ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018

Data publikacji: 18.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000468/BF/D podpisanej w dniu 15.03.2018r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie miasta Katowice w terminie 01.08.2018r. – 31.03.2019r. oraz powiatu Milickiego w terminie 16-26.08.2018r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

a) Wynajem obiektów sportowych w terminie 01.08.2018r. – 31.03.2019r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– hala sportowa do gry w siatkówkę na siedząco dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji sportowej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 01.08.2018r. – 31.03.2019r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 01.08.2018r. – 30.09.2018r. Terminy dalszego okresu realizacji zamówienia będą uzgadniane z wyłonionym wykonawcą min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem pełnego miesiąca.
b) Wynajem obiektów sportowych w terminie 16.08.2018r. – 26.08.2019r.
Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj.
– 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 36 godzin w trakcje zajęć sekcji sportowej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 16.08.2018r. – 26.08.2019r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 16.08.2018r. – 26.08.2018r.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 25.07.2018r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 25.07.2018r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 26.07.2018r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Całkowity koszt oferty – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 26.07.2018r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 26.07.2018r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach oraz strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

 1. Postępowanie z dnia 02.07.2018r.
 2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

THZ INCORSA Sp. z o.o. oraz ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 THZ INCORSA Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach: 1-2, 4-8
2 ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach 9-16

IWAS World Games w Athlone Irlandia- wyniki

Miło nam poinformować, że reprezentacja Polski na IWAS World Games w Athlone wywalczyła 31 medali w tym 17 złotych 17, 10 srebrnych i 4 brązowe.

 

Zuzanna Boruszewska (UKS SP 149 Łódź)

100 st. dowolnym 1:12,44 –  1 miejsce

100 st. klasycznym 1:30,84 – 1 miejsce

50 st. klasycznym 41,08 – 1 miejsce

50 st. dowolnym 34,04 – 1 miejsce

200 st. zmiennym 2:57,43 – 1 miejsce

 

Juliusz Trochimczuk (Start Białystok)

100 st. dowolnym 3:03,33 – 1 miejsce

150 st. zmiennym dsq

50 st. grzbietowym 1:25,72 – 1 miejsce

 

Gabriel Stańkowski (Szansa-Start Gdańsk)

100 st. dowolnym 1:19,43 – 3 miejsce

100 st. grzbietowym 1:31,52 – 2 miejsce

50 st. dowolnym 36,84

 

Nikola Kacik (Szansa-Start Gdańsk)

100 st. dowolnym 1:24,14 – 3 miejsce

100 st. grzbietowym 1:37,30

400 st. dowolnym 6:06,09 – 1 miejsce

50 st. dowolnym 38,47 – 3 miejsce

 

Oliwia Daroch (Gol-Start Częstochowa)

100 st. dowolnym 1:15, 48 – 2 miejsce

100 st. grzbietowym 1:24,88 – 2 miejsce

100 st. motylkowym 1:29,74 – 1 miejsce

400 st. dowolnym 5:58,26 – 2 miejsce

50 st. dowolnym 32,63 – 1 miejsce

50 st. motylkowym 37,98 – 1 miejsce

 

Michał Przybyszewski (Szansa-Start Gdańsk)

100 st. dowolnym 1:12,64

100 st. grzbietowym 1:24,10

50 st. dowolnym 31,94

 

Oliwer Kałek (Start Zielona Góra)

100 st. dowolnym 1:03,68

100 st. grzbietowym 1:07,00 – 1 miejsce

200 st. dowolnym 2:25,78 – 3 miejsce

50 st. grzbietowym 30,76 – 1 miejsce

50 st. dowolnym 28,62

 

Marcin Makar (Start Białystok)

100 st. dowolnym 1:03,92

100 st. motylkowym 1:10,53 – 2 miejsce

400 st. dowolnym 4:53,81 – 1 miejsce

200 st. dowolnym 2:16, 80 – 2 miejsce

50 st. dowolnym 29,97

50 st. motylkowym 31,90 – 1 miejsce

 

Daniel Gawroński (Start Katowice)

100 st. dowolnym 1:08,58 – 2 miejsce

100 st. motylkowym 1:24,78 dsq

50 st. dowolnym 30,84 – 1 miejsce

50 st. motylkowym 33,70 – 2 miejsce

200 st. zmiennym 2:56,04 – 1 miejsce

 

Jakub Kozłowski (Start Białystok)

100 st. dowolnym 1:54,55

150 st. zmiennym 3:36,23

200 st. dowolnym 4:13,18 – 2 miejsce

50 st. klasycznym 1:15,14 – 2 miejsce

 

cof
sdr
cof

Poszukujemy psychologa sportu do pracy z kadrami narodowymi

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO:

Psychologa sportu do pracy z kadrami narodowymi.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wzbudzenie motywacji u sportowców niepełnosprawnych,
 • wyznaczanie celów,
 • budowanie pewności siebie,
 • radzenie sobie ze stresem w warunkach startów w zawodach,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • umiejętność właściwego zarządzania emocjami,
 • umiejętność relaksacji i wizualizacji,
 • umiejętność pozytywnego myślenia,
 • zarządzanie czasem,
 • prawidłową komunikację,
 • budowanie zespołu,
 • współpracę w zespole,
 • wsparcie i opieka psychologiczną w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innymi obciążeniami związanym z aktywnością fizyczną,
 • Trening mentalny.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne, specjalizacja: kliniczna lub pokrewna,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej,
 • doświadczenie z zakresu interwencji kryzysowej,
 • doświadczenie terapeutyczne,
 • gotowość do częstych wyjazdów.

Mile widziane:

 • certyfikat terapeuty.

Oferujemy:

 • warunki współpracy do uzgodnienia,
 • bardzo ciekawy obszar współpracy ze sportem wyczynowym,
 • miłą atmosferę w pracy.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.”

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Prosimy pobrać zgodę rekrutacyjną wydrukować i odesłać do nas podpisany skan.

Do pobrania – TUTAJ

Dietetyk do pracy z kadrami narodowymi

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO:

Dietetyka do pracy z kadrami narodowymi.

 

Opis stanowiska:

 • Poszukujemy osoby kontaktowej i dynamicznej na stanowisko dietetyka do pracy ze sportowymi kadrami narodowymi sportowców niepełnosprawnych.
 • Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka  jest opieka nad sportowcami polegająca na skutecznym prowadzeniu kuracji z uwzględnieniem doradztwa w zakresie diety i suplementacji oraz motywacji do osiągania założonych wyników sportowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: żywienie człowieka i dietetyka)
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z pacjentem
 • Zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze sportowcami
 • Umiejętność organizacji czasu pracy
 • Gotowość do częstych wyjazdów

Oferujemy:

 • Forma współpracy do uzgodnienia
 • Możliwość rozwoju
 • Satysfakcję z wykonywanej pracy

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.”

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Prosimy pobrać zgodę rekrutacyjną wydrukować i odesłać do nas podpisany skan.

Do pobrania – TUTAJ