ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2022

Data publikacji: 08.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 12 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 25.07.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.Nazwa sprzętuIlość
1.MEC mocowanie ostrogi (długie) Free Position II Plus do karabinu WALTHER1
2.Zestaw MEC do przestrzeliwania broni – komplet (pistolet, karabin)
MEC portable – test bench,  SKU: 5000171, Manufacturer Itemno: 297
MEC portable – AP mount, SKU: 5000173, Manufacturer Itemno: 297-02
1
3.KRUGER Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS (karabin pneumatyczny) – op.100szt.6
4.KRUGER Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS (pistolet pneumatyczny) – op.100szt.6
5.ANSCHUTZ Sweter strzelecki AHG – rozmiar M Nr.AHG – 1941

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.PowerBarPowerBar PowerGel Shots pomarańcza60 gramżelki50
2.PowerBarPowerBar PowerGel Shots malina60 gramżelki50
3.SanprobiSanprobi Super Formuła40 kapsułekkapsułki10
4.OLIMPOLIMP Gold Vit D3 + K2 Sport Edition60 kapsułekkapsułki10
5.OLIMPOLIMP Chela Mag B6 forte60 kapsułekkapsułki10
6.OLIMPOLIMP Vita-Min Multiple Sport60 kapsułekkapsułki10
7.OLIMPOLIMP Gold-Vit C 1000 (pomarańcza)20 tabletektabletki15
8.GO ONGO ON VITAMIN baton energetyczny  – orzechowy50 grambaton100
9.NamedSportNamedSport Beta Alanine90 tabletektabletki3
10.Beet It SportBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250mlpłyn10
11.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat946mlpłyn3
12.NutrendNutrend Zero Drinx (czarna porzeczka)18 tabletektabletki20

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.Nazwa sprzętuIlość
1.Podnóżek do łodzi wioślarskiej + buty do łodzi wioślarskiej (rozm. 44)1
2.FIZIK – buty rowerowe szosowe R5 Tempo Overcurve (rozm. 42)1
3.GARMIN Czujnik Tętna HRM-DUAL1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OLIMPWHEY 100 WHEY 100 (4x truskawka, 4x wanilia)2275 gproszek8
2.NutrendBCAA1 litrpłyn6
3.NutrendHMB 4500100 kaps.kapsułki6
4.NutrendBeta Alanine Compressed90 kaps.kapsułki6
5.BEET IT SPORTShot – sok z buraka70 mlpłyn200
6.NutrendBatony energetyczne De Luxe 36 szt truskawkowo-sernikowe, 36 szt pomarańczowo-kokosowy,60 gbaton60
7.NutrendMagnez w ampułkach MagnesLife10×25 mlpłyn2
8.TrecMultipack ( multiwitamina i mikro i makro elementy)120 kaps.kapsułki8
9.NutrendFlexit drink400 gproszek4
10.TrecCLA z zieloną herbatą90 kaps.kapsułki8
11.OlimpChela-Mag B6 Forte60 kaps.kapsułki6
12.VitargoCarboloader Gel -smak cytryny45 gżel10
13.ISOSTARISOSTAR Koncentrat1500 gproszek6
14.NutrendDe Nuts BATON  smak pistacje + słonecznik.35 gbaton46
15.VitargoVitargo Carboloader5 kgproszek4
16.VitargoVitargo Electrolyte5 kgproszek4
17.LactatEDGEPasków testowych – Kwas mlekowy LactatEDGE25 szt./op.paski testowe8
18.Trecboogieman300g.proszek3

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach):

