ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/05/2020

Data publikacji: 20.05.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/05/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 5 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 12.06.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. OLIMP REANIMATOR PRO (pomarańczowy) 1425 g. proszek 17 op.
2. NUTREND Magnez Magneslife Strong 20 x 60 ml. shot 18 op.
3. OLIMP BIOGENIX FLEX-Genix 400g proszek 16 op.
4. NOW FOOD Witaminy Special Two 180 tabl. tabletki 12 op.
5. ACTIVLAB Beta ALANINE 4000 mg. 60 kaps. kapsułki 12 op.
6. OLIMP FLEX POWER 360 g. proszek 6 op.
7. OLIPM Witaminy Multiple Sport Mega Caps 60 tabl. tabletki 59 op.
8. OLIMP Chela-Mag B6 20 x 20ml shot 49 zest.
9. FA Napalm Vitargo 500 g. proszek 4 op.
10. NOW Witamina C krystaliczna 454 g. proszek 19 op.
11. OLIMP BCAA Xplode 500 500 g. proszek 10 op.
12. OLIMP Creatine Monohydrate Powder 500 g. proszek 4 op.
13. NUTREND Unisport 1000 ml. płyn 5 op.
14. OLIMP Carbonox 3500 g. proszek 4 op.
15. NUTREND Flexit 500 g. proszek 30 op.
16. OLIMP ZMA 120 kaps. kapsułki 14 op.
17. TREC Aminomax 6800 450 Kapsułki 20 op.
18. OLIMP Glutamina Xplode 500 g. proszek 15 op.
19. TREC Whey 100 2275 g. proszek 8 op.
20. OLIMP Isolate 95 2200 g. proszek 3 op.
21. TREC Creatyne Trec CM3 500 g. proszek 2 op.
22. TREC Vit D3+K2 60 tabl. tabletki 2 op.
23. UNIVERSAL NUTRITION Flex 44 g. saszetki 2 op.
24. MEGABOL Total Creatine 500 g. proszek 1 op.
25. NUTREND L-Carnityna Carnilife 40000 500 ml. płyn 1 op.
26. OLIMP Witaminy Multiple Sport Mega Caps 60 kaps. kapsułki 24 op.
27. OLIMP Chela-Mag B6 20 x 20 ml. shot 50 zest.
28. NOW Witamina C krystaliczna 454 g. proszek 24 op.
29. OLIMP BCAA xploder 500 500 g. proszek 14 op.
30. NUTREND BCAA Mega Strong 1000 ml. płyn 16 op.
31. OLIMP Creatine monohydrate Powder 500 g. proszek 14 op.
32. NUTREND Unisport 1000 ml. płyn 30 op.
33. NUTREND Flexit 500 g. proszek 16 op.
34. OLIMP Glutamina Xplode 500 g. proszek 7 op.
35. TREC Whey 100 2275 g. proszek 10 op.
36. OLIMP Isolate 95 2200 g. proszek 4 op.
37. TREC Creatyne Trec CM3 500 g. proszek 18 op.
38. TREC Vit D3+K2 60 tabl. tabletki 23 op.
39. MEGABOL Total Creatine 500 g. proszek 9 op.
40. OLIMP VITA-MIN MULTIPLE SPORT 60 kaps. kapsułki 18 op.
41. OLIMP GOLD OMEGA 3 SPORT EDITION 120 kaps. kapsułki 20 op.
42. OLIMP GOLD VIT D3 2000 120 kaps. kapsułki 10 op.
43. OLIMP GOLD-VIT C 1000 SPORT EDITION 60 kaps. kapsułki 8 op.
44. SOLGAR Solgar, Magnez, cytrynian, 60 tabletek 60 kaps. kapsułki 4 op.
45. OLIMP CHELA MAG B6 FORTE SHOT 20 x 25 ml. shot 12 zest.
46. SCITEC NUTRITION 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL 2350 g. proszek 11 op.
47. NUTREND Izotonik UNISPORT (ananas) 1000 ml. płyn 16 op.
48. OLIMP Izotonik ISO PLUS + L-CARNITINE 1505 g. proszek 12 op.
49. OLIMP BETA-ALANINE XPLODE POWDER 420 g. proszek 16 op.
50. OLIMP CAFFEINE KICK 60 kaps. kapsułki 10 op.
51. OLIMP CREATINE POWDER 550 g. proszek 5 op.
52. OLIMP CARBONOX 3500 g. proszek 2 op.
53. UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL FLEX 44 pakiety proszek 12 zest.
54. OLIMP WHEY PROTEIN COMPLEX 100% 2270 g. proszek 5 op.
55. EKF Paski testowe Lactate Scout 72 szt./op. Pasek test. 8 op.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 27.05.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 27.05.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 28.05.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 28.05.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 28.05.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych