ZIMOWE  MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W PŁYWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ 16-18.III.2018 r.

ZIMOWE  MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W PŁYWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BYDGOSZCZ 16-18.III.2018 r.

I. CEL
1. Propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rehabilitacji.
2. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
3. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
II. ORGANIZATOR
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
01-982 Warszawa ul. Trylogii 2/16 ; Tel./fax : 570 570 948, 22/ 659 30 11
Współorganizator – realizator zadania
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 52 588-08-34, 696-949-500,
e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE ZADANIE
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3. Urząd Miasta w Bydgoszczy

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Mistrzostwa odbędą się w dniach 16 – 18 marca 2018 roku na Pływalni „Perła” przy Zespole Szkół nr.19 im. Synów Pułku w Bydgoszczy, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11
– długość pływalni 25m
– ilość torów 6
– temperatura wody 28o C
– pomiar czasu: elektroniczny

V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator
w hotelu IKAR Bydgoszcz ,ul. Szubińska 32

VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani do grup startowych zgodnie z przepisami IPC oraz PZSN START.
2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.
4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
5. Zawodnicy startować będą w 4 grupach wiekowych:

  • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 1995-1998 – juniorzy starsi,
  • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 1999-2002 – juniorzy,
  • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2003 – 2005 – juniorzy młodsi,
  • grupa wiekowa „D” – zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi

6. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem „open”.
7. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
8. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez lekarza zawodów.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Sposób przeprowadzenia – seriami na czas.
2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.
3. Pomiar czasu elektroniczny
4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach
5.Podczas zawodów obowiązują przepisy IPC i PZP.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW
Dzień I – sobota 17.03.2018
BLOK I

1. 50 m st. dowolnym dziewcząt Klasa S1-S13 2. 50m st. dowolnym chłopców Klasa S1- S13 3. 100m st. klasycznym dziewcząt Klasa SB4-SB13 4. 100m st. klasycznym chłopców Klasa SB4-SB14 5. 50m st. motylkowym dziewcząt Klasa S1-S13 6. 50m st. motylkowym chłopców Klasa S1-S13 7. 400m st. dowolnym dziewcząt Klasa S6-S13 8. 400m st. dowolnym chłopców Klasa S6-S13 9. 4 x50m st. zmiennym dziewcząt Open 10. 4 x50m st. zmiennym chłopców Open
BLOK II

1. 100m st. dowolnym dziewcząt Klasa S1-S13 2. 100m st. dowolnym chłopców Klasa S1-S13 3. 50m st. klasycznym dziewcząt Klasa SB1-SB13 4. 50m st. klasycznym chłopców Klasa SB1-SB13 5. 100m st. grzbietowym dziewcząt Klasa S1-S13 6. 100m st. grzbietowym chłopców Klasa S1-S13 7. 100m st. motylkowym dziewcząt Klasa S7-S13 8. 100m st. motylkowym chłopców Klasa S7-S13 9. 4 x 50m st. dowolnym dziewcząt Open 10. 4 x 50m st. dowolnym chłopców Open

Dzień II – niedziela 18.03.2018

BLOK III

1. 50m st. grzbietowym dziewcząt Klasa S1-S13 2. 50m st. grzbietowym chłopców Klasa S1-S13 3. 150m st. zmiennym dziewcząt Klasa SM1-SM4 4. 150m st. zmiennym chłopców Klasa SM1-SM4 5. 200m st. zmiennym dziewcząt Klasa SM5-SM13 6. 200m st. zmiennym chłopców Klasa SM5-SM13 7. 200m st. dowolnym dziewcząt Klasa S1-S13 8. 200m st. dowolnym chłopców Klasa S1-S13

 

IX. NAGRODY
1. Za zajęcie miejsc od I do III na poszczególnych klasach startowych przyznawane będą medale oraz dyplomy.
2. Medale zostaną rozdane w czterech grupach wiekowych.
3. Najlepszy zawodnik i zawodniczka Mistrzostw otrzymają nagrody specjalne.

X. ZGŁOSZENIA
1. Wstępną informację odnośnie ilości osób należy przesłać w terminie do 26.02.2018r.
2. Zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
03.03. 2018 roku na adres e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo redukcji ilościowej zgłoszeń w przypadku frekwencji przekraczającej jego możliwości finansowe.
Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych
orzeczeń o niepełnosprawności.
Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować
będzie niedopuszczeniem do zawodów.

XI. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, lekarz, ratownik oraz kierownicy ekip.
2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej (taką potrzebę należy zaznaczyć z zgłoszeniu ilościowym).
ORGANIZATOR
S.S.i R.O.N. „START BYDGOSZCZ”

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

ZGŁOSZENIE MP JUNIORÓW BYDGOSZCZ 2018

PLAKAT