowane 300 cm),
– możliwość zawieszenia grafiki banerowej (wytrzymałość na duże obciążenie), torba transportowa, nóżki stabilne, mocowania niezbędne do przymocowania stojaka na zewnątrz (wbicia w ziemię np. kotwice, śledzie itp.),
– druk 4+0 na materiale banerowym z ewentualnymi tunelami lub oczkami do montażu na stelażu,
– sztuk: 1
4.2. Namiot reklamowy 3x3m z nadrukiem
– wymiary 300×300 cm z wodoodpornym dachem oraz trzema wysokimi ścianami (możliwość odpięcia). Stabilna konstrukcja do stosowania na zewnątrz. Niezbędne akcesoria do montażu namiotu (również mocowania), torba transportowa,
– druk 4+0
– sztuk: 1
4.3. Namiot reklamowy 6×3 m z nadrukiem
– wymiary 600×300 cm z wodoodpornym dachem oraz trzema wysokimi ścianami (możliwość odpięcia). Stabilna konstrukcja do stosowania na zewnątrz. Niezbędne akcesoria do montażu namiotu (również mocowania), torba transportowa,
– druk 4+0
– sztuk: 2
4.4. Parasol reklamowy z nadrukiem
– kwadratowa czasza 300×300 cm z owiewkami,
– zadruk 4+0 na czaszy i owiewkach,
– wodoodporny (outdoor), stabilny, obciążniki na wodę lub piasek, mocowania do ziemi (typu kotwice, śledzie),
– sztuk: 4
4.5. Flaga – typu ZOOM (flybanner) – wysokość 350 cm (+/- 10%), mobilna, do stosowania również na zewnątrz, zadruk kolorowy, maszt dopasowany do 3 różnych kształtów flag, baza (podstawa) plastikowa – do wypełniania wodą lub piaskiem w celu dodatkowej stabilności, kotwice i możliwość dodatkowego mocowania do ziemi w celu stabilnego rozłożenia,
– sztuk: 20
4.6 Rama banerowa (koziołek)
– 250×100 cm (+/- 20 cm) Zewnętrzna i wewnętrzna rama wolnostojąca w kształcie litery A, z możliwością umieszczenia grafiki dwustronnie. Druk grafiki jednostronnie na banerach, kolor x2 (komplet do systemu). Stabilna, wykonana z lekkich profili, z możliwością złożenia do mniejszego wymiaru, zestaw do mocowania na ziemi (kotwice, śledzie). Kompletny zestaw do montażu grafiki (oczka, gumki itp.),
– sztuk: 10
4.7. Nadmuchiwana brama reklamowa (START/META) – wielokąt
– 600 x 400 cm (+/- 20%), nadruk kolor, obciążniki, zestaw do nadmuchiwania i mocowania, linki odciągowe ze szpilkami mocującymi, torba transportowa,
– sztuk: 1

5. Oferta powinna określać:
1. cenę netto i brutto za sztukę,
2. cenę netto i brutto za całość usługi wraz z dostawą.
3. czas niezbędny do zrealizowania zamówienia.

Podczas wyceny należy uwzględnić wszelkie koszty, w tym: podatku, opakowania oraz dostawy. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na własny koszt transport zamówienia.

Oczekiwany termin realizacji:
Do dnia 16 września 2020 r..

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy wymienione w punkcie Opis przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 04.09.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@pzsnstart.eu
Osobą kontaktową jest Agnieszka Dul.
Oferty otrzymane po 04.09.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 07.09.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

7. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów:
1. cena – 100%; najwyższą liczbę punktów uzyska oferta o najniższej cenie brutto.

8. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

9. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.docx)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych (.pdf)