Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej sprzedaży i dostarczenia wyrobów medycznych dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – LA) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

1. Postępowanie z dnia 19.06.2017r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
F.H. Acus Med Sp. z o.o.
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 F.H. Acus Med Sp. z o.o. Cena brutto 100%