ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2022

Data publikacji: 08.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biathlon oraz parasnowboard) w ramach umowy nr 2022/0011/______/SubC/DSW z dnia __.__.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 3 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 21.02.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

10. Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie):

L.p.Nazwa sprzętuNazwa producentaIlość
1.280721 HMACH 250ml-25/-10Vola1
2.280722 HMACH 250 ml-12/-4Vola2
3.280723 HMACH 250ml-5/0Vola2
4.280724 HMACH 250ml-2/+10Vola2
5.280711 LMACH 250ml-25/-10Vola1
6.280712 LMACH 250ml-12/-4Vola2
7.280713 LMACH 250ml-5/0Vola2
8.280714 LMACH 250 ml-2/10Vola2
9.240701 MX 250ml-25/-10Vola1
10.240702 MX 250ml-12/-4Vola4
11.240703 MX 250ml-5/0Vola5
12.240704 MX 250ml-2/10Vola4
13.224630 SMAR BAZA HARD 250mlVola1
14.224631 SMAR BAZA MEDIUM 250 mlVola1
15.280221 HMACH 200g-25/-10Vola1
16.280222 HMACH 200g-12/-4Vola1
17.280223 HMACH 200g-5/0Vola1
18.280224 HMACH 200g-2/10Vola1
19.280211 LMACH 200g-25/-10Vola1
20.280212 LMACH 200g-12/-4Vola1
21.280213 LMACH 200g-5/0Vola1
22.280214 LMACH 200g-2/10Vola1
23.221200 MX 500g-25/-10Vola1
24.221201 MX 500g-5/0Vola2
25.221209 MX 500g-12/-4Vola2
26.221202 MX 500g-2/10Vola2
27.224130 SMAR BASE HARD 200gVola1
28.224131 SMAR BASE MEDIUM 200gVola1
29.280000 MACH MYDŁO ZIMNE -12/-5Vola1
30.280001 MACH MYDŁO CIEPŁE -5/0Vola1
31.280012 MACH MYDŁO MOLY ZIMNE -12/-5Vola1
32.280013 MACH MYDŁO MOLY CIEPŁE -5/Vola1
33.240901 SPRAY LL 15-25/-10Vola1
34.240902 SPRAY LL 15-12/-4Vola2
35.240903 SPRAY LL 15-5/0Vola2
36.240904 SPRAY LL 15-2/0Vola1
37.Stolik serwisowy „startowy”Vola1
38.Ostrzałka Elektryczna do cyklin PlexiVola1
39.Tyczka szkoleniowa „miotełka”Vola40
40.Tyczka professional 27 brush GripSPM60

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.AHD 1000Płyn do dezynfekcji skóry AHD 1000 – 1L1LPŁYN2
2.MedilabChusteczki do dezynfekcji i mycia Medilab100sztchusteczki2
3.MediwaxMediwax krem do rąk330mlpłyn1
4.MediQuickMediQUICK do szybkiej dezynfekcji powierzchni butelka ZE SPRYSKIWACZEM1Lpłyn1
5.CureTapeCuretape taśma kinesiotaping5cmx5mtaping5
6.EuroTape muellerTejp sztywny EuroTape Mueller5cmx5mtape sztywny2
7.CramerGąbka pod tejpy sztywne6,5cmgąbka pod taping2
8.BalsamiqueOliwka do masażu Balsamique500mloliwka do masażu2
9.Therbandtaśma rehabilitacyjna ŻÓŁTA1,5mguma oporowa1
10.Therbandtaśma rehabilitacyjna CZERWONA1,5mguma oporowa1
11.Therbandtaśma rehabilitacyjna NIEBIESKA1,5mguma oporowa1
12.Therbandtaśma rehabilitacyjna ZIELONA1,5mguma oporowa1
13.OlimpVita-Min Multiple Sport Mega60 kaps.kapsułki30
14.OlimpCarbonox Olimp (truskawka, pomarańcza)3500 g.Proszek5
15.SwansonVitamin C with Rose Hips 500mg.250 kaps.kapsułki10

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – parasnowboard):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.LabofarmValdix 90 tabl.400mgtabletki3
2.Sport RecordStadiopasta250mlmaść2
3.SolgarWitamina b12100ugtabletki3
4.SolgarKwas foliowy400ugtabletki2
5.BSMSkrzyp Polny forte kapsułki2
6.EssenceL-Tryptophan1000mgtabletki5
7.Health-labsMagneme tabletki1
8.CutisCutis l-łuszczyca120mlkrem2
9.VitabalansBefoli30tabletki3
10.SylimarolSylimarol tabletki8
11.WalmarkBłonnik roślinny750mgtabletki2
12.BiofarmGinkofar forte80 mgtabletki2
13.SwansonL-teanina100mgtabletki2
14.NutriliteGlukozamina250mgtabletki1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe i biathlon):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.SISGO ELECTROLITES (pomarańcza)500g.PROSZEK20
2.VITARGOCARBOLOADER (pomarańcza)2kg.PROSZEK2
3.OLIMPMATRIX PRO 32 (kokos)80g.BATON180
4.SISGO ISOTONIC ENERGY GEL7X60g.ŻEL10
5.SPONSERLACTOFERRIN90 kaps.KAPSUŁKI2
6.NATUROVESPIRULINA500g.PROSZEK20
7.OLIMPCOLOBIOTIC 7GG SPORT EDITION PROBIOTIC30 kaps.KAPSUŁKI7
8.POWERBARELECTROLITES 10 KAPS.10 kaps.TABL. MUS.12
9.INKOSPORWHEY PROTEIN (pistacja)600g.PROSZEK5
10.POWERGYMVEGAN PROTEIN (cappuccino)800g.PROSZEK1
11.SISRAPID RECOVERY (czekolada/wanilia)500g.PROSZEK8
12.ACTIVLABDE LUXE BEET SHOT80ml.PŁYN190
13.OSTOVITSUPREME PURE GABA200g.PROSZEK4
14.NUTRENDBCAA MEGA STRONG DRINK (sorbet mango)400g.PROSZEK10
15.POWERGYMPOWER BCAA (mango)450g.PROSZEK2
16.ALE TRICREATINE MALATE400g.PROSZEK6
17.DEXTROZERO CALORIES ELECTRILITY (pomarańcza)20 tabl.TABL. MUS.7
18.NUTRENDPREMIUM PROTEIN BAR 50% (kokos/cookies/cream)50g.BATON120
19.OSTROVITWITAMINA D3 8000 IU200 kaps.KAPSUŁKI9
20.OLIMPALKAGEN FAST (pomarańczowy)15 tabl.TABL. MUS.35
21.LANGSTEINERPROSZEK ZASADOWY NA ODKWASZANIE300g.PROSZEK9
22.BRL EPOBOOST120 kaps.TABLETKI3
23.BRL VO2BOOST120 kaps.TABLETKI3
24.DEXTRO ENERGYDEXTROSE TABLETS SPORT FORMULA24 szt.TABL. MUS.1
25.CONCAPPROBIOTYK+PREBIOTYK60 kaps.TABLETKI1

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 15.02.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 16.02.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 16.02.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 16.02.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2022/0011/______/SubC/DSW z dnia __.__.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom