ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2020

Data publikacji: 14.08.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START! – 2020/2021”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000568/BF/D podpisanej w dniu 19.12.2019r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 11 lokalizacji na terenie RP do dnia 14.09.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

10. Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja pływacka Białystok 1 i 2:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. AQUA-SPORT PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE SENIOR YELLOW (rozm. 38-41) 4
2. AQUA-SPORT PŁETWY KRÓTKIE TRENINGOWE SENIOR PINK/BLACK (rozm. 41-43) 4
3. FINIS RURKA CZOŁOWA STABILITY SNORKEL SPEED MINT GREEN 4
4. ARENA RURKA CZOŁOWA SWIM SNORKEL II BLACK 4
5. SPEEDO ZATYCZKA KLIPS METALOWY NA NOS COMPETITION NOSECLIP 4
6. TYR ZATYCZKA KLIPS NA NOS PLASTIKOWY ERGO SWIM CLIP CLEAR 101 4
7. FINIS PLECAK TORQUE BACKPACK BLACK/GRAY 6
8. ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM RED MELANGE + WOREK 4
9. FINIS BOJKA AXIS BUOY JUNIOR DUAL FUNCTION PULL BUOY YELLOW SMALL 4
10. FINIS DESKA ALIGNMENT KICKBOARD YELLOW 4
11. ARENA TORBA WALIZKA FAST TROLLEY BLACK-FLUO YELLOW-SILVER 3
12. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK ROZMIAR 46 6
13. FINIS STOPER 3X100M STOPWATCH CZARNY 2
14. AQUA-SPORT ZABAWKI DO WYŁAWIANIA Z WODY KÓŁKA – 4 SZT. 2
15. FINIS WIOSEŁKA INSTINCT SCULLING PADDLES ROZMIAR L 4
16. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK NAVY ROZMIAR 43 4
17. KRÓTKIE PŁETWY PŁYWACKIE SILIFINS 500 NABAIJI (rozm. 43-44) 6
18. KRÓTKIE PŁETWY PŁYWACKIE SILIFINS 500 NABAIJI (rozm. 45-46) 6
19. 4 OBCIĄŻONE KÓŁKA DO WODY NABAIJI 2
20. STOPER SPORTOWY ONSTART 710 KALENJI 2
21. BOKSERKI PŁYWACKIE 500 STAB ALL SEA MĘSKIE NABAIJI rozm 42 5
22. BOKSERKI PŁYWACKIE 500 STAB ALL STEL MĘSKIE NABAIJI rozm 44 5
23. ARENA WOMEN STRÓJ KOSTIUM SPIDER BOOSTER BACK ONE PIECE NAVY LEAF ROZMIAR D30 1
24. ARENA STRÓJ KOSTIUM DAMSKI SPIDER BOOSTER BACK ONE PIECE ROYAL-RED ROZMIAR D34 1
25. MATA DO PILATESU CONFORT M 180 X 60 X 1,5 CM NYAMBA 5
26. KRÓTKIE PŁETWY PŁYWACKIE SPEEDO 6
27. WIOSEŁKA PŁYWACKIE 500 M NABAIJI 10
28. WIOSEŁKA PŁYWACKIE QUICK’IN 900 NABAIJI 5
29. TAŚMA TONETUBE HARD 7,5KG NYAMBA 6
30. ZESTAW DO REHABILITACJI DŁONI HAND MOBILITY NYAMBA 2
31. ARENA PLECAK FAST DRY YELLOW TRENING BASEN 10
32. ARENA PŁYN INSTAT ANTI-FOG SPRAY ZAPOBIEGA PAROWANIU – 35 ML 1
33. ARENA BIDON WATER BOTTLE 750 ML BLUE RED 10
34. FINIS STOPER 3X300M STOPWATCH ŻÓŁTY 2
35. AQUA-SPORT CZEPEK TRENINGOWY BASENOWY DON’T BE AFRAID PINK-BLACK-WHITE 5
36. AQUA-SPORT CZEPEK THINK BELIEVE WHITE-NAVY-GOLD 5
37. SPEEDO CENTER SNORKEL RURKA CZOŁOWA BLUE-GREEN 5

 

