Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022.

  1. Ogłaszający konkurs:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie

 

  1. Nazwa konkursu:

zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych
w dyscyplinach: narciarstwo biegowe i biathlon, narciarstwo alpejskie, hokej na sledżach na lata 2018 – 2022.

 

  1. Termin ogłoszenia konkursu:

05.06.2018 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:

mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu

 

  1. Kryteria oceny ofert:

– wykształcenie – 15%

– przebieg pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskane osiągnięcia – 30%

– propozycja programu szkolenia kadry do igrzysk paraolimpijskich – 20%

– koncepcja tworzenia i rozwoju kadry w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych – 20%

– dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym: znajomość języków obcych) – 15%

 

  1. Oferta powinna zawierać:

1) dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność
z oryginałem,

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) propozycję programu szkolenia kadry do igrzysk paraolimpijskich,

6) koncepcję tworzenia i rozwoju kadry w celu jak najlepszych rezultatów sportowych,

7) kopię zaświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (osoba wybrana
na trenera głównego jest zobowiązana niezwłocznie dostarczyć oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia)

8) podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów nie będzie brana pod uwagę.

  1. Sposób przygotowania oferty:
    ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych w (nazwa dyscypliny) na lata 2018-2022 r., oraz dołączyć dokumenty, oświadczenia i materiały wskazane w pkt. 6 zapytania konkursowego.
  2. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  26.06.2018 r. do godz. 16.00, pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa. (Dzień 26.06.2018r. godz. 16.00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 26.06.2018 r. do godz. 16.00. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę). 

Załącznik nr 1 do pobrania – TUTAJ

Treść zapytania konkursowego do pobrania – TUTAJ