ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2019

Data publikacji: 31.01.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2019
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000468/BF/D podpisanej w dniu 15.03.2018r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 14 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 8 lokalizacji na terenie Polski w terminie do 15.02.2019r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2025r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto,
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1 Jaked deska treningowa z uchwytami (KB BUX 99002), (sekcja Olecko) 10 szt.
2 Funky Trunks Czepek Cool Bananas (SC 902098), (sekcja Olecko) 10 szt.
3 Jaked Rumble okulary pływackie, białe, (GO 9004), (sekcja Olecko) 8 szt.
4 Gonge pierścień Activity Rings, 24 szt. w zestawie (GNG 2190), (sekcja Olecko) 1 szt.
5 ARENA swim keel (KB-1E35865), (sekcja Olecko) 8 szt.
6 COBRA CORE MIRROR ARENA OKULARKI PŁYWACKIE SILVER GREEN 1E49265, (sekcja Kościerzyna) 10 szt.
7 STRECHCORDZ LONG BELT SLIDER DŁUGA GUMA, kolor czerwony, (sekcja Kościerzyna) 1 szt.
8 FINIS RURKA CZOŁOWA SWIMMERS SNORKEL SENIOR-RÓŻ, (sekcja Kościerzyna) 2 szt.
9 FINIS STOPER 3 X – 300 M, (sekcja Kościerzyna) 1 szt.
10 SWIMOVATE2 MIERNIK- RUCHÓW,BASENÓW TRYB OPEN WATER POOLMATE2, (sekcja Kościerzyna) 1 szt.
11 FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN 33-35, (sekcja Wrocław) 1 para
12 FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN 35-37, (sekcja Wrocław) 2 pary
13 FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN 37-39, (sekcja Wrocław) 2 pary
14 FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN XS 39-42, (sekcja Wrocław) 3 pary
15 FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN 42-44, (sekcja Wrocław) 2 pary
16 Okularki Arena COBRA MIRROR ultra, (sekcja Wrocław) 10 szt.
17 Pływające flipsy BECO, zestaw, (sekcja Zamość) 1 zest.
18 Universal Rings BECO, (sekcja Zamość) 4 szt.
19 Łącznik do makaronów (6 otworów) 9697 BECO, (sekcja Zamość) 4 szt.
20 Łącznik do makaronów (podstawowy) 9696 BECO, (sekcja Zamość) 4 szt.
21 Piłka neoprenowa mała, 15 cm 9595 BECO, (sekcja Zamość) 2 szt.
22 Piłka neoprenowa mała, 21 cm 9555 BECO, (sekcja Zamość) 2 szt.
23 Hantle do wody Star junior, (sekcja Zamość) 8 szt.
24 Taśma do ćwiczeń Latex MSD 1,5m zielona, (sekcja Kudowa Zdrój) 3 szt.
25 Taśma do ćwiczeń Latex MSD 1,5m niebieska, (sekcja Kudowa Zdrój) 3 szt.
26 Taśma do ćwiczeń Latex MSD 1,5m srebrna, (sekcja Kudowa Zdrój) 4 szt.
27 Speedo czepek plain moulded silicone czarny, (sekcja Kudowa Zdrój) 3 szt.
28 Speedo czepek plain moulded silicone biały, (sekcja Kudowa Zdrój) 4 szt.
29 Speedo czepek plain moulded silicone niebieski, (sekcja Kudowa Zdrój) 3 szt.
30 MEIO DRAG RING, pierścień treningowy, piankowy, (sekcja Kudowa Zdrój) 10 szt.
31 Ręcznik ARENA duży, 100×150 cm, (sekcja Kudowa Zdrój) 10 szt.
32 Pure Guma oporowa P2I MINI BANDS (3 szt.) , (sekcja Suwałki) 2 szt.
33 STRECHCORDZ SLIDER DŁUGA GUMA, czerwona, (sekcja Suwałki) 1 szt.
34 EDUKACYJNE PIŁECZKI THERA BOLLY GYMNIC, (sekcja Suwałki) 1 szt.
35 GONGE DYSKI SENSORYCZNE DUŻY ZESTAW (20 SZT.), (sekcja Suwałki) 1 zest.
36 MEIO PAŁECZKI DO WYŁAWIANIA, (sekcja Suwałki) 1 zest.
37 ŚREDNIA TAŚMA REHABILITACYJNA THERA BAND O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI (TB-CZERWONA) , (sekcja Suwałki) 5 szt.
38 Tiguar Gumy treningowe 4 szt. Mini Bands, (sekcja Suwałki) 2 szt.
39 Hantla inSPORTline Vin-Bell 12kg Kettlebell, (sekcja Suwałki) 1 szt.
40 Hantla inSPORTline Vin-Bell 18kg Kettlebell, (sekcja Suwałki) 1 szt.
41 Mata fitness inSPORTline EVA40 200 x 200 cm do ćwiczeń, niebieski i szary, (sekcja Suwałki) 2 zest.
42

BEtomic BECO, (sekcja Radom 1)

20 szt.

43

Pas wypornościowy do Aqua fitnessu Aqua Jogger TECNO, (sekcja Radom 1)

4 szt.

44

Pas wypornościowy MONOBELT BECO zielony rozmiar XL, (sekcja Radom 1)

3 szt.

45

BECO Deska do pływania KICK, (sekcja Radom 1)

2 szt.

46

BECO okularki CANCUN BECO 9948, (sekcja Radom 1)

5 szt.

47

BECO okularki korekcyjne (korekcja dodatnia +6), (sekcja Radom 1)

2 szt.

48

BECO okularki korekcyjne (korekcja dodatnia +1,5 lub +2), (sekcja Radom 1)

1 szt.

49

BECO okularki korekcyjne (korekcja ujemna – 4), (sekcja Radom 1)

1 szt.

50

BECO okularki korekcyjne (korekcja ujemna – 2), (sekcja Radom 1)

1 szt.
51 PŁETWY TRENINGOWE BASENOWE MICROFIN 44/45 ST116117, (sekcja Lębork) 3 szt.
52 PŁETWY TRENINGOWE BASENOWE MICROFIN 42/43, czarno-zielone, (sekcja Lębork) 3 szt.
53 Płetwy treningowe włoskie MICROFIN AQUA SPHERE 40/41 czarno zielone, (sekcja Lębork) 2 szt.
54 Płetwy treningowe włoskie MICROFIN AQUA SPHERE 38/39 221.230, (sekcja Lębork) 2 szt.
55 OKULARKI PŁYWACKIE COBRA CORE MIRROR 1E492-15 ARENA, (sekcja Lębork) 6 szt.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 08.02.2019r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 08.02.2019r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 08.02.2019r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
Kbad – koszt brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 08.02.2019r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 08.02.2019r.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco”.
Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych