Obóz sportowy, Wisła 19-29.11.2016 r.

W dniach 19-29.11.2016 w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle odbył się obóz sportowy dla osób z niepełnosprawnościami. W obozie wzięło udział 40 osób – 30 zawodników oraz 10 osób obsługujących obóz (w tym trenerzy, obsługa techniczna i wolontariusze).

W trakcie obozu były prowadzone zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, a także treningi specjalistyczne dedykowane dla konkretnych dyscyplin. Dyscypliną przewodnią w trakcie obozu było kolarstwo ręczne (handbike). Sprzyjająca pogoda pozwoliła przeprowadzić większość zajęć na świeżym powietrzu. Gdy było zbyt zimno na jazdę rowerem zajęcia prowadzone były na siłowni, basenie oraz na sali gimnastycznej. Uczestnicy korzystali także z odnowy biologicznej (sauna, jacuzzi). Większość uczestników obozu miała wcześniej kontakt ze sportem co pozwoliło na prowadzenie intensywnych treningów. Celem obozu było podniesienie poziomu sportowego uczestników, a także przekazanie wiedzy teoretycznej na temat sprzętu sportowego, metod i zasad prawidłowego treningu oraz zdrowego odżywiania itp.

Obóz był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

15995719_10212325938644662_886352676_n 15995546_10212325938604661_1755207136_n 15979087_1197112803659091_890879070_n 15978756_1197112936992411_119981739_n 15978306_10212325938764665_1263897225_n 15978211_1197112800325758_1522387957_n

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” zaprasza do złożenia ofert cenowych do zapytania ofertowego nr 2/11/2016.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2016

(dotyczy zamówienia zakupu sprzętu sportowego i dostawy)

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

NIP: 526-10-53-340, REGON: 007011811, KRS: 0000124143

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie sprzętu sportowego – rehabilitacyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy specyfikację techniczną sprzętu.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@pzsnstart.eu, faksem na nr: 22 822 02 23, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa do dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  2 grudnia 2016 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 17:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.pzsnstart.eu

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzsnstart.eu oraz rozesłano do 3 firm.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pzsnstart.eu

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcel Jarosławski pod numerem telefonu 22 659 30 11 oraz adresem email: marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Specyfikacja do zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 1/11/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że w dniu 23 listopada 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę dostawcy sprzętu sportowego zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/11/2016.

W określonym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą wg kryterium ceny i jakości ofertę, spełniającą warunki zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma:

  1. Fundacja Aktywni Bez Barier – sprzęt narciarski typu mono ski/sit ski
  2. GTM-MOBIL Marek – Technology Wasilewicz Sp. J. – trójkołowy rower ręczny – handbike

wyniki_oceny_ofert

Mistrzostwa Europy w Tańcu Na Wózkach

W dniach 28 – 30 października w Koszycach na Słowacji odbyły się Mistrzostwa Europy
w Tańcu Na Wózkach. W zawodach wzięło udział ponad stu zawodników z 14 krajów. Polskę reprezentowało siedmioro tancerzy pod przewodnictwem trenera Włodzimierza Ciok. Nie zabrakło również polskiego akcentu w dziewięcioosobowym składzie sędziowskim, w którym znalazła się pani Iwona Ciok. Do niedawna podczas  imprez tej rangi, sportowcy rywalizowali jedynie w kategoriach tańców standardowych i latynoamerykańskich, w układach „combi” (jeden tancerz jest osobą sprawną, drugi porusza się na wózku) i  „duo” (oboje tancerze są osobami niepełnosprawnymi).
Od Mistrzostw Europy zorganizowanych w Polsce w 2014 roku, do dotychczas rozgrywanych kategorii (za aprobatą Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego – IPC) dodano kolejne trzy – „freestyle combi”, „freestyle single” oraz „single”. W związku z tym, organizatorzy podjęli decyzję, aby tegoroczne zawody rozegrać w ciągu trzech, a nie jak dotychczas dwóch dni. Idące za tym mniejsze obciążenie fizyczne zawodników pozwoliło im lepiej rozplanować siły na starty w poszczególnych kategoriach. W rezultacie zmagań, nasza reprezentacja przywiozła do kraju 8 medali, co stanowi drugie (po Ukrainie) miejsce w klasyfikacji medalowej.
Polska zdobyła:

2 medale złotePaweł Karpiński & Joanna Reda (duo latin 2)
Marek Zaborowski & Katarzyna Błoch ( freestyle combi  2)

3 srebrne –  Paweł Karpiński & Joanna Reda (duo standard 2)
Paweł Karpiński & Nadine Kinczel (combi latin 2)
Katarzyna Bloch (single woman 2)

3 brązowe –  Marek Zaborowski & Katarzyna Błoch (combi latin 2)
Katarzyna Błoch (freestyle single woman 2)
Paweł Karpiński (single man 2)

Mamy więc Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Europy w prawie każdej kategorii tanecznej w jakiej startowaliśmy.
Poza podium, ale w ścisłym finale, pokonując wielu rywali znaleźli się również:
4 miejsce – Daniel Jerzmanowski & Anna Rybarczyk (combi latin 2)
5 miejsce – Joanna Reda (single woman 2)
6 miejsce – Marek Zaborowski & Katarzyna Błoch (combi standard 2)

Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu i startowi naszych tancerzy na sali  dwukrotnie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego dostarczając obecnym dodatkowych wzruszeń.
Myślę, że nawet miejsca zajęte poniżeń pragnień zawodników, zaowocują  motywacją, do spełnienia tych marzeń w przyszłych turniejach. Stać ich na to.
Na wspomnienie zasługuje też bardzo dobre przygotowanie imprezy pod względem technicznym i organizacyjnym. Nieliczne, normalne przy takiej skali imprezy problemy, rozwiązywane były bardzo szybko i w sposób satysfakcjonujący osoby je zgłaszające.

Jacek Reda

Obóz narciarstwa alpejskiego – 10-19 grudnia 2016 r., Białka Tatrzańska

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez PZSN „Start” obóz narciarstwa alpejskiego dla osób z niepełnosprawnościami, który odbędzie się w Białce Tatrzańskiej w dniach 10-19 grudnia 2016 r.

Zapewniamy:

  •   noclegi: w apartamentach – pokoje 2, 3 i 4 osobowe,
  • wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja),
  •   karnet narciarski,
  • 2 godz. zajęć narciarskich z instruktorem na stoku,
  •   ubezpieczenie NNW,
  • wycieczkę na termy (zalecamy zabranie stroju kąpielowego),
  • a przede wszystkim wspaniałą atmosferę!

Obóz dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Więcej informacji:

komunikat-bialka