Sekcja pływacka Kościerzyna:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Długie płetwy treningowe (rozm. 30-33) 3
2. Długie płetwy treningowe (rozm. 34-35) 3
3. Długie płetwy treningowe (rozm. 38-39) 2
4. Długie płetwy treningowe (rozm. 42-43) 2
5. Finis Piłka do wody 2
6. Guma do ćwiczeń oporowych Expander Fitness Crossfit Medium Blue 10
7. Zestaw Epp wałek+piłka+double do masażu 10
8. Czepek Adidas White Silicone Swimming Cap 10
9. AQUA SPORT Pull buoy Senior yellow-black (rozm. S) 5
10. AQUA SPORT Pull buoy Senior yellow-black (rozm. M) 5
11. Guma oporowa blue medium 10
12. Guma dla dwóch osób strechcordz grudge belt 1
13. Rurka czołowa swimmers snorkel 10
14. Wiosełka Arena evolution 9523265 rozmiar L 5
15. Wiosełka Arena evolution 9523295 rozmiar M 5
16. Mad Wave Monopłetwa Turbo Pink M074907311W rozm. 35-37 1
17. Mad Wave okularki white mettalic green 10
18. Finis stoper 3X- 300M 2
19. Patyki do wyławiania diving sticks komplet zwierzątka 96051 3
20. STAND UP HALF DIVING RINGS -OBRĘCZE DO NURKOWANIA 1
21. Bluza z kapturem Arena  zapinana na zamek. (rozm. L) 1
22. ARENA STRÓJ KOSTIUM BODYLIFT SHARON WING BLACK-BRIGHT BLUE ROZMIAR D42 1
23. Bluza z kapturem Arena  zapinana na zamek. (rozm. M) 1
24. ARENA STRÓJ JUNIOR BIGLOGO SWIM PRO BACK ONE PIECE NAVY-FREAK ROSE (164) 2
25. ARENA BOKSERKI JUNIOR SHORT EVOLUTION PIX BLUE (128) 1
26. ARENA SPODENKI BOKSERKI MEN SOLID SQUARED SHORT RED-WHITE (D6) 1
27. AQUA-SPORT SPODENKI KĄPIELÓWKI TRUNKS BOYS JUNIOR KROPLE MULTI KOLOR (164) 2
28. ARENA STRÓJ JUNIOR BIGLOGO SWIM PRO BACK ONE PIECE NAVY-FREAK ROSE (152) 1

 

Sekcja lekkoatletyczna Lublin:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Obuwie sportowe Asics-do biegania po asfalcie (rozm. 36-41) 10
2. Bluzy sportowe Vigo (rozm. S do L) 10
3. Getry do biegania Vigo (rozm. S do L) 10
4. Koszulki reprezentacyjne Vigo (rozm. S do L) 14
5. Spodnie dresowe Vigo (rozm. S do L) 10
6. Zestaw gum do ćwiczenia Crosfit 1
7. Zestaw taśm do ćwiczenia Crosfit 2
8. Koszulki treningowe Vigo (rozm. S do L) 20

 

Sekcja lekkoatletyczna Bielsko-Biała:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Kula treningowa z tworzywa Polanik PKG-2kg 4
2. Kula treningowa z tworzywa Polanik SK -7,26kg 2
3. Kula treningowa z tworzywa Polanik SK- 3 3
4. Sztanga Powerlifting (SZTPZPC) 1
5. Stojaki profesjonalne wysokie (S-2-PW) 1
6. Ławka uniwersalna (L-11-F) 1
7. Zestaw obciążeń żeliwnych z uchwytami 1
8. BLUZA ADIDAS CORE 18 PES JKT CV3564 (męskie 1xS, 2xM, 3xXL 1xXXL; damskie 2xXS, 1xM) 10
9. KOSZULKA DO BIEGANIA NIKE BREATHE RAPID TOP 833608-100 (rozm. M) 10

 

Sekcja siatkówki na siedząco Gliwice:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Komplet meczowy męski jasny 8
2. Komplet meczowy męski ciemny 8
3. Komplet meczowy żeński jasny 8
4. Komplet meczowy żeński ciemny 8
5. Wózek na piłki 2
6. Spodenki treningowe 10
7. Piłka meczowa MOLTEN 10
8. Koszulka treningowa 12
9. Siatka z antenkami 1
10. Tablica trenerska MOLTEN 1
11. Piłka MIKASA ciężka 1
12. Torba MIKASA 6 piłek 3
13. Kompresor 1

 

Sekcja pływacka Radom 1:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY TRENINGOWE LONG FLOATING FINS XXS RED-BLUE ROZMIAR 30-33 6
2. AQUA-SPORT DŁUGIE PŁETWY TRENINGOWE LONG FLOATING FINS XS ORANGE-BLUE ROZMIAR 34-35 4
3. ARENA SPODENKI SZORTY WATERSHORTS FUNDAMENTALS BORDERS X-SHORT RED-NAVY ROZMIAR M 1
4. ARENA SZORTY ICONS BOXER SILVER-WHITE ROZMIAR M 1
5. ARENA TORBA TRENERSKA FAST COACH BLACK-FLUO YELLOW SILVER 1
6. AQUA-SPORT WIOSEŁKA SWIM PADDLE PRO BLACK-BLUE ROZMIAR M 10
7. AQUA-SPORT WIOSEŁKA SWIM PADDLE PRO BLACK-BLUE ROZMIAR S 10
8. AQUA-SPORT WIOSEŁKA BLACKHAWK FINGER PADDLE BLACK 10
9. ARENA RURKA CZOŁOWA SWIM SNORKEL II PINK 1
10. ARENA RURKA CZOŁOWA SWIM SNORKEL PRO II ACID LIME 2
11. ARENA RURKA CZOŁOWA SWIM SNORKEL PRO II BLACK 2
12. ARENA RURKA CZOŁOWA SWIM SNORKEL II BLACK 2
13. ARENA RURKA CZOŁOWA SWIM SNORKEL II ACID LIME 3
14. ARENA WOREK/PLECAK NA SPRZĘT TEAM MESH BAG BLACK-BLACK 2
15. ARENA WOREK NA SPRZĘT FAST MESH FLUO YELLOW 3
16. ARENA PLECAK FASTPACK 2.2 DENIM MELANGE + WOREK 1
17. ARENA PLECAK FASTPACK 2.2 BLACK MELANGE + WOREK 1
18. ARENA PLECAK FASTPACK 2.2 PINK MELANGE + WOREK 1
19. ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM BLACK MELANGE + WOREK 1
20. ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM RED MELANGE + WOREK 1
21. ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM PINK MELANGE + WOREK 1
22. ARENA PLECAK TEAM BACKPACK 45 TEAM NAVY MELANGE + WOREK 2
23. FINIS DESKA ALIGNMENT KICKBOARD YELLOW 2
24. ARENA KLAPKI HYDROSOFT II MAN HOOK BLACK ROZMIAR 42 2
25. ARENA KLAPKI HYDROSOFT MAN BOX BLACK-WHITE ROZMIAR 42 2
26. ARENA OKULARY STARTOWE AIRSPEED MIRROR YELLOW COPPER-BLACK 2
27. ARENA OKULARY STARTOWE AIRSPEED MIRROR SILVER-WHITE 2
28. ARENA OKULARY STARTOWE AIRSPEED BLUE-WHITE 1
29. ARENA OKULARY STARTOWE AIRSPEED CLEAR-CLEAR 1
30. ARENA OKULARY COBRA ULTRA MIRROR YELLOW REVO-BLACK-BLACK 1
31. ARENA OKULARY COBRA ULTRA MIRROR REVO RED WHITE BLACK 1
32. ARENA OKULARY STARTOWE AIRSPEED MIRROR SILVER-SILVER 2
33. ARENA BOKSERKI SPODENKI MĘSKIE TEAM STRIPE LOW WAIST RED BLACK ROZMIAR D3 2
34. ARENA BOKSERKI SPODENKI MĘSKIE TEAM STRIPE LOW WAIST SHORT NAVY-WHITE ROZMIAR D3 2
35. ARENA BOKSERKI SPODENKI MĘSKIE TEAM STRIPE LOW WAIST NEON BLUE-NECTARINE ROZMIAR D4 1
36. AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA NA LĄD Z WIOSEŁKAMI PADDLES RESISTANCE KOLOR ŻÓŁTY + WOREK GRATIS 1
37. LANA NUI SLIPY CLASSIC MEN TURBO BOOM ROZMIAR S 1
38. LANA NUI SLIPY CLASSIC MEN TURBO BOOM ROZMIAR M 1
39. LANA NUI SLIPY CLASSIC MEN TURBO REKIN ROZMIAR S 1
40. LANA NUI SLIPY CLASSIC MEN TURBO REKIN ROZMIAR M 1
41. ARENA RĘCZNIK POOL SOFT TOWEL RED-WHITE 150X90 CM 1
42. AQUA-SPORT MICROFIBRE TOWEL RĘCZNIK MIKROFIBRA SZYBKOSCHNĄCY 60X120CM FUCHSIA 3
43. AQUA-SPORT MICROFIBRE TOWEL MTNV RĘCZNIK MIKROFIBRA SZYBKOSCHNĄCY 80X130CM GREEN 3
44. AQUA-SPORT MICROFIBRE TOWEL RĘCZNIK MIKROFIBRA SZYBKOSCHNĄCY 60X120CM NAVY 3
45. ARENA KOSZULKA MĘSKA CHAVEZ LIME GREEN ROZMIAR L 1
46. ARENA SPODNIE DRESOWE MĘSKIE SPACER PANT ROZMIAR M 1
47. ARENA KURTKA UNISEX TL JACKET black/asphalt 1d35455 ROZMIAR M 1
48. Polar sensor OH1+ 3

