ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/2019

Data publikacji: 23.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/2019

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie
ul. Trylogii 2/16
01–982 Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby prac projektowych „budynku wolnostojącego” przy płycie stadionu lekkoatletycznego na terenie ośrodka w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 (ekspertyza ma wskazać zasadność zachowania budynku).

3. Obowiązki oferenta:
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
• Wykonawca jest związany ofertą od dnia jej złożenia przez cały okres składania ofert, jak również przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
• Wykonawca może przed upływem okresu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę

4. Niniejsze zapytanie ofertowe:
• nie stanowi zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z którymkolwiek z oferentów. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny
• nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Umowa na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

6. Waluta realizacji zamówienia:

Cena oraz wartość zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).

7. Termin składania ofert oraz opis sposobu przygotowania oferty:

• Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00 (okres składania ofert).
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
• Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.
• Ofertę w wersji elektronicznej (w formie skanu podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: zarzad@osstart.com.pl
• Oferty otrzymane po okresie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku i zostanie stwierdzony protokołem.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki udziału w oparciu o kryterium ceny brutto zaoferowanej przez oferenta, doświadczenia oferenta w realizacji zamówień stanowiących przedmiot niniejszego zapytania oraz wszelkich okoliczności świadczących o gwarancji należytej, terminowej i jakościowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania jako najkorzystniejszej i wyboru oferty dowolnego Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich wskazanych wyżej kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu przez Zamawiającego komisja składająca się przynajmniej z trzech członków. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

10. Postanowienia końcowe:
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty, ani ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,

11. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy