Letnie Parapływackie Mistrzostwa Polski Juniorów 2024-Komunikat Organizacyjny

Wrocław, 12-14 kwietnia 2024

Formularz Zgloszeniowy Wrocław LetnieMPJ

ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

tel.: 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

➢ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

➢ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WSPÓŁPRACA:

WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

➢ Termin: 12-14.04.2024

➢ Miejsce zawodów: PŁYWALNIA ORBITA; ULICA WEJHEROWSKA 34; 54-239 WROCŁAW

Basen 50 m, 10 torów, pomiar czasu elektroniczny

ZAKWATEROWANIE:

➢ Informacja o ZAKWATEROWANIU zostanie przesłana do ekip na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów.

W Zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne:

formalnie zgłoszone do zawodów;

➢ posiadającE do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

➢ zakwalifikowane do klas startowych zgodnie z przepisami World Para Swimming i PZSN „Start”;

➢ w przypadku zawodników z klasy S14 posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne dokumenty Potwierdzające IQ poniżej 75.

➢ W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH dopuszcza się startY PK.

➢ Zawodnicy będą startować w 3 grupach wiekowych:

  • Grupa wiekowa A– zawodnicy z rocznika 2006-2007 – juniorzy starsi,
  • Grupa wiekowa B– zawodnicy z roczników 2008-2011 – juniorzy,
  • Grupa wiekowa C– zawodnicy z roczników 2012+ – juniorzy młodsi.

➢Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania oraz niepojawienie się zgłoszonego zawodnika na starcie w danej konkurencji powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł za każdą konkurencję. DO MOMENTU UISZCZENIA OPŁATY ZAWODNIK NIE MOŻE STARTOWAĆ W KAŻDEJ NASTĘPNEJ KONKURENCJI, DO KTÓREJ ZOSTAŁ ZGŁOSZONY.

➢ Zawodnik może być wycofany z zawodów i nie startować bez uiszczenia opłaty regulaminowej tylko w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 20.03.2024 r.

Zgłoszenia należy przesłać w dwóch plikach:

–zaproszenie: zgłoszenie Zawodników do poszczególnych konkurencji – na adres tomasz.bachorz@op.pl

–Załącznik 1 : zgłoszenie zawodników i pozostałych członków ekipy – do zakwaterowania na adres e-Mail: Beata.pozarowszczyk-kuczko@pzsnstart.eu z dw: BARTOSZ.SOJKA@PZSNSTART.EU

KOREKTY W ZGŁOSZENIACH MOŻNA PRZESYŁAĆ DO 8.04.2024 DO GODZINY 12:00.

kluby, które chcą skorzystać z treningu przed zawodami (basen 25m) w dniu 12.04.2024 pomiędzy godziną 18:00-20:00 proszone są o zgłoszenie do 14.03.2024 drogą mailową na adres e-mail Beata.pozarowszczyk-kuczko@pzsnstart.eu

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

➢ Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn, jako konkurencje wielu klas z systemem punktowym.

➢ Serie ustawiane będą wg czasów zgłoszeń – od najwolniejszych do najszybszych.

➢ Każdy zawodnik powinien wystartować w min. 3 konkurencjach indywidualnych. Dopuszczalne jest zgłoszenie do maksymalnie 5 konkurencji indywidualnych.

➢ Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako konkurencje open, bez limitu punktowego i podziału na rodzaj niepełnosprawności. W każdym zespole sztafetowym może wystartować maksymalnie jedna osoba z klasą S14/SB14/SM14.

BloK I – 13.04.2024 (Sobota)

50m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S13

50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S13

100m st. klasycznym kobiet Klasa SB4-SB9/SB11-SB14

100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB4-SB9/SB11-SB14

50m st. motylkowym kobiet Klasa S2-S13

50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S2-S13

400m st. dowolnym kobiet Klasa S6-S14

400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S6-S14

4x50m st. zmiennym kobiet Open

4x50m st. zmiennym mężczyzn Open

Blok II – 13.04.2024 (Sobota)

100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB9/SB11-SB13

50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB9/SB11-SB13

100m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S14

100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S14

100m st. motylkowym kobiet Klasa S5-S14

100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S5-S14

4 x 100m st. dowolnym kobiet Open

4 x 100m st. dowolnym mężczyzn Open

Blok III – 14.04.2023 (Niedziela)

50m st. grzbietowym kobiet klasa S1-S13

50m st. grzbietowym mężczyzn klasa S1-S13

200m st. zmiennym kobiet Klasa SM5-SM14

200m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM5-SM14

150m st. zmiennym kobiet Klasa SM1-SM4

150m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM1-SM4

200m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

200m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

4 x 50m st. dowolnym kobiet Open

4 x 50m st. dowolnym mężczyzn Open

4 X 50M ST.DOWOLNYM OPEN MIX

NAGRODY:

Za zajęcie miejsc 1-3 w konkurencjach i grupach wiekowych zawodnicy otrzymają medale.

➢Klasyfikacja dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych (w klasach startowych łącznie S1-S14) zostanie określona na podstawie sumy punktów WPS 2024 za 2 najlepsze starty.

➢ W przypadku mniej niż 4 zawodników startujących w danej konkurencji, zostanie zastosowana zasada -1.

➢ Dyplomy zostaną rozesłane do kierowników ekip w ciagu 2 tygodni od zakończenia zawodów. Nie przewidujemy rozdawania dyplomów w wersji papierowej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.

Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania na pływalnię.

Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Przed zawodami zostanie przeprowadzona klasyfikacja. Prosimy o zabranie ze sobą do wglądu posiadanej dokumentacji medycznej. Sklasyfikowane będą wyłącznie osoby uprzednio zgłoszone do klasyfikacji.

Kaucja zwrotna za pobranie kluczyków do szatni wynosi 100 zł/klub.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

➢ Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.

➢ Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.

➢ Brak zgody na powyższe uniemożliwia udział w zawodach.

➢ W sprawach nieujętych w Komunikacie decyduje Organizator.

➢ Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

PARTNERZY

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom