ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2024/870

Data publikacji: 05.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2024/870

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 23/26” – etap 1, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000870/BF/D podpisanej w dniu 01.06.2023 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 34 lokalizacji na terenie RP do dnia 31.03.2024 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2032 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi lub zamiennikami.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

1. Sekcja badmintona Kędzierzyn-Koźle:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Lotki piórowe RSL CLASSIC TOURNEYTUBA (12 lotek)40

2. Sekcja Frame Running Rzeszów:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Boccia Ledo – Suede w walizce superior ( zamszowe) 1
2BlazePod TRAINER ( 6 pods) 1

3. Sekcja LA Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Blazepod Team Kit 1
2Piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń z pompką Line Sport 65cm 3
3Piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń z pompką Line Sport 75cm 2
4Piłka do rzutów VORTEX AREO HOWLER Nerf 5
5Dysk sensoryczny Balanssen/ poduszka sensomotoryczna z pompką 3
6Czerwony płotek treningowy koordyncyjny 100689 10

4. Sekcja LA Kielce:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Butelka filtrująca Dafi SOLID 0,7 l + 2 filtry węglowe 10
2Oszczep treningowy Polanik W-4-T, 400g 1
3Oszczep treningowy Polanik W-6-T, 600g 1
4Koszulka 4FS-XXL10
5Spodnie dresowe 4FM-XXL10
6Bluza dresowa 4FM-XXL10
7Skarpety bawełniane zestaw Adidas 3 pary39-4610

5. Sekcja LA Kościerzyna/Skorzewo:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Kula treningowa z tworzywa Polanik PKG-6 (6kg) 2
2Kula treningowa z tworzywa Polanik PKG-4 (4kg) 2
3Spadochron do treningu biegowego Polanik STB 4

6. Sekcja LA Kraków:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1STR30 WIESZAK NA MATY COMMERCIAL HMS 6
2ZG1000R ZACISKI LOCK JAW HMS 10
3BDN670 BIDON HMS 10
4Profesjonalna podłoga pod wolne ciężary puzzle czarna – Marbo Sport20mm16

7. Sekcja LA Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1materac 200×100 firma DBX BUSHIDO 4
2Step 3 stopniowy regulowany z powłoką antypoślizgową do aerobiku Body Netics 10
3Gumowa piłka lekarska 2kg,kolorowa, Gorilla Sports 2
4Gumowa piłka lekarska 3kg,kolorowa, Gorilla Sports 2
5Gumowa piłka lekarska 4kg,kolorowa, Gorilla Sports 2

8. Sekcja ogólnorozwojowa Gorzów Wlkp. 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Luksusowy wałek do jogi z łuską gryki 70x20cm z aksamitnym pokrowcem 6
2Taśmy do ćwiczeń TRX Gravity Trainer – podwieszane pasy treningowe 12
3Mitchell Training Gloves – czarno/szare rękawiczki treningowe (GORILLA WEAR)1x S, 2x L3
4Las Vegas Backpack – czarny plecak sportowy 2
5Hantla winylowa 1kg Profit1 kg6
6Mata do ćwiczeń, jogi Flow Yoga Nikekolor różowy1

9. Sekcja ogólnorozwojowa Gorzów Wlkp. 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Rower spinningowy TOORX SRX-500 1

10. Sekcja ogólnorozwojowa Kielce:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1BlazePod School Kitnie dotyczy1

11. Sekcja ogólnorozwojowa Kołobrzeg:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Zestaw do bocci w walizce 2
2Mata celownicza 2

12. Sekcja ogólnorozwojowa Kościerzyna 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1MOCOWANIE DO WORKA TRENINGOWEGO NA DRABINKI GIMNASTYCZNE 1
2Rękawice bokserskie Profight PVC czerwone141
3Rakietka do ping ponga Butterfly Timo Boll Titanium SUN/25726 2
4Znacznik NO10 żółty TBN-80 SF WL YXL4
5Znacznik NO10 żółty TBN-80 SF WL YM5
6Znacznik NO10 pomarańczowy TBN-803 SF WL OXL4
7Znacznik NO10 pomarańczowy TBN-803 SF WL OM5
8Zestaw do badmintona, tenisa, siatkówki 3w1 Enero 1045634 1
9Bramka do piłki nożnej Enero z siatką 240x150x90cm 1003160 2
10Piłka lekarska Select 2 kg 2019 czarno-limonkowa 15538 1
11Gra plenerowa Sunflex Funsport Sure Catch Set czerwona 74326 2
12Rakieta do tenisa ziemnego Head IG Challenge Lite w pokrowcu różowo-czarna 233922 SC20  
13Rakieta do tenisa ziemnego Head Tour Pro 4 1/8 w pokrowcu zielono-szara 233422 SC10  
14Domowa Bieżnia Magnetyczna inSPORTline Sprynkl  

13. Sekcja ogólnorozwojowa Kościerzyna 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Taśma do pilatesu Body Sculpture BB 102 0,35 mm 7
2Tiguar obręcz do pilatesa BOX (magic circle) śliwka 1
3Piłka gimnastyczna Profit 55 cm zielona z pompką DK 2102 3
4Step do aerobiku Profit Basic 70x28x12/17/22 cm DK 2002 3
5Hantle winylowe Allright 2 x 1 kg 3
6Hantle winylowe Allright 2 x 1,5 kg 3
7Rakietka do Badmintona TELOON Blast TL600 Yellow 89g 4
8Lotka do badmintona Yonex Mavis 2000 3
9Wałek, roller do masażu – płaski 45 cm 5
10Kijki trekkingowe Spokey Zion szaro-czarne 929460 6
11PIŁKA GIMNASTYCZNA OVER BALL 26cm VIOLET 6
12RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO ATEMI 4000 BALSA anatomical 1
13Pokrowiec na rakietki SMJ Sport 0983-1 1

14. Sekcja ogólnorozwojowa Poznań:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Sztanga body pump fitness z obciążeniem 20kgZ niebieskimi, różowymi i zielonymi talerzami8
2Mata do ćwiczeń antypoślizgowa TPE 1CMróżowe x77
3Zestaw 5 gum MINI POWER BANDróżowe x7, różne kolory x614
4Mata do ćwiczeń antypoślizgowa TPE 1CMgranatowe  x77
5Kettlebell 6 kg 1
6Kettlebell 8kg 1
7Ochraniacz na gryf sztangęróżowy x4, czarny x48
8Materac gimnastyczny do ćwiczeń składanyczarny2
9Hantelki bitumiczne 2x3kgczerwone3
10Hantelki bitumiczne 2x2kgniebieskie3
11Hantelki bitumiczne 2x1kgróżowe4
12Hantelki bitumiczne 2x5kgczarne3

15. Sekcja pływacka Bydgoszcz 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Klapki basenowe unisex Speedo Slides Blue391
2Klapki basenowe unisex Arena Waterlight421
3MATA PŁYWAJĄCA 1950x1000x50 MM 2
4Speedo spodenki Sport Logo 16″ ShortL1
5Pistolet do masażu MASSAGE GUN PRO+ 2
6Szorty damskie Arena Team Line ShortM1
7Bluza sportowa z kapturem damska Speedo Club Hoody BlackXL1
8Płetwy treningowe do pływania Aqua-Speed33-342
9Bluza sportowa z kapturem damska Speedo Club Hoody BlackM1
10Spodnie leginsy damskie Speedo Full Lenght TightXL1
11Spodnie leginsy damskie Speedo Full Lenght TightL1
12Koszulka damska Arena Team Line T-shirt PanelXL1

16. Sekcja pływacka Dębica:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Spodnie damskie Arena Women’s Team Pant Solid Medium GreyL1
2Sukienka damska Arena Women’s Logo Dress Black WhiteXL1
3Spodnie leginsy damskie Speedo Full Lenght TightM1
4Spodnie damskie leginsy Arena Women’s 7/8 Tight Side Panels Black MultiM1
5Okulary pływackie na basen Arena The One 10
6Torba sportowa Arena Team Duffle Spiky III 25l 10
7POLAR CZUJNIK VERITY SENSE CZARNY 725882065014 1
8Spodenki szorty Arena Icons Team Stripe Unisex Bermuda Royal Nespola 1
9Koszulka Unisex Arena Team Line T-shirt Panel 2
10Spodenki szorty męskie Speedo Redondo Edge Volley 1
11Szlafrok basenowy Arena Big Logo Hooded Robe Melange Navy SkyM1
12Strój kąpielowy dziewczęcy Arena Girl’s Galactics Swimsuit Royal Soft Green1521
13Koszulka Unisex Arena Team Line T-shirt PanelL1
14Spodenki szorty męskie Arena Men’s Bywayx Short Navy TurquoiseM1
15Slipy kąpielowe męskie Arena Men’s Splash Point Briefs NavyD51
16Czepek pływacki na basen Arena polyester 2czarny10
17Etui do okularów pływackich Aqua-Sport Goggle Case Red 1

17. Sekcja pływacka Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Okulary pływackie na basen speedo fastskin pure focus 14
2Zestaw do nurkowania Aqua Lung Hawkeye Combo (kolor czarny i niebieski) 2
3FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE35-37 – 1 szt.                                 39-42 – 1 szt.                                 42-44 – 3 szt.                                    44-46 – 2 szt.7

18. Sekcja pływacka Kraków:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Kosmetyczka na basen Speedo Pool Side Bag 10
2Bidon Sportowy Arena Sport Bottle 10
3Spodenki kąpielowe męskie Speedo Eco End MidJammer Black2xM,2xL,1xXL,1xXXL6
4Płetwy treningowe Arena powerfin Hook37-38×1,39-40×1,41-42×2,43-44×26
5Okularki pływackie aqua sport nice 10
6Pompka wodna zabawka toys water pump multi 48cm 1
7Guma z wiosełkami treningowa Aqua-Sport Powerstrech Paddles Resistance 1
8Plecak worek szkolny Aqua Speed Gear Sack Zip 16l 10
9Pas biodrowy treningowy neoprenowy Aqua-Sport Waist Belt 6
10Ręcznik Arena Hiccup 10
11Rurka czołowa do pływania Aqua Sphere Focus 1
12Zatyczka pływacka na nos TYR Ergo Swim Clip 1

19. Sekcja pływacka Opole:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Fox 40 Gwizdek Electroniczny 2
2AD WAVE STOPER TRENERSKI PROFESSIONAL STOPWATH-100 MEMORY 1
3Deska do pływania Kickboard Foam Finis 10
4STAND UP HOOP KOŁO DO NAUKI NURKOWANIA 3
5PODWODNA GRA – TRZY TUBY PIĘĆ ZABAW SUPERTUBES WATER AND DIVING GAME 1
6Krótkie płetwy pływackie – Treningowe 8231/322
7Krótkie płetwy pływackie – Treningowe 8233/342
8Wodna zabawka Nabaiji Tiball torba+siatka+3 piłki 2
9Zabawka do wyławiania DIVE RINGS 5
10Okulary pływackie AVANTI 10
11Klapki basenowo – plażowe Aspen 05431
12Damskie klapki basenowe Panama 03381
13Wiosełka pływackie na ląd Aqua-Sport Resistance 3
14MAD WAVE DŁUGA GUMA LONG SAFETY 2

20. Sekcja pływacka Radom 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1OKULARY PŁYWACKIE ARENA THE ONE Kolor: SMOKE-GREY-BLACK10
2KLAPKI ARENA BRUNO Kolor: BLACK-GREY-BLACK462
3KLAPKI ARENA BRUNO Kolor: BLACK-TURQ-BLACK452
4KLAPKI ARENA URBAN Kolor: ARENA BLACK-BLACK441
5KLAPKI ARENA ARENA CLASSICS Kolor: BLACK431
6KLAPKI SPEEDO SPEEDO SLIDE Kolor: BLACK421
7KLAPKI SPEEDO SPEEDO SLIDE Kolor: FIRE RED40,51
8KLAPKI ARENA URBAN Kolor: DIAMONDS NAVY-WHITE381
9KLAPKI ARENA URBAN Kolor: DIAMONDS BLACK-PINK361
10CZEPEK PŁYWACKI ARENA SOFT LATEX Kolor: SILVER/NAVY5
11CZEPEK PŁYWACKI ARENA POLYESTER II Kolor: BLACK5

21. Sekcja pływacka Rzeszów 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1PLECAK ARENA FASTPACK 3.0, Kolor: NAVY-NEON_YELLOW 1
2PLECAK ARENA FASTPACK 3.0 PLANET WATER, Kolor: RIC 2
3DESKA DO PŁYWANIA ARENA PRINTED KICKBOARD, Kolor: CRAZY ILLUSION 5
4BIDON ARENA ARENA BIDON SPORT BOTTLE 750 ML, Kolor: ROYAL-GREEN 15
5AQUA SPEED KRÓTKIE PŁETWY TRENINGOWErozmiar 37/382
6AQUA SPEED KRÓTKIE PŁETWY TRENINGOWErozmiar 39/402
7AQUA SPEED KRÓTKIE PŁETWY TRENINGOWErozmiar 43/442
8AQUA SPEED KRÓTKIE PŁETWY TRENINGOWErozmiar 45/461
9STOPER PŁYWACKI STROKE 300 MIĘDZYCZASÓW 2
10KÓŁKA DO WYŁAWIANIA W KSZTAŁCIE RYBEK 1
11ZABAWKI DO NURKOWANIA PIŁECZKI ZOGGS DIVE BALL 1
12BECO PAŁECZKI DO WYŁAWIANIA ZWIERZĄTKA MORSKIE 2
13NMC MAKARON DO PŁYWANIA 5
14ARENA KLAPKI HYDROSOFT II, Kolor: NIEBIESKIErozmiar 401
15SPODENKI TRENINGOWE ARENA M OG JAMMER, Kolor: USArozmiar 6-901
16BLUZA ARENA TEAM HOODED SWEAT PANEL, Kolor: ROYALrozmiar M1
17SZORTY KĄIELOWE ARENA TEAM SWIM SHORT SOLID, kolor RED-WHITErozmiar 9-1051
18BLUZA ARENA TEAM HOODED SWEAT PANEL, Kolor: ROYALrozmiar XL1

22. Sekcja pływacka Rzeszów 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Płetwy treningowe Arena Powerfin Hook3×45-46,3×43-44,2×39-40,2x41x4210
2Deska ósemka do pływania Speedo Pullbuoy 10

23. Sekcja pływacka Staszów:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1PLECAK ARENA TEAM PACK 45 10
2RĘCZNIK BECH NOW(9125/5457 ocean) 10
3ZOGGS OKULARKI GO-461092-7 4
4ARENA OKULARKI OKU-004714101 2
5ARENA OKULARKI OKU-004714106/AIR-GR 2
6ARENA OKULARKI OKU-004714100/AIR-CL 2

24. Sekcja pływacka Tarnów:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Plecak szkolny sportowy unisex Arena Spiky III 45l Starfish 1
2Plecak na basen Arena Spiky III 45l 5
3Okulary pływackie na basen arena cobra core swipe 10
4Plecak sportowy na basen Aqua-Sport Hydrobag Black + Worek 45 l 1
5POLAR CZUJNIK VERITY SENSE CZARNY 725882065014 1
6Stoper Finis 3X 300M Stopwatch 1
7Worek na sprzęt treningowy Aqua-Sport Mesh Bag XL Black 1

25. Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1MAD WAVE DESKA UPWAVE KICKBOARD CZARNA 10
2MAD WAVE DESKA PULLKICK ALIGNMENT BLACK M072702000W 10
3MAD WAVE PASEK NA KOSTKI U NÓG ANKLE PULL STRAP 25X4CM M077603010W 10
4ELASTIC GUMA NA KOSTKI U NÓG 8
5ZOGGS PULLBUOY BOJKA DO PŁYWANIA 10
6FINIS WIOSEŁKA TRENINGOWE ISO PADDLErozmiar: 5xS, 5xM10
7ARENA KOSZULKA POLO TEAM POLO SHIRT SOLID BLACK 004901500rozmiar: 1xL, 1xXL2

26. Sekcja pływacka Zielona Góra:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1PLECAK ARENA ARENA SPIKY III PACK 30 10
2ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 45 L 10
3MAD WAVE MATA PŁYWAJĄCA FLOATING ISLAND 100*100*4 M075005010W GREEN 2

27. Sekcja siatkówki na siedząco Łódź:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Piłka do siatkówki MOLTEN V5M5000 – meczowa 4
2Mizuno Ochraniacz siatkarski łokcia Mizuno C Elbow Support Z59SS70209 10

28. Sekcja siatkówki na siedząco Warszawa:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Zestaw Blazepod Team Kit 1
2Piłka Molten V5M5000 5

29. Sekcja strzelectwa sportowego Kochcice:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Wiatrówka Artemis Snowpeak PP20Pistolet pneumatyczny2

30. Sekcja strzelectwa sportowego Olsztyn:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Uchwyt Soczewki 501A 1
2Chronometr balistyczny Caldwell ze statywem 30-9999 1
3Duplex Vario Mec Centra 1
4Kartusz Morini CM162MI 1

31. Sekcja szermierki na wózkach Katowice:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Zestaw 3 gum POWER BAND FIZJO 5
2Zestaw mocowań do BLAZEPOD 1
3Klinga szablowa DYNAMO 4
4Maska szpadowa FIE PBT1; 1+2
5Bluza strechfit PBT40R; 48R2
6Maska floretowa FIE11
7Naciąg punty szpadowej 2

32. Sekcja tenisa stołowego Kielce:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Bluza  Givova Rain Basico RJ001 0012 – czerwona 2XXL2
2Bluza  Givova Rain Basico RJ001 0012 – czerwonaXL2
3Bluza  Givova Rain Basico RJ001 0012 – czerwonaL2
4Bluza  Givova Rain Basico RJ001 0012 – czerwonaM2
5Bluza  Givova Rain Basico RJ001 0012 – czerwonaS2
6HMLCORE XKCOREPOLY T-SHIRT i spodenki 2XXL2
7HMLCORE XKCOREPOLY T-SHIRT i spodenkiXL2
8HMLCORE XKCOREPOLY T-SHIRT i spodenkiL2
9HMLCORE XKCOREPOLY T-SHIRT i spodenkiM2
10HMLCORE XKCOREPOLY T-SHIRT i spodenkiS2
11Rakietka do tenisa stołowego ATEMI 4000 BALSA 2
12Piłeczki do tenisa stołowego joola 178
13Rakietka do tenisa stołowego ATEMI 4000 BALSA 2

33. Sekcja pływacka Szczecin:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Hantle do aquafitnessu AQUA-SPEED 10
2Pas wypornościowy do ćwiczeń w wodzie AQUA SPEEDM3
3Pas wypornościowy do ćwiczeń w wodzie AQUA SPEEDL3
4Okularki Biofuse 2.0 marki SPEEDO 3
5Czepek MONO 32 AQUA SPEED 10
6Guma do ćwiczeń oporowych Aqua-Sport Powerstretch Ekspander 10
7Guma Treningowa Do Pływania Aqua-Sport Powerstrech Short Belt Slider Resistance + Worek GratisCzerwona2
8Guma Treningowa Do Pływania Aqua-Sport Powerstrech Short Belt Slider Resistance + Worek GratisZielona2
9Spadochron Oporowy Treningowy Z Pasem Aqua-Sport Swim ParachuteNiebieski2
10Spadochron Oporowy Treningowy Z Pasem Aqua-Sport Swim ParachuteCzerwony2
11Spadochron Oporowy Aqua-Sport Drag ParachuteŻółty 2
12Guma Z Wiosełkami Treningowa Aqua-Sport Powerstrech Paddles Resistance + Worek GratisŻółte2
13Guma Z Wiosełkami Treningowa Aqua-Sport Powerstrech Paddles Resistance + Worek GratisCzerwone2
14Guma Z Wiosełkami Treningowa Aqua-Sport Powerstrech Paddles Resistance + Worek GratisZielone2
15Plecak Worek Szkolny Aqua Speed Gear Bag Black 40l 10
16Deska Treningowa Do Pływania Arena Pull Kick 12
17Rękawice Oporowe Aqua-Sport Power Feel Pro1 x S, 1 x M, 1 x L3

34. Sekcja szermierki na wózkach Warszawa:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Klingi szpadowe FIE BF (twarde, oksydowane) 4
2Klingi floretowe FIE BF (twarde, oksydowane) 3

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 12.03.2024 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 12.03.2024 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi lub zamiennikami.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 13.03.2024 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 13.03.2024 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 23/26”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom