ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/11/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy
35300000-7 – Broń, amunicja i podobne elementy
33124131-2 – Paski odczynnikowe
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 9 lokalizacji na terenie RP w terminie do 31.12.2017r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 3 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego:

„Skorpion Polkowice”

Borówkowa 5A, 59-101 Polkowice, tel.: 509 745 056

L.p. Sekcja sportowa Nazwa sprzętu Ilość
1. Strzelecka Karabin STEYR Match PCP 1
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”

Maratońska 1, 26-600 Radom, tel.: 510 218 733

2. Lekkoatletyka Bieżnia Nordic Track Commercial 2450 1
Integracyjny Klub Sportowy

Nowy Świat 6/25, 08-110 Siedlce, tel.: 604 973 879

3. Lekkoatletyka Zegarek Polar M430 (biały, czarny) 2
Stowarzyszenie Sportowe „HAŁAS TEAM”

Wąwolnica 18A, 57-100 Strzelin, tel.: 690 688 829

4. Podnoszenie Cięzarów Gryf olimpijski 220/50mm 1
5. Podnoszenie Cięzarów Maszyna do treningu grzbietu FA-26 1
6. Podnoszenie Cięzarów Hantle skręcane 2x40kg komplet 1
7. Podnoszenie Cięzarów Ławka regulowana skośna FS-41 1
Klub Sportowy Inwalidów „Start”

Litewska 20, 71-344 Szczecin, tel.: 91 383 74 30

8. Pływanie Okulary Cobra 92355/77 Arena 4
9. Pływanie Czepki Moulded Pro Arena 10
10. Kolarstwo-Handbike Pulsometr GARMIN Edge 520 1
11. Kolarstwo-Handbike Miernik mocy Power 2 Max 1
12. Kolarstwo-Handbike Trenażer TACX NEO SMART T 2800 1
13. Rugby Piłki do siatkówki MIKASA MVA 330 10
14. Tenis ziemny Tuby do zbierania piłek Tretorn 4
15. Tenis ziemny Owijki na rakiety Pro S pro (opakowanie) 2
16. Tenis ziemny Piłki Tretorn serie plus control (72szt./opak.) 3
17. Tenis ziemny Naciąg do rakiet Babolat Pro Hurricane Tour 1.25 (200 metrów) 1
18. Tenis ziemny Naciąg do rakiet Babolat RPM Blast 1.25 (100 metrów) 1
19. Tenis stołowy Stół do tenisa stołowego Tibhar 1
20. Tenis stołowy Piłki do tenisa stołowego Tibhar Basic 40+ (72szt./opak.) 2
21. Tenis stołowy Okładziny Tibhar Quantum 10
22. Ogólnorozwojowa Zegarek sportowy z monitorem aktywności GPS M400 HR POLAR 1
23. Lekkoatletyka Kula stalowa PK-4/105 2
24. Lekkoatletyka Gumy treningowe (tubing double tube tiguar) 4
25. Strzelectwo Amunicja kulowa RWS 22 l.r. R50 2,6 g (opakowanie) 50
Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg

Św. Barbary 1, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 515 098 064

26. Tenis stołowy Okładzina – Butterfly Tenergy 80 FX – grubość 2.1 mm, czarna i czerwona 2
27.  Tenis stołowy Okładzina – Butterfly Tenergy 05 –  grubość 2,1 mm, czarna 1
28.  Tenis stołowy Nittaku Best Anti – grubość 2,0 mm. czerwona 1
29.  Tenis stołowy Okładzina – Andro Rasant Turbo – 2.1 czarna i czerwona 2
30.  Tenis stołowy Piłeczki Andro POLY X 40+ (opak.) 5
31.  Tenis stołowy Zbieraki do piłeczek 3
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Bartłomiej Tott

Jodłówka-Wałki 22E/2, 33-150 Wola Rzędzińska, tel.: 602 331 921

32. Lekkoatletyka Płotek treningowy składany PP-175 6
33. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-2 2
34. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-3 2
35. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-4 1
36. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-4 2
37. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-4,5 1
38. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-5 1
39. Lekkoatletyka Kula treningowa z tworzywa PKG-6 1
40. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-6 1
41. Lekkoatletyka Kula treningowa stalowa PK-7,25 2
42. Lekkoatletyka Dysk gumowy SRD-1 3
43. Lekkoatletyka Dysk gumowy SRD-1,5 2
44. Lekkoatletyka Piłeczka oszczepnicza 600g z uchwytem JKB-0,6 4
45. Lekkoatletyka Piłeczka oszczepnicza 800g z uchwytem JKB-0,8 2
46. Lekkoatletyka Uprząż treningowa z holem elastycznym UT-2 1
47. Lekkoatletyka Uprząż treningowa z holem sztywnym UT-1 1
48. Lekkoatletyka Blok startowy wyczynowy 2
49. Lekkoatletyka Taśma miernicza stalowa 50m 1
Integracyjny Klub Sportowy AWF

Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, tel.: 602 607 072

50. Szermierka na wózkach Klingi floretowe BF FIE, uzbrojone, rocznik 2017 10
51. Szermierka na wózkach Klingi szablowe FIE „Maragine” 10
52. Szermierka na wózkach Rękawice szermiercze PBT (floretowo-szpadowe) „Favorit” 5
Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start”

Remiszewska 14, 03-550 Warszawa, tel.: 22 826 54 10

53. Tenis stołowy Okładzina Butterfly Tenergy 05 max czerwona. 1
54. Tenis stołowy Okładzina Butterfly Tenergy 05 FX 1.9 czarna 1
55. Tenis stołowy Deska Donic Dima Sawtec AN 1
56. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2 2.0 czerwona 1
57. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2 2.0 czarna 1
58. Tenis stołowy Deska Andro Temper Tech ALL+ uchwyt AN 1
59. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S3 2.0 czerwona 1
60. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2 2.0 czarna 1
61. Tenis stołowy Deska Donic Persson Dotec OFF  P 1
62. Tenis stołowy Okładzina Yasaka Rakza 7 2.1 czerwona 1
63. Tenis stołowy Okładzina TIBHAR Grass D.TecS bez podkładu czarna 1
64. Tenis stołowy Deska Andro LIGNA ALL + FL 1
65. Tenis stołowy Okładzina Gewo hype xt pro 40 2.1 czerwona 1
66. Tenis stołowy Okładzina Dhs goldarc 5  47,5  2.0 czarna 1
67. Tenis stołowy Deska Donic Waldner Dotec Carbon OFF  P. 1
68. Tenis stołowy Okładzina Andro Rassant Beat  2.1 czerwona 1
69. Tenis stołowy Okładzina Donic Acuda S2  2.0 czarna 1
70. Tenis stołowy Deska Andro LIGNA ALL +  FL 1
71. Tenis stołowy Piłki HANNO ITTF40 + meczowe 72 szt.(box) 1
72. Tenis stołowy Klej Donic Vario Clean 90 ml 1

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz osoba kontaktowa
a) Oferty prosimy składać do dnia 04.12.2017r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 04.12.2017r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2017r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 05.12.2017r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2017r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawartej między Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych