Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 23 grudnia 2015 roku dotyczącego usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu
„Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, iż w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 31 grudnia 2015 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”
wyłoniono Firmę:
Nazwa: Spektrum Kancelaria Biegłego Rewidenta – Iwona Lewandowska
adres siedziby Wykonawcy: Ul. Waryńskiego 9/32, 87-100 Toruń
której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najwyższą uzyskaną ilość punktów.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1.    Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena oferty najtańszej
Cbad – cena oferty badanej
100 – współczynnik stały

Na podstawie powyższego wzoru, oferty otrzymały następujące oceny punktowe:
„Akcept” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o. o., Ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin – 62,82 pkt.
Audmax Błażej Biliński, Ul. Orzechowa 2, Królikowice, 55-040 Kobierzyce – 50,26 pkt.
Iwona Czerwień, „AUDYT@FINANSE”, Ul. Piekarska 2, 38-300 Gorlice – 75,56 pkt.
AZAS Biegli Rewidenci, Sp. z o.o., Spręcowo 70f, 11-001 Dywity – 47,66 pkt.
DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J., Ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole – 36,35 pkt.
Kontafin Sp. z o.o., Ul. Sokołowska 37/41, 08-110 Siedlce – 77,27 pkt.
Lexus Audit Sp. z o.o., Ul. Powstańców 25 A, 31-422 Kraków – 56,77 pkt.
Maxfinanse Sp. z o.o., Ul. Składowa 10, 19-400 Olecko – 46,07 pkt.
Kancelaria Biegłego Rewidenta Usługi Księgowe i Audytorskie Mirosław Lejk, Ul. Findera 4, 84-300 Lębork – 70,88 pkt.
Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”, Ul. 1 Maja 7, 64-925 Jastrowie – 65,81 pkt.
Profin Anna Borowiec Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta, Ul. Łysogórska 3, 30-698 Kraków – 78,98 pkt.
Spektrum Kancelaria Biegłego Rewidenta – Iwona Lewandowska, Ul. Waryńskiego 9/32, 87-100 Toruń – 100 pkt.