 

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp. 1 i 2:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Okularki pływackie FASTSKIN ELITE SPEEDO 28
2. Czepki pływackie 28
3. KOMBINEZON PŁYWACKI DO TRIATHLONU LD Z NEOPRENU MĘSKI APTONIA (rozm. L) 1
4. KOMBINEZON NEOPRENOWY DO TRIATHLONU MACH LTD DARE2TRI DAMSKI DARE2TRI (rozm. S) 2
5. KOMBINEZON PŁYWACKI DO TRIATHLONU LD Z NEOPRENU MĘSKI APTONIA (rozm. M) 1
6. Mata do jogi CONFORT 8MM DOMYOS 5
7. Mata do łagodnej jogi CLUB 5MM DOMYOS 5
8. Mata do łagodnej jogi CLUB 5MM DOMYOS 5
9. Długie płetwy treningowe Long Floating Fins (2x rozm.39-42; 2x rozm.44-46) 4
10. Pływająca mata – FINIS Floating Island 2
11. Deska – PULL BUOY pływacki ELITE SPEEDO 10
12. Guma pływacka na nogi 900 NABAIJI 5
13. Boja pływacka OWS 500 NABAIJI 2
14. Podwodne łuki AQUAWAY 150 cm x 2 NABAIJI 4
15. Mała piłka wodna z wypustkami WATKO 5
16. Mała piłka wodna z wypustkami WATKO 5
17. Wodna zabawka TIBALL + piłka NABAIJI 3
18. Uchwyty z przyssawkami TICRAWL NABAIJI 4
19. 4 obciążone kółka do wody NABAIJI 4
20. Deska – PULL KICK PŁYWACKI 900 NABAIJI 15
21. Kosz – Plastikowa składana konstrukcja obręczy do koszykówki basenowej 2

 

Sekcja pływacka Wrocław:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Plecak FINIS RIVAL 10
2. FINIS Deska kickboard sr FINIS 10
3. FINIS Rurka czołowa freestyle snorkel 10
4. FINIS Worek na sprzęt mesh bag 10
5. FINIS Pull buoy sr 10
6. FINIS okularki strike goggles 10
7. FINIS backstroke start wedge 2
8. FINIS bluza tech jacket and pants navy (męska 2 x XL, 2 x M, 1 x L; damska 3 x S, 2 x M) 10

 

Sekcja lekkoatletyczna Kozienice:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Rower Spiningowy BH Fitness SB 2.6 1

 

Sekcja pływacka Zamość:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. OKULARY PŁYWACKIE AQUA-SPHERE KAIMAN MADE IN ITALY 10
2. Plecak FUNKY Elite Squad – Bambaboo 10
3. Ręcznik DRY FLAT 70×140 10
4. Spokey Sprinter 5L Zielony (831780) 10
5. So Dive Flipp 5
6. Speedo Kickboard (deska) 10
7. Waterflex Skiflott (mata) 2
8. Leisis Polyvalent Small (piłki) 5
9. Ręcznik Arena Haiti 10
10. Ultrabreathe Breathing Exerciser 5
11. HANTLE AQUA FITNESS – SUN 5
12. Bramka do Piłki Wodnej Bestway 52123 2
13. Duża piłka BASENOWA WATKO 2
14. Mała piłka basenowa antypoślizgowa WATKO 2
15. Gruba Mata NBR Do Ćwiczeń Fitness 2cm SMJ SPORT 10

 

Sekcja pływacka Police:

L.p. Nazwa: Ilość sztuk lub par:
1. Strój Treningowy – damski Funkita/Arena/Speedo 5
2. Srtój Treningowy – męski Funkita/Arena/Speedo 3
3. Okulary treningowe  Speedo/Arena 7
4. Okulary treningowe Speedo/Arena szwedki 3
5. Czepki treningowe Funkita/Arena/Speedo 16
6. Rurka czołowa Arena/Speedo/Finis/Tyr/Zoggs 3
7. STRECHCORDZ SLIDER DŁUGA GUMA – ŻÓŁTA 1
8. STRECHCORDZ SLIDER DŁUGA GUMA – ZIELONA 1
9. Makaron pływacki 10
10. Arena Czepek silikonowy classic 10
11. Arena Airspeed Okulary do pływania 10
12. Fast Pack Arena Plecak treningowy 7

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 21.08.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 21.08.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 24.08.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 24.08.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych