Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/04/2019
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Warszawa, 30.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z postępowaniem na wykonanie aranżacji wnętrz w zakresie stolarki, posadzek, kolorystyki ścian, sufitów na terenie ośrodka w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 07/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ANOVA z Katowic, która spełniła wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez wskazanego wyżej wykonawcę została najwyżej oceniona w oparciu o określone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert, w szczególności wskazany wyżej wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia”.

Zgodnie z każdym z zapytań ofertowych: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Tak jak wskazałem na początku, proszę zatem o poinformowanie również drogą mailową każdego z oferentów w ramach wskazanych wyżej postępowań o wyborze oferty przesyłając ze skrzynki PZSN Start wiadomości mailowe o treściach określonych powyżej.