ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
35300000-7 – Broń, amunicja i podobne elementy
33124131-2 – Paski odczynnikowe
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 8 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego:

L.p. Sekcja sportowa Nazwa sprzętu Ilość
Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”

Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, tel. 85 652 37 39

1. Tenis stołowy Tibhar Balsa SGS, uchwyt konkav (deska) 2
2. Tenis stołowy Tibhar Balsa IV L, uchwyt konkav (deska) 1
3. Tenis stołowy Tibhar Błaszczyk Balsa Offensiv, uchwyt konkav (deska) 1
4. Tenis stołowy Donic Acuda S3, grubość 1,8, czarna (okł. gładka) 2
5. Tenis stołowy Donic Acuda S3, grubość 1,8, czerwona (okł. gładka) 2
6. Tenis stołowy Tibhar Aurus, grubość 1,9 czarna, (okł. gładka) 2
7. Tenis stołowy Tibhar Aurus, grubość 1,9, czerwona (okł. gładka) 2
8. Tenis stołowy Długie czopy TibharGrass DEF, grubość 1,0 czerwony 1
9. Tenis stołowy Długie czopy Tibhar Grass D.TecS, drubość 1,6 czerwony 1
10. Tenis stołowy Piłki Tibhar** Basic 40+ Syntt (72szt./opak), białe 4
11. Boccia Superior classic, biała (Jack) soft 1
12. Boccia Superior classic, czerwone medium soft bila 2
13. Boccia Superior classic, niebieskie medium soft bila 2
14. Boccia Superior classic, czerwone hard bila 2
15. Boccia Superior classic, niebieskie hard bila 2
16. Boccia Superior classic, czerwone soft bila 2
17. Boccia Superior classic, niebieskie soft bila 2
18. Boccia Walizka superior  na bile 1
19. Strzelectwo Karabin pneumatyczny Anschutz 8002: kaliber 4,5 mm, oburęczny, z metalową stopką i podwyższeniami przyrządów celowniczych 1
20. Strzelectwo Butla: krótka, do karabinu pneumatycznego Anschutz 1
21. Strzelectwo Tarcze do karabinu pneumatycznego – Pistolet pneumatyczny na kartonie tarczowym 170 x 170 mm KRÜGER 4000
22. Strzelectwo Tarcze do pistoletu pneumatycznego – Karabin pneumatyczny na kartonie tarczowym – KRÜGER 100 x 100 mm 5000
23. Strzelectwo Śrut do broni pneumatycznej Diabolo H&N MATCH PISTOL 4,49/500 (op. 500szt.) 10
24. Strzelectwo Śrut do broni pneumatycznej Diabolo H&N SPORT GLATT 4,5/500 (op. 500szt.) 12
Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”

Al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała

25. Boccia Zestaw bil Superior Classic 1
26. Boccia Zestaw bil Superior Rio2016 1
27. Narciarstwo alp. Narty slalomowe Head 165 cm, promień 13 m 1
Ludowy Klub Sportowy „Gol-Start”

Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, tel.: 34 32 29 149

28. Boccia Boccia Superior Classic, w walizce typu Superior 1
29. Pływanie Asystent Lactate Scout 1
30. Pływanie Paski odczynnikowe Lactate Scout (24szt./opak) 6
31. Pływanie Zegarek Polar M200 2
Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

Robotnicza 68, 82-300 Elbląg, tel.: 55 642 42 55

32. Siatkówka plaż. Stojak sędziowski do siatkówki plażowej 2
33. Siatkówka plaż. Piłki do siatkówki plażowej Mikasa VIS 300 5
34. Siatkówka plaż. Taśmy wyznaczające pole gry 2
35. Siatkówka hal. Piłki do siatkówki halowej Molten V5M5000 6
36. Siatkówka hal. Siatka do siatkówki halowej 1
37. Siatkówka hal. Ciśnieniomierz do piłek 2
38. Siatkówka hal. Antenki do siatkówki 8
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk

Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk, tel.: 58 300 00 08

39. Pływanie Asystent Lactate Scout 1
40. Pływanie Wiosełka Arena Flex Paddles Acid Lime Black 1E55465M 5
41. Pływanie Wiosełka Arena Elite Hand Paddle 9525095 Pink 5
42. Pływanie Deska Gionis Carbon offensive uchwyt FL 1
43. Tenis stołowy Okładziny do rakietki Sriver G3 max 3
44. Tenis stołowy Okładziny do rakietki Tenergy 05 max 6
45. Tenis stołowy Okładzina do rakietki, czerwona, Tenergy 05, 1,9mm 1
46. Tenis stołowy Piłeczki plastikowe Butterfly Master (72szt.?opak.) 3
47. Tenis stołowy Piłeczki G40+ Butterfly (3szt./opak.) 23
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: 95 720 06 79

48. Lekka atletyka Kula PK-2,27/108 2
49. Lekka atletyka Kula PK-3,25 2
50. Lekka atletyka Kula PK-4,25 3
51. Lekka atletyka Kula PK-4,7 3
52. Lekka atletyka Kula PK-4,5/108 3
53. Lekka atletyka Dysk treningowy TPD11-1 8
54. Lekka atletyka Dysk treningowy TPD11-0,75 3
55. Lekka atletyka Dysk treningowy TPD11-0,6 3
56. Lekka atletyka Oszczep 500g W-5-T 2
57. Lekka atletyka Oszczep 700g W-6-T/700g 4
58. Lekka atletyka Oszczep 800g W-8-T 3
59. Lekka atletyka Uprząż treningowa z holem elastycznym UT-2 2
60. Lekka atletyka Drabinka do treningu sprawnościowego AGL- 9 2
61. Lekka atletyka Piłka lekarska PLT-3 2
62. Lekka atletyka Piłka lekarska PLT-4 3
63. Lekka atletyka Piłka lekarska PLT-2 2
64. Lekka atletyka Piłeczki oszczepnicze JBI-0,6 8
65. Lekka atletyka Piłeczki oszczepnicze JBI-0,8 8
66. Lekka atletyka Piłeczki oszczepnicze JBI-0,4 4
67. Łucznicza Zestaw Majdan XENIA RH25’ILF – Krossen Fivics/ Ramiona SF AXIOM + plus Fiberglass Wood Sebastien Flute Limbs+cięciwa 1
68. Łucznicza Podstawka magnetyczna DECUT NOVA Rest Magnetic 1
69. Łucznicza Button Decut ZX 229 Micro 1
70. Łucznicza Kliker Decut Blacha 1
71. Łucznicza Celownik sportowy Cartel Focus 1
72. Łucznicza Zestaw stabilizatorów Cartel Pro Carbon, czarne 1
73. Łucznicza Stojak metalowy Cartel RX 103 1
74. Łucznicza Skórka SOMA i ochraniacz na ramię SPIGA 1
75. Łucznicza Strzały Aston Jazz 1816 1
76. Łucznicza Insert 16 piankowy do mat 10
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny

J. Kiepury 17/31, 58-506 Jelenia Góra, tel.: 75 647 10 60

77. Narciarstwo alp. Narty VÖLKL RTM 75 + wiązania MARKER 4 MOTION 10 długość 173cm 1
78. Lekkoatletyka Zestaw treningowy TRX Home Gym 1
79. Piłka siatkowa Piłka siatkowa „Mikasa” 3
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

Gliwicka 150, 40-859 Katowice, tel.: 32 241 01 40

80. Goalball Bramki do Goalballa (projekty w załączeniu) 2
81. Goalball Piłki dźwiękowe WV KSG 10
82. Boccia Zestaw bil Superior Rio2016 1
83. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-3 2
84. Pływanie Płetwy gumowe, rozmiary:

35-36 1 para

37-38 2 pary

39-40 2 pary

41-42 2 pary

43-44 2 pary

45-46 1 para

10
85. Pływanie Malmsten Wiosełka Classic „S” 10
86. Pływanie Arena rurka czołowa Swim Snorkel Pro 6
87. Pływanie Wiosełka Arena Elite Finger 9525165 Acid Lime 8

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 04.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 04.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 05.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawartej między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3, 4, 5 – projekt bramki do Goalball