Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 25.07-04.08.2017r.

 

 

 1. Postępowanie z dnia 22.06.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Beata*** Beata Lisowska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Beata*** Beata Lisowska Całkowity koszt oferty 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 14-24.07.2017r.

 

 

 1. Postępowanie z dnia 22.06.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Beata*** Beata Lisowska

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Beata*** Beata Lisowska Całkowity koszt oferty 100%

Zapytanie ofertowe nr 12/06/2017

Warszawa, 28.06.2017 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

 1. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

Tel.: +48 22 659 30 11

www.pzsnstart.eu

 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/06/2017

 

dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej
w okresie od 06.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 

 1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

 1. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem 3 torów na pływalni w tym wstęp 10 uczestników/czek projektu plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy podczas zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w liczbie max. 240 godzin, w okresie od 06.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy wykonać w promieniu 15 km od Miasta Szczecin
  w terminie 06.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym zapewnienie wstępu do obiektów sportowych tj. wynajmu 3 torów na pływalni w tym wstęp 10 osób plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie  max. 240 godzin w trakcie zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy
  w tygodniu) w okresie od 06.07.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • ponadto Oferent powinien umożliwić udział w zajęciach sekcji pływackiej osobom z  niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

 

 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub działa w imieniu Gminy lub innej jednostki,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

·         dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

·         zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

 

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

 

Wynajem obiektów sportowych

Oczekujemy zapewnienia dostępu do obiektów sportowych tj. wynajmu 3 torów na pływalni oraz
w tym wstęp 10 osób plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie  max. 240 godzin w trakcie zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w okresie od 06.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

 

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
 2. Oferty muszą być złożone do dnia 07.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed data złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 05.07.2017 r. nie będą rozpatrywane.Wybór ofert nastąpi w dniu 06.07.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

 

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

W dniu 06.07.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

 

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

 

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

 

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 06.07.2017 r.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  Zał.1 pływalnia_06.07-31.12.2017

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Zał.2 pływalnia_06.07-31.12.2017

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 27 czerwca 2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

z dnia 27 czerwca 2017r.

Dotyczy: usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej
w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanymi zajęciami sekcji pływackiej w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania, unieważnione zostaje niniejsze zapytanie ofertowe nr 10/06/2017.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 27 czerwca 2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

z dnia 27 czerwca 2017r.

Dotyczy: usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej
w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanymi zajęciami sekcji pływackiej w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania, unieważnione zostaje niniejsze zapytanie ofertowe nr 10/06/2017.

Indywidualne MP w podnoszeniu ciężarów

 

Zielona Góra a dokładnie Drzonków gościł  w dniach 23-25 czerwca niepełnoprawnych sportowców, którzy wzięli udział w XLIV Mistrzostwach Polski Mężczyzn, XV Mistrzostwach Polski Kobiet i XII Mistrzostwa Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych.  Do Drzonkowa zjechało ponad 100 sportowców z całej Polski, w tym zawodnicy z paraolimpijskiej kadry narodowej, aby rywalizować o tytuły Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach.  Organizatorem wydarzenia po raz pierwszy w historii mistrzostw było Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze na czele z panią prezes Danutą Tarnawską na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” a zawody odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Zielonej Górze, ul. Drzonków-Olimpijska 20.  Mistrzostwa zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami IPC Powerlifting Rules. Uroczystego otwarcia  Mistrzostw Polski dokonała Wioleta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta Zielonej Góry, a w drugim dniu Mistrzostw Polski gościliśmy prezesa Polskiego Związku Osób Niepełnosprawnych i  Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasza Szeligę, który nie tak dawno został wybrany do zarządu Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego co zdarzyło się po raz pierwszy w historii, gdzie Polska ma swojego reprezentanta.  Pan prezes Szeliga brał udział w dekoracji zawodników w drugim dniu mistrzostw i oczywiście wziął udział w oficjalnym zakończeniu mistrzostw. Był to zarazem mały sprawdzian reprezentantów Polski przed Mistrzostwami  Świata, które odbędą się w Meksyku w dniach 26.09 – 8.10.2017r.

Najpierw do rywalizacji przystąpiły panie. W najlżejszej kategorii kobiet 41 kg zwyciężyła Emilia Kasak, której trenerem jest dwukrotny medalista Paraolimpijski Mirosław Maliszewski. Reprezentantka Centrum Rehabilitacji z Grudziądza zaliczyła wszystkie trzy podejścia  i ustanowiła  nowy rekord Polski  zaliczając ostatecznie 60 kg. Wśród  zawodniczek w kategorii 45 kg najlepszą okazała się bez wątpienia nasza srebrna medalistka Paraolimpiady z Pekinu Justyna Kozdryk z Startu Radom. Podopieczna Mirosława Malca zwyciężyła z nowym rekordem Polski 99 kg.  Kategorię wagową 50 kg wygrywa reprezentantka gospodarzy mistrzostw Startu Zielona Góra Karolina Konopko z wynikiem 50 kg. Paulina Rutkowska z Integracyjnego Klubu Sportowego Warszawa okazał się najlepszą zawodniczką w kategorii 55 kg jak i w kategorii open juniorek młodszych do lat 20 zwyciężając z wynikiem 58 kg. Paulina Przywecka-Puziak reprezentantka Startu Bydgoszcz zwyciężyła pewnie w kategorii 61 kg z wynikiem 92 kg a przygotowaniem zawodników Startu Bydgoszcz  do Mistrzostw Polski zajmowali się  Andrzej Ofczyński , Damian Sikora oraz Jacek Zawadzki. Kategorię 67 kg z bardzo dobrym wynikiem 106 kg wygrała Małgorzata Hałas-Koralewska z Stowarzyszenia Hałas Team Strzelin a Beata Jankowska z Startu Wrocław okazała się najlepszą zawodniczką w kategorii 71 kg zwyciężając z rezultatem 91 kg.  Wioletta Piwko z Startu Gdynia zwyciężyła w kategorii 86 kg z wynikiem 42 kg.  Natomiast w najcięższej kategorii kobiet rywalizowały dwie świetne zawodniczki Kamila Rusielewicz z Startu Koszalin zawodniczka trenowana przez wspaniałych trenerów Aleksandra Popławskiego i Ryszarda Fornalczyk, czterokrotnego Mistrza Paraolimpijskiego oraz Marzena Zięba , srebrna medalistka paraolimpiady z Rio de Janeiro z 2016 r. reprezentująca Star Tarnów. Zwycięsko z tego pojedynku wyszła Marzena broniąc zeszłorocznego tytułu Mistrzyni Polski. Podopieczna Bogusława Szczepańskiego i Bartka Totta uzyskała  w trzeciej próbie 130 kg a Kamila zakończyła zawody z rezultatem 95 kg.

Kategorie open juniorek do lat 23 wygrała Anna Kubaszewska z Startu Maków Mazowiecki  zaliczając 80 kg, dało to zawodniczce 79,23 pkt. Zaś najlepszą zawodniczką z wszystkich startujących zawodniczek okazała się Justyna Kozdryk 110,94 pkt. przed Małgorzatą Hałas-Koralewska 102 pkt. i na trzecim miejscu  Marzena Zięba z 98,19 pkt.

Panowie – seniorzy rywalizowali w dwóch grupach schorzeniach z następującym podziałem schorzeń, Gr I – grupy III, IV, V, wg klasyfikacji sportowo – medycznej (paraplegia, tetraplegia, amputacje, schorzenia inne) Gr II – grupa CP (porażenia mózgowe) w dziesięciu kategoriach wagowych. Ponadto była klasyfikacja juniorów do lat 23 w kategoriach wagowych i  klasyfikacja juniorów młodszych        do lat 20 w kategorii open.

Z wartościowszych wyników, które zasługują na wyróżnienie  w grupie I uzyskał Grzegorz Lanzer startujący w kategorii 65 kg. Reprezentant Startu Koszalin wycisnął sztangę ważącą 178 kg i uzyskał 182,42 pkt. co dało mu zwycięstwo w kategorii open.  Drugie miejsce w tej grupie zajął zwycięzca kategorii 72 kg, paraolimpijczyk z Rio de Janeiro 2016 zawodnika organizatora mistrzostw Startu Zielona Góra Marek Trykacz z wynikiem 175 kg i 178,58 pkt. Trzecie miejsce przypadło Mariuszowi Tomczykowi zawodnikowi Startu Wrocław wielokrotnemu medaliście i rekordziście Polski, medaliście Pucharów Świata czy Mistrzostw i Pucharów Europy paraolimpijczykowi, który zwyciężył w kategorii wagowej 59 kg z wynikiem 155 kg co w przeliczeniu na punkty dało zawodnikowi 167,52 pkt. Mariusz to uczestnik pięciu Paraolimpiad a najwyższe miejsce tuz za podium zajął w Pekinie w 2008 roku.  Chciałbym dodać jeszcze iż Mariuszowi nie tak dawno na sesji Rady Miejskiej Bielawy został nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa. Dobry wynik uzyskał także Sławomir Szymański także zawodnik Startu Wrocław zwycięzca kategorii 49 kg z wynikiem 134 kg, który w czwartym dodatkowym podejściu poprawił rekord Polski na 136 kg o 1 kg więcej od poprzedniego rekordu należącego do Rafała Rocha.

Natomiast w grupie drugiej najlepiej zaprezentował się Wawrzyniec Latus, który zwyciężył w kategorii wagowej 88 kg z wynikiem 190 kg i był oczywiście najlepszym zawodnikiem w kategorii open z 176,15 pkt.  Drugie miejsce w tej grupie zajął  Piotr Szymeczek, złoty medalista kategorii 80 kg, który w drugim podejściu wycisnął sztangę ważącą 170 kg a z trzeciego zrezygnował. Zawodnik Startu Tarnów uzyskał w punktacji IPC 160,47 pkt.  Trzecie miejsce przypadło w udziale zawodnikowi Centrum Rehabilitacji z Grudziądza Sebastianowi Ordańskiemu, złotemu medaliście  kategorii plus 107 kg, który w trzeciej próbie zaliczył 180 kg co dało zawodnikowi 142,78 pkt.

Należy także wspomnieć  o juniorach, którzy powinni niebawem zagrozić naszym najlepszym seniorom.  19-latek Sebastian Świtoński, który był drugi w kategorii seniorów w wadze do 65 kg z wynikiem 136 kg uzyskanym w trzeciej próbie. Zawodnik klubu Hałas Team Strzelin w czwartej poza konkursowej próbie dołożył następne 2 kg do rekordów Polski juniorów do lat 20 i poprawił poprzedni rekord w kategorii 65 kg aż o 20 kg a w juniorach do lat 23 poprawił rekord Polski o 11 kg. Oczywiście Sebastian wygrał nie tylko swoja kategorię wagowa juniorów, ale okazał się najlepszym wśród  juniorów młodszych do lat 20 w kategorii open uzyskując  139,78 pkt.

Także Rafał Wit, podopieczny Andrzeja Karbowskiego reprezentujący Start Katowice wielce utalentowany junior, którego pamiętam od pierwszych startów  w kategorii wagowej 72 kg wśród seniorów zajął drugie miejsce, tuż za naszym paraolimpijczykiem Markiem Trykaczem.  Rafał zaliczył 140 kg poprawiając własny rekord Polski juniorów do lat 23 o 4 kg i zwyciężył w kategorii open wśród wszystkich startujących juniorów.

Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Startu Wrocław 23 (8 złotych, 8 srebrnych, 7 brązowych), a zawodnicy trenują pod kierunkiem trenerów: Jerzego Mysłakowskiego, Mariusza Oliwy i Ryszarda Tomaszewskiego.

Mistrzostwa Polski przebiegały w miłej sportowej atmosferze a zawodniczki i zawodnicy osiągali dobre wyniki sportowe pobijająca nie tylko rekordy życiowe oraz także rekordy Polski.  Zawody w podnoszeniu ciężarów były zorganizowane po raz pierwszy przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze, którego prezesem jest wspaniała pani Danuta Tarnawska.

Jeszcze raz gratuluję wszystkim zawodniczkom, zawodnikom, trenerom, opiekunom i działaczom. Właśnie dzięki ich wspólnej pracy i zaangażowaniu zawody uważam za bardzo udane.                                                                                                                                                autor: Grzegorz Leski

Wyniki MP 2017

FEDC Goalball Tournament 2017

Kadra Polski w goalball uczestniczyła w FEDC Goalball Tournament 2017 w dniach 22-25.06.2017 w Madrycie. Polskę reprezentowali: 

Zawodnicy:
– Adrian Piotrowicz
– Damian Hortecki
– Daniel Aftyka
– Marcin Lisowski
– Marcin Lubczyk
– Marek Mościcki

Sztab szkoleniowy:
– Robert Prażmo
– Piotr Szymala
– Marek Lubczyk

Wyniki końcowe:

🏆 FEDC Goalball Tournanent 2017, Madryt

1. 🇪🇸 Hiszpania
2. 🇭🇺 Węgry
3. 🇭🇳 Izrael
4. 🇬🇧 Wielka Brytania
5. 🇵🇱 Polska
6. 🇵🇹 Portugalia
7. 🇫🇷 Francja

8. 🇪🇸 Hiszpania U-19

⚽ Strzelcy naszej drużyny:

– Marcin Lubczyk – 19
– Marek Mościcki – 10
– Marcin Lisowski – 6
– Adrian Piotrowicz – 4
– Damian Hortecki – 4
– Daniel Aftyka – 1

Zapytanie ofertowe nr 11/06/2017

dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 10.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem 2 torów na pływalni w tym wstęp 10 uczestników/czek projektu plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy podczas zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w liczbie max. 240 godzin, w okresie od 10.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Miasta Tarnów
  w terminie 10.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym zapewnienie wstępu do obiektów sportowych tj. wynajmu 2 torów na pływalni w tym wstęp 10 osób plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie  max. 240 godzin w trakcie zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy
  w tygodniu) w okresie od 10.07.2017 r. do 31.12.2017 r., (należy podać terminy/daty wstępu do obiektów sportowych w okresie 10.07-31.07.2017 r., terminy dalszego okresu realizacji zamówienia będą uzgadniane z wyłonionym wykonawcą min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem pełnego miesiąca),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • ponadto Oferent powinien umożliwić udział w zajęciach sekcji pływackiej osobom z  niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub działa w imieniu Gminy lub innej jednostki,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Wynajem obiektów sportowych 

Oczekujemy zapewnienia dostępu do obiektów sportowych tj. wynajmu 2 torów na pływalni oraz
w tym wstęp 10 osób plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie  max. 240 godzin w trakcie zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w okresie od 10.07.2017 r. do 31.12.2017 r., (należy podać terminy/daty wstępu do obiektów sportowych w okresie 10.07-31.07.2017 r., terminy dalszego okresu realizacji zamówienia będą uzgadniane z wyłonionym wykonawcą min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem pełnego miesiąca).

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 04.07.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed data złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 04.07.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 05.07.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 05.07.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.07.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Zapytanie ofertowe nr 10/06/2017

dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem 3 torów na pływalni w tym wstęp 10 uczestników/czek projektu plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy podczas zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w liczbie max. 240 godzin, w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy wykonać w promieniu 15 km od Miasta Szczecin
  w terminie 05.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym zapewnienie wstępu do obiektów sportowych tj. wynajmu 3 torów na pływalni w tym wstęp 10 osób plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie  max. 240 godzin w trakcie zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r., (należy podać terminy/daty wstępu do obiektów sportowych w okresie 05.07-31.07.2017 r., terminy dalszego okresu realizacji zamówienia będą uzgadniane z wyłonionym wykonawcą min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem pełnego miesiąca),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • ponadto Oferent powinien umożliwić udział w zajęciach sekcji pływackiej osobom z  niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub działa w imieniu Gminy lub innej jednostki,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Wynajem obiektów sportowych 

Oczekujemy zapewnienia dostępu do obiektów sportowych tj. wynajmu 3 torów na pływalni oraz w tym wstęp 10 osób plus 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie  max. 240 godzin w trakcie zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r., (należy podać terminy/daty wstępu do obiektów sportowych w okresie 05.07-31.07.2017 r., terminy dalszego okresu realizacji zamówienia będą uzgadniane z wyłonionym wykonawcą min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem pełnego miesiąca).

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 04.07.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Do oferty należy dołączyć skan wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed data złożenia oferty.

Oferty otrzymane po 04.07.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 05.07.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – wynajem obiektów sportowych. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 05.07.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.07.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

Zapytanie ofertowe nr 9/06/2017

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów pływania prowadzących zajęcia sekcji pływackiej w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

1. Zamawiający:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 5261053340

REGON: 007011811

KRS: 0000124143

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć sekcji pływackiej przez trenerów/instruktorów pływania w liczbie min. 240 godzin (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego.  Sekcja pływacka będzie się składała średnio z 10 uczestników/czek, a zajęcia będzie prowadziło 2 trenerów i 2 wolontariuszy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy wykonać w promieniu 15 km od Miasta Szczecin w terminie  05.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

5. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym prowadzenie przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z harmonogramem zajęć przedstawionym przez Zamawiającego,
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,

6. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora pływania lub inne uprawnienia do nauki pływania, preferowani kandydaci: trener lub instruktor pływania osób z niepełnosprawnościami,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, dodatkowym atutem będzie min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, udokumentowane np. referencjami,
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto wraz z narzutami pracodawcy (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty).

Zamawiający planuje dokonywać częściowych rozliczeń po  zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:

– podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

– posiadać datę sporządzenia,

– w przypadku firmy: zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; w przypadku osoby fizycznej: zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu Oferenta.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto wraz z narzutami pracodawcy (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Prowadzenie zajęć sekcji pływackiej.

Oczekujemy zapewnienia prowadzenia przez trenera/ instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-4 godziny dziennie, 1-7 razy w tygodniu) w liczbie min. 240 godzin łącznie w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu:

e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Oferty muszą być złożone do dnia 04.07.2017 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzena.kotwica@pzsnstart.eu zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć sekcji pływackiej w ramach projektu pt.: „Na start …” .

Oferty otrzymane po 04.07.2017 r. nie będą rozpatrywane.

  1. Wybór ofert nastąpi w dniu 05.07.2017 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 70%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji pływackiej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie
z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (70%).

 1. Uprawnienia – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane uprawnienia trenera/instruktora pływania. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia trenera lub instruktora pływania osób z niepełnosprawnościami.

 1. Doświadczenie – 10%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 70%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 70%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Uprawnienia – 20%

Wykonawca, który posiada uprawnienia trenera lub instruktora pływania osób niepełnosprawnych uzyska 20 punktów, wykonawca, który posiada uprawniania trenera lub instruktora pływania otrzyma 15 punktów.

 1. Doświadczenie – 10%

Wykonawca, który posiada udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami uzyska 10 punktów.

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 05.07.2017 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.07.2017 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.