Informacja o wyborze oferty – zapytanie bilety lotnicze

Informacja o wyborze oferty

dot. zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych.

Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków publicznych niniejszym informuję, że nie została wybrana żadna ze złożonych ofert.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonych przez zamawiającego prac stwierdzono, iż wszystkie złożone oferty spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w postępowaniu obowiązywało jedno kryterium oceny – cena. Stwierdzono, że wszyscy wykonawcy w wyniku przeprowadzonej oceny otrzymali 100 punktów, składając oferty o tej samej cenie. Jednocześnie stwierdzono, że nie istnieje możliwość złożenia ofert dodatkowych, gdyż żaden wykonawca nie jest w stanie zaoferować niższej ceny, która byłaby wyżej punktowana.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w przyszłości przewidujemy złożenie kolejnych zaproszeń do składania ofert.

Informacja