Konkurs na Prezesa Spółki administrującej Ośrodka „START” w Wiśle

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
administrującej Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „START” w Wiśle

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej przesłać należy pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WISŁA” w siedzibie PZSN „START”, adres: 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9.02.2015 r. (decyduje data wpłynięcia).
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.    CV (zawierające m.in. informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, znajomości języków obcych)
2.    list motywacyjny
3.    oświadczenia:
a)    o korzystaniu z pełni praw obywatelskich
b)    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
4.    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed ogłoszeniem konkursu
5.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (oryginały lub odpisy do wglądu podczas umowy kwalifikacyjnej)
6.    informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem nr tel. , adres poczty elektronicznej
7.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym konkursem
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku postępowania konkursowego kandydat może zostać poproszony o przedstawienie Komisji Konkursowej dodatkowych dokumentów.
Pre-selekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej, której tematyką może być:
1.    wiedza o branży hotelarsko – turystycznej
2.    doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. projekty unijne)
3.    doświadczenie w kontaktach z instytucjami różnego szczebla; takt, dyplomacja
4.    kompetencje menadżerskie; znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem firmą i kierowaniem zasobami ludzkimi
5.    doświadczenie międzynarodowe
1
Kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej powinien przedstawić zarys planu działania spółki (biznesowy i organizacyjny).
Komisja Konkursowa ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie konkursowe.

KONKURS NA TRENERA KADRY W STRZELECTWIE SPORTOWYM

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA TRENERA KOORDYNATORA
KADRY NARODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W STRZELECTWIE SPORTOWYM

1.    Ogłaszający konkurs:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie

2.    Termin ogłoszenia konkursu:
26.01.2015

3.    Główne zadania i obowiązki:
– przygotowanie kadry narodowej osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym do startu/udziału w imprezach głównych, tj. igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, zaplanowanych w kalendarzu imprez- pełnienie funkcji kierownika podczas wyjazdów i zadań, w przypadku gdy Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie wydeleguje innej osoby do pełnienia tej funkcji,
– opracowanie w formie pisemnej: planów organizacji szkolenia i startów, sprawozdań, analiz,
– przedkładanie propozycji listy zawodników oraz listy członków sztabu szkoleniowo-organizacyjnego, powoływanych każdorazowo na poszczególne zadania (akcje szkoleniowe
i starty).

4.    Oferta powinna zawierać:
1) dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego),
2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
4) informację o przebiegu pracy trenerskiej w danej dyscyplinie oraz uzyskanych osiągnięciach,
5) propozycję głównych założeń szkoleniowych na lata 2015-2016,
6) podpisaną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia konkursu – formularz oświadczenia kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu.
Oferta niezawierająca wyżej wskazanych informacji, kopii dokumentów, materiałów
i oświadczenia nie będzie brana pod uwagę.

5.    Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie papierowej, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać imię, nazwisko kandydata i nazwę konkursu „Konkurs na trenera koordynatora kadry narodowej osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym” oraz dołączyć informacje, kopie dokumentów, materiały i oświadczenie, wskazane w pkt. 4 ogłoszenia.

6.    Termin i miejsce składania ofert:
ofertę należy dostarczyć do dnia 09.02.2014 do godziny 15:00 na adres:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na trenera koordynatora kadry narodowej osób niepełnosprawnych
w strzelectwie sportowym”

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpłynięcia dokumentu).

7.    Procedura i przebieg konkursu:
– konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały nr 2 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym,
– ogłoszenie o konkursie jest publikowana na stronie internetowej Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” – www.pzsnstart.eu,
– komisja konkursowa powołana została przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
– komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert, biorąc pod uwagę:
– wykształcenie,
– dodatkowe kwalifikacje (w tym znajomość języków obcych),
– przebieg pracy trenerskiej w danej dyscyplinie oraz uzyskane osiągnięcia,
– propozycję głównych założeń szkoleniowych na lata 2015-2016,
– komisja konkursowa przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
– o wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do 14 dni od dnia ostatecznego wpłynięcia zgłoszeń.

8.    Inne informacje:
– formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w załączeniu,
– umowa trenerska zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 15 grudnia 2015 r.
(możliwość podpisania umowy na rok 2016 w trybie pozakonkursowym),
– dodatkowe informacje można uzyskać mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu

 

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS NA TRENERA KADRY NARODOWEJ W KOLARSTWIE

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA TRENERA KOORDYNATORA
KADRY NARODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W KOLARSTWIE

1.    Ogłaszający konkurs:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie

2.    Termin ogłoszenia konkursu:
26.01.2015

3.    Główne zadania i obowiązki:
– przygotowanie kadry narodowej osób niepełnosprawnych w kolarstwie do startu/udziału w imprezach głównych, tj. igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach
– pełnienie funkcji kierownika podczas wyjazdów i zadań, w przypadku gdy Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie wydeleguje innej osoby do pełnienia tej funkcji,
– opracowanie w formie pisemnej: planów organizacji szkolenia i startów, sprawozdań, analiz,
– przedkładanie propozycji listy zawodników oraz listy członków sztabu szkoleniowo-organizacyjnego, powoływanych każdorazowo na poszczególne zadania (akcje szkoleniowe
i starty).

4.    Oferta powinna zawierać:
1) dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego),
2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
4) informację o przebiegu pracy trenerskiej w danej dyscyplinie oraz uzyskanych osiągnięciach,
5) propozycję głównych założeń szkoleniowych na lata 2015-2016,
6) podpisaną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia konkursu – formularz oświadczenia kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu.
Oferta niezawierająca wyżej wskazanych informacji, kopii dokumentów, materiałów
i oświadczenia nie będzie brana pod uwagę.

5.    Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie papierowej, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać imię, nazwisko kandydata i nazwę konkursu „Konkurs na trenera koordynatora kadry narodowej osób niepełnosprawnych w kolarstwie” oraz dołączyć informacje, kopie dokumentów, materiały i oświadczenie, wskazane w pkt. 4 ogłoszenia.

6.    Termin i miejsce składania ofert:
ofertę należy dostarczyć do dnia 09.02.2015 do godz. 15:00 na adres:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na trenera koordynatora kadry narodowej osób niepełnosprawnych
w kolarstwie” (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

7.    Procedura i przebieg konkursu:
– konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały nr 2 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” z dnia 15.01.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej osób niepełnosprawnych w kolarstwie,
– ogłoszenie o konkursie jest publikowana na stronie internetowej Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” – www.pzsnstart.eu,
– komisja konkursowa powołana została przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
– komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert, biorąc pod uwagę:
– wykształcenie,
– dodatkowe kwalifikacje (w tym znajomość języków obcych),
– przebieg pracy trenerskiej w danej dyscyplinie oraz uzyskane osiągnięcia,
– propozycję głównych założeń szkoleniowych na lata 2015-2016,
– komisja konkursowa przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
– o wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do 14 dni od dnia ostatecznego wpłynięcia zgłoszeń.

8.    Inne informacje:
– formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w załączeniu,
– umowa trenerska zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 15 grudnia 2015 r.
(możliwość podpisania umowy na rok 2016 w trybie pozakonkursowym),
– dodatkowe informacje można uzyskać mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu

 

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Premiera filmu dokumentalnego „Nie dotykając gór”.

24 stycznia 2015 r. o godzinie 20:00 w kinie studyjnym „Ada” w Warszawie odbędzie się premiera filmu dokumentalnego pt. Nie dotykając gór w reżyserii Pawła Powolnego. Bohaterem filmu jest Rafał Szumiec, niepełnosprawny sportowiec, który reprezentował Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich w Soczi.

Akcja filmu dzieje się współcześnie w Polsce (głównie w Krakowie i w Tatrach) oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej. Film opowiada historię Rafała Szumca, mistrza Polski w superkombinacji (monoski) oraz ręcznym kolarstwie szosowym. Ekipa filmowa towarzyszyła bohaterowi podczas przygotowań do zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi oraz w trakcie samych zawodów.

Sport osób niepełnosprawnych wydaje się być w Polsce niedoceniony przez społeczeństwo i media. Celem filmu jest ukazanie człowieka, który w obliczu wielkiej tragedii nie poddał się i dalej realizuje swoje marzenia.

„Nie dotykając gór” to krótkometrażowy film dokumentalny wyprodukowany przez BAHAMA FILMS. Reżyserem filmu jest Paweł Powolny, student reżyserii Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Operator obrazu to Mateusz Golis, producent – Wiktor Piątkowski, a kierownik produkcji – Piotr Bogusz. Partnerami filmu są: ATOS, międzynarodowa firma z branży usług informatycznych oraz Centrum Medyczne CMP, wieloprofilowa sieć przychodni medycznych.