L.p.Nazwa sprzętuIlość
1.AVENO LIFE – stół do masażu VERONA1
2.Elektrostymulator Compex SP 8.01
3.Masażer Compex FIXX 2.01
4.RPX 2020 System Half-Jacket1
5.Gaziki nasączone odkażające 100 szt. Integros4
6.AHD 1000 Płyn do dezynfekcji rąk 1L4
7.Izopropanol medyczny IPA 70% do dezynfekcji powierzchni4
8.Kompresy z włókniny niejałowe 30g 100szt Matowlies 10×104
9.Pojemnik na odpady i igły medyczne 02L1
10.Worki na odpady 60L4
11.Vit Ice – przyrząd do masażu lodem2
12.Kompresy z włókniny niejałowe 30g 100szt Matowlies 5×54
13.Omnifilx Hartmann – przylepiec ochronny (5cm x 10cm)3
14.Stokban bandaż elastyczny samoprzy czerw. 2,5cmx4,5m4
15.Stokban bandaż elastyczny samoprzy biały 2,5cmx4,5m4
16.Bandaż długi elastyczny Jaybird Jaylastic-2,5cmx6,9m4
17.Akutol spray do zaopatrywania ran 60ml2
18.Igły do suchego igłowania SOMA 100szt z prow. 0,25x25mm1
19.igły do suchego igłowania SOMA 100szt z prow. 0,30x30mm1
20.Gąbka pod plaster4
21.Sport Tape nieelastyczny 6 rolek (2,5cmx10m)2
22.Sport Tape nieelastyczny 4 rolki (3,8cmx10m)2
23.Jaybird Pro-White tejp sztywny biały – różne rozmiary6
24.Krem chłodzący do masażu Line Sport 250ml4
25.Lód w sprayu /Ice Spray Line sport 400ml6
26.Maść końska chłodząca Line Sport 250ml3
27.Maść końska rozgrzewająca Line Sport 250ml3
28.Worek na okłady z lodu Medisport4
29.GUS SHA przyrząd do masażu długopis JADEIT-czarny1
30.Zestaw dla sportowca:zamr. spray+TAVON+maść rozgrzew.2
31.Zestaw: płynny wosk do mas. SONGBIRD 500ml + świeca2
32.Zestaw 5 gum Mini Power Band taśmy do ćwi. 4FIZJO4
33.Bańki chińskie niebieskie zestaw 4 szt.1
34.Bańki próżniowe bezogniowe z pompką zestaw 12szt1
35.Rea Tape Glue – klej do tapingu 118ml4
36.Nożyczki do bandaży i tapingu2
37.Cure Tape CLASSIC Kinesiology beżowy (5cmx5m)4
38.Cure Tape CLASSIC Kinesiology czerwony (5cmx5m)6
39.Cure Tape CLASSIC Kinesiology niebieski (5cmx5m)4
40.Cure Tape CLASSIC Kinesiology różowy (5cmx5m)4
41.Cure Tape CLASSIC Kinesiology biały (5cmx5m)4
42.Olejek tajski Namman Muay 100g2
43.Stadiopasta Plus z olej konopny- kontuzje i urazy 250ml2
44.Stadiogel kem na kontuzje i urazy 200ml2
45.5 cm x 5 m Black Tattoo 6 szt. | Dispenser – 10%1
46.DYNAMIC TAPE® 5CMX5M ECO TAPE2
47.Dynamic Tape® 5cmx5m Beige Tattoo2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.MultipowerMonohydrat kreatyny500 gproszek16
2.7NutritionJabłczan Kreatyny (TCM)500 gproszek10
3.Z-KONZEPTAminokwasy w płynie1 Lpłyn16
4.OlimpTribusteron 90120 kapskapsułki10
5.7NutritionZMB+GMC90 kapskapsułki10
6.7NutritionBCAA (bezsmakowe)500 gproszek16
7.7NutritionMultisport (kompleks witamin)60 kapskapsułki16
8.7NutritionWitamina c300 gproszek10
9.7NutritionWitamina d3+k2120 kapskapsułki16
10.7NutritionBiałko WPC2 kgproszek16
11.OlimpCasein600 gproszek10
12.AllnutritionMCT płyn500 mlpłyn12
13.7NutritionHyaluronic60 kapskapsułki10
14.7NutritionAlpha GPC60 kapskapsułki10
15.7NutritionBarberine HCL Stack60 kapskapsułki10
16.7NutritionTongkat Ali Longjack90 kapskapsułki10
17.AllnutritionAAKG Muscle Pump300 gproszek10
18.Z-KonzeptMagnesium Shots B620x25mlfiolka10
19.AllnutritionBetaalanina500 gproszek10
20.AllnutritionCitruline250 gproszek12
21.vitargoVitargo1 kgproszek7
22.Z-KONZEPTVitActive izotonik1 Lpłyn10
23.OlimpChela-Mag B630 kapskapsułki16
24.TrecM13 Pre-workout270 gproszek9
25.TrecClenburexin (spalacz tłuszczu)90 kapskapsułki6
26.7NutritionL-glutamine500 gproszek10
27.7NutritionGinseng+ Herbal Combo60 kapskapsułki12
28.OlimpColonobiotic sport edition30 kapskapsułki10
29.TrecKofeina bezwodna60 kapskapsułki10
30.OlimpAshwagandha forte60 kapskapsułki16
31.TrecL-Carnitine0,5 Lpłyn8

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.TRECCM3 1250 360 caps 360 kaps.kapsułki12
2.OLIMPBETA-ALANINE CARNO RUSH MEGA 80 kaps.kapsułki36
3.OLIMPGold Vit D3 2000 120 kaps.120 caps12
4.TRECSUPER OMEGA 3 120 kaps.120 caps12
5.SWANSONTriple Magnesium Comlex 300 kaps.300 caps12
6.ALLNUTRITIONCAFFEINE 200power 100 kaps.100 CAPS12
7.NUTRENDUNISPORT – ISOTONIC 1 l.płyn12
8. pudełko na kapsułki Sztuka 12
9.OLIMPBaton energetyczny Sztukabaton24
10.OLIMPFire Start Energy Gel + Caffeine 36 g.saszetka24

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 15.07.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 15.07.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 18.07.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 18.07.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 18.07.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom