ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2021

Data publikacji: 29.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2021

 1. Nazwa i adres zamawiającego
  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
  Ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa
  NIP: 526-10-53-340
  tel.: +48 22 659 30 11
  Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu
 2. Opis przedmiotu zapytania
  Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2021/2022”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000653/BF/D podpisanej w dniu 19.04.2021 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
  45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
 4. Zadania po stronie Wykonawcy
   złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
   złożenie w terminie załącznika nr 2,
   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
   bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
   Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
   Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
   przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
   uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
   Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
  Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie oraz w terminach wskazanych w punkcie 9 zapytania ofertowego miejscowości.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
  Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 8. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 9. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 10. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 11. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
   zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.
  Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.
 12. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
  Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.
 13. Opis sposobu przygotowania oferty
  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

 1. Miasto Wrocław: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Wrocław.
 2. Miasto Bydgoszcz: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Bydgoszcz.
 3. Miasto Zamość: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Zamość.
 4. Miasto Łódź: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Łódź.
 5. Miasto Białystok: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Białystok.
 6. Miasto Olecko: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Olecko.
 7. Miasto Kościerzyna: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kościerzyna.
 8. Gmina Gołoborze: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: gmina Gołoborze.
 9. Miasto Radom: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Radom.
 10. Miasto Gorzów Wlkp.: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Gorzów Wlkp.
 11. Gmina Opole: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. 2 tory pływackie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji pływackiej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Opole.
 12. Miasto Lublin: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. sala gimnastyczna, siłownia i boisko dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Lublin.
 13. Miasto Kościerzyna: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. stadion, tunel, hala, siłownia, bieżnia, sala gimnastyczna dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji lekkoatletycznej – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kościerzyna.
 14. Miasto Gliwice: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. hala sportowa do gry w siatkówkę dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji siatkówki na siedząco – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Gliwice.
 15. Miasto Łomianki: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. sala taneczna dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji tańca na wózkach – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Łomianki.
 16. Miasto Kraków: wynajem obiektów sportowych w terminie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r.
  Dostęp do obiektów sportowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami tj. boisko piłkarskie dla 10 osób oraz 4 trenerów/instruktorów/wolontariuszy w liczbie 200 godzin w trakcje zajęć sekcji Blind Football – średnio 1-4 godziny dziennie, 1-6 razy w tygodniu w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. Proszę o podanie terminów/dat wstępów do obiektów sportowych w okresie 12.05.2021 r. – 31.07.2021 r. Miejsce prowadzenia zajęć: miasto Kraków.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 07.05.2021 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 07.05.2021 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r. i zakończony zostanie protokołem.

 1. Kryteria wyboru
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
 2. Całkowity koszt oferty – 100%
  Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. Sposób obliczenia oferty
  Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  Całkowity koszt oferty – 100%
  Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
  ((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
  gdzie:
  Kmin – koszt brutto oferty najtańszej
  Kbad – koszt brutto oferty badanej
  100 – współczynnik stały
 4. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  W dniu 10.05.2021 . Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
  Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
  Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.05.2021 r.
  Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.
 5. Uwagi i postanowienia końcowe
  Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
  Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2021/2022”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
  Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
  Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.
 6. Załączniki
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom