Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) oraz usługa sędziowania podczas II Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 12.10.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki w Łodzi

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Łódzki Okręgowy Związek Pływacki w Łodzi Koszt oferty w badanym zakresie 100,00 pkt.