ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2021

Data publikacji: 05.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2021

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 2021/2022”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000653/BF/D podpisanej w dniu 19.04.2021 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 14 lokalizacji na terenie RP do dnia 31.10.2021 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

Sekcja wioślarska Szczecin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Garmin Edge 530 Bundle 010-02060-111
2.Wintech – pływaki do łódki pod odsadnie (para)2
3.Wintech – siedzisko wioślarskie1

Sekcja pływacka Białystok 1 i 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Finis Bolster wiosełka na ręce4
2.Finis Freestyle rurka do nurkowania8
3.Finis foam pull buoy dla dorosłych8
4.Mad Wave Short Blade Płetwy Treningowe (rozm. 44-45)8
5.Mad Wave Short Blade Płetwy Treningowe (rozm. 46-48)8
6.Maru Spodenki Oporowe – Niebieski/Czerwony (rozm. L x 4; XL x 4)16
7.Okularki pływackie Arena Airspeed lustrzane szkła20
8.Mad Wave Lane Plecak – Czerwony10
9.Wozinsky mata gimnastyczna fitness 181 x 63 cm6
10.Wozinsky mata gimnastyczna fitness 181 x 63 cm6
11.Mata do akupresury z kolcami 1900014
12.PLECAK PŁYWACKI 900 40 L10
13.BOKSERKI PŁYWACKIE DŁUGIE MULTICO MĘSKIE (rozm. 40 x 2; 42 x 2)8
14.MAKARON PIANKOWY 118 CM NABAIJI20
15.4 obciążone kółka do wody4
16.Krótkie płetwy pływackie SILIFINS (rozm. 45-46)10
17.Krótkie płetwy pływackie SILIFINS (rozm. 37-37 x 5; 39-40 x 5)20
18.FINIS Tempo Trainer Pro10
19.KLAPKI BASENOWE (rozm. 40 x 2; 42 x 2; 44 x 3; 46 x 3)20
20.Antywłamaniowy kontener siatkowy z ramą typu A – 850x735x1690, używany2

Sekcja lekkoatletyczna Bielsko-Biała:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Piłka Lekarska EASY FITNESS 2kg3
2.Piłka SLAM BALL 4 Kg THORN+FIT2
3.Piłka SLAM BALL 10 Kg THORN+FIT1
4.Piłka SLAM BALL 15 Kg THORN+FIT1
5.Piłka SLAM BALL 20 Kg THORN+FIT1
6.Piłka SLAM BALL 25 Kg THORN+FIT1
7.Piłka Lekarska EASY FITNESS 1kg3
8.Piłka Lekarska EASY FITNESS 3kg3
9.Guma Oporowa POWER BAND 0-5 Kg XMOR10
10.Guma Oporowa POWER BAND 4-12 Kg XMOR10
11.Guma Oporowa POWER BAND 10-18 Kg XMOR10
12.Mata Treningowa 7 Mm ADMT-11014GR ADIDAS10
13.Hantle Winylowe 2x 1 Kg XMOR (Różowe)10 kpl.
14.Hantle Winylowe 2x 1,5 Kg XMOR10 kpl.
15.Hantle Winylowe 2x 2 Kg XMOR (Czerwone)10 kpl.
16.Komputer rowerowy Polar V650 + nadajnik HR1
17.Polar Sensor prędkości BLUETOOTH SMART1
18.Polar Vantage V + H10 (czarny)1
19.Butelka na napoje 0,5l LAVA GAIAM5

Sekcja pływacka Gorzów Wlkp.:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Okulary pływackie – TYR Tracer X Elite Racing14
2.Plecak Tyr Alliance Team 2x czarny, 2x biało- czarny4
3.Stoper pływacki- SEIKO S0611
4.Plecak – Arena Plecak Team 30 Kikko10
5.Arena koszulka damska Team Icons (rozm. S –  szara i niebieska)2
6.Arena Raglan T-shirt koszulka techniczna męska (rozm. L – szara i czarna)2
7.Deska – Arena deska Pull Kick (różne kolory)15
8.SPEEDO SPODENKI SZORTY SOLID LEISURE 16 WSHT AM BACK (rozm. M)1
9.ARENA STRÓJ DAMSKI FOLIAGE BOOSTER BLACK-MULTI – D36 (rozm. S)1
10.KRÓTKA PIANKA DO NURKOWANIA SCD 500 3 MM MĘSKA (rozm. L)1
11.TOP KRÓTKI RĘKAW DO SNORKELINGU 100 Z NEOPRENU MĘSKI (rozm. L)1

Sekcja lekkoatletyczna Kościerzyna/Skorzewo:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Płotki lekkoatletyczne giete Polanik10
2.Próg do pchnięcia kulą  treningowy Polanik1
3.Dysk wyczynowy plastikowy Polanik 1 kg4
4.Kula stalowa treningowa Polanik 4 kg2
5.Kula stalowa treningowa Polanik 5 kg2
6.Obciążenie sztangi, żeliwne 10 kg2
7.Dysk miękki Trial DSK-1,52
8.Mlot treningowy Polanik 5 kg1

Sekcja lekkoatletyczna Lublin:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Orbitrek York fitnes x5101

Sekcja pływacka Radom 1:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.FINIS WIOSEŁKA DO PŁYWANIA FOREAM FULCRUM JR PADDLES JUNIOR BLUE5
2.FINIS WIOSEŁKA STABILIZATOR FOREARM FULCRUM SENIOR5
3.AQUA-SPORT WIOSEŁKA SIATKA OPOROWA POWER FEEL PRO BLACK10
4.AQUA-SPORT PAS OPOROWY Z KUBECZKAMI BREAK BELT GOLD10
5.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT BLACK (rozm. D4)6
6.ARENA SPODENKI BOKSERKI OPOROWE SQUARE CUT DRAG SUIT BLACK (rozm. D5)4
7.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLACK (rozm. 44-45)1
8.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO BLACK (rozm. 40-41)2
9.ARENA PŁETWY POWERFIN PRO ACID LIME (rozm. 42-43)5
10.AQUA-SPORT KRÓTKIE PŁETWY AQUA BLADE SHORT FINS (rozm. 26-29)4
11.AQUA-SPORT KRÓTKIE PŁETWY AQUA BLADE SHORT FINS (rozm. 30-33)2
12.AQUA-SPORT KRÓTKIE PŁETWY AQUA BLADE SHORT FINS (rozm. 34-35)6
13.AQUA-SPORT KRÓTKIE PŁETWY AQUA BLADE SHORT FINS (rozm. 36-37)5
14.AQUA-SPORT KRÓTKIE PŁETWY AQUA BLADE SHORT FINS (rozm. 38-39)5
15.TYR OKULARY STARTOWE EDGE-X RACING MIRRORED NANO GOLD-BLACK1
16.MP OKULARY XCEED MIRROR YELLOW-BLACK1
17.MP MICHAEL PHELPS OKULARY XCEED TITANIUM MIRROR GREEN1
18.MP MICHAEL PHELPS OKULARY XCEED TITANIUM MIRROR RED WHITE-BLUE1
19.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR GREEN-GOLD + GRATIS1
20.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR WHITE-RED +GRATIS1
21.SPEEDO OKULARY FASTSKIN 3 ELITE MIRROR LAW GREEN-FLUO ORANGE1
22.MP MICHAEL PHELPS OKULARY XCEED TITANIUM MIRROR GOLD-WHITE1
23.MP MICHAEL PHELPS OKULARY XCEED TITANIUM MIRROR PINK-TURQUOISE1
24.ARENA TORBA DAMSKA FAST WOMAN 2 WHITE SKULLS1
25.Guma żółta 2m2
26.Guma czerwona 2m2
27.Guma czarna 2m2
28.Guma fioletowa 2m2
29.Guma zielona 2m2
30.TRX Total Resistance Exercise2 kpl.
31.Wałek-Roller do masażu, szeroki4
32.Zestaw gum 50cm3 kpl.
33.Worek Fit Bag skóra (10kg-20kg)5
34.Pas treningowy Skórzany3
35.Arm Blaster ABX podsawa trening bicepsu1
36.Skakanka CrossFit, linka stalowa10
37.Mata Fitness, 190x66cm6
38.Piłka Fitness, 65cm2
39.Wałek Exercise do brzuszków, podwójny2
40.Push Up Bar podstawki1
41.Paski do gryfu2 pary
42.Gryf olimpijski długi3
43.Gryf kratownica olimpijski1
44.Gryf łamany 50mm2
45.Zaciski 50mm6 kpl.
46.Piłka lekarska 4kg1
47.Piłka lekarska 3kg1
48.Piłka lekarska 5kg1
49.Zestaw kettelbel 4kg-28kg1 kpl.

Sekcja pływacka Radom 2:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Uchwyt / taśma do przenoszenia makaronów1
2.Makaron basenowy 969910
3.Czepek silikonowy na długie włosy zakrywający uszy3
4.Okulary pływackie panoramiczne BECO Durban1
5.Okularki pływackie GOA BECO 99283
6.Płetwy krótkie silikonowe Colours (rozm. 45/46)4
7.Płetwy krótkie silikonowe Colours (rozm. 43/44)3
8.Płetwy krótkie silikonowe Colours (rozm. 41/42)3
9.SILIKONOWY CZEPEK BECO 73909
10.DESKA DO PŁYWANIA SPEEDO KICKBOARD10
11.Arena Okularki Imax 3 niebieskie10

Sekcja pływacka Strzyżów:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Szlafrok + ręcznik L 80 X 130 CM DLA DZIECI (rozm. 122-130)1
2.Szlafrok + ręcznik L 80 X 130 CM DLA DZIECI (rozm. 141-150)5
3.Szlafrok + ręcznik L 80 X 130 CM DLA DZIECI (rozm. 131-140)1
4.ZESTAW SZLAFROK + RĘCZNIK Z MIKROFIBRY L 80X130 CM DAMSKI (rozm. S)1
5.ZESTAW SZLAFROK + RĘCZNIK Z MIKROFIBRY L 80X130 CM DAMSKI (rozm. M)1
6.ZESTAW SZLAFROK + RĘCZNIK Z MIKROFIBRY L 80X130 CM DAMSKI (rozm. XL)1
7.ZESTAW SZLAFROK + RĘCZNIK Z MIKROFIBRY L 80 X 130 CM MĘSKIE (rozm. M)1
8.ZESTAW SZLAFROK + RĘCZNIK Z MIKROFIBRY L 80 X 130 CM MĘSKIE (rozm. L)1
9.ZESTAW SZLAFROK + RĘCZNIK Z MIKROFIBRY L 80 X 130 CM MĘSKIE (rozm. XL)1
10.KIESZONKA WODOODPORNA 150 7 L NA BASEN14
11.Aquapack 2021 Plus Extra Large 369 O/S3
12.Nerka FishDryPack 2021 Aruba Fluo Green1
13.Torba Amphibious 2021 Tube 5l14
14.Plecak FishDryPack Difter Camo 18L7
15.Plecak FishDryPack City Black 20L1
16.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Star L/S Rashvest Junior (rozm. XS)1
17.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Star L/S Rashvest Junior (rozm. S)4
18.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Star L/S Rashvest Junior (rozm. M-damska)1
19.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Star L/S Rashvest Junior (rozm. L)1
20.Koszulka pływacka Lycra ION 2020 Women LS blk (rozm. S)1
21.Koszulka pływacka Lycra ION 2020 Women LS blk (rozm. M)1
22.Koszulka pływacka Lycra ION 2020 Women LS blk (rozm. XL)1
23.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Crossfire L/S Rashvest Green (rozm. M)1
24.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Crossfire L/S Rashvest Green (rozm. L)1
25.Koszulka pływacka Lycra Mystic 2021 Crossfire L/S Rashvest Green (rozm. XL)1
26.Torba Amphibious 2021 Tube Grey 100l1
27.Plecak Amphibious 2021 Kikker6
28.Blazepod Standard Deluxe1 kpl.

Sekcja pływacka Wrocław:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Koszulka T-shirt Arena Team Icons z nadrukiem. Z przodu logo PZSN Start (lewa pierś) i PFRON (prawa pierś). Z tyłu napis Polish Para Swimming (5 x XL, 5 x L, 5 x M, 5 x S)20
2.ARENA OKULARY COBRA ULTRA MIRROR20
3.Plecak Arena Fastpack 2.2 Allover10

Sekcja pływacka Zamość:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARKI AIR-BOLD SWIPE BLUE-BLACK10
2.NIKE OKULARY CHROME MIRROR BLACK10
3.FINIS URZĄDZENIE DO KOREKCJI POZYCJI POSTURE TRAINER5
4.AQUA-SPORT POWERSTRECH GUMA DLA ŻABKARZY 3
5.AQUA-SPORT POWERSTRECH DŁUGA GUMA DO WODY3
6.SPEEDO ZABAWKA MARVEL DO WYŁAWIANIA5
7.FINIS WIOSEŁKA2
8.ARENA WIOSEŁKA TRAINING FLEX PADDLES5
9.FINIS WIOSEŁKA DO PŁYWANIA FOREAM3
10.AQUA SPHERE PŁETWY (rozm. 46-47)2
11.AQUA SPHERE PŁETWY (rozm. 48-49)1
12.OTYLIA MOVE PŁETWY KRÓTKIE (rozm. 39-41)3
13.FINIS PŁETWY KRÓTKIE Z2 GOLD (rozm. 30-32)1
14.FINIS PŁETWY KRÓTKIE Z2 GOLD (rozm. 40-41)3
15.Torba sportowa1
16.SPEEDO RĘCZNIK  EASY TOWEL JAPAN BLUE 90X170CM10
17.SPEEDO PULLBUOY ELITE ÓSEMKA RED-BLUE5
18.AQUA SPHERE DESKA KICKBOARD ERGO BOARD5
19.TYR CZEPEK WRINKLE-FREE SILICONE CAP 310 GREEN10
20.QBRICK SKRZYNKA NARZĘDZIOWA MOBILNA LONGER BASIC1
21.KRÓTKA PIANKA DECATLON  100 Z NEOPRENU 1,5 MM MĘSKA (rozm.: 1szt S, 3 szt L, 2 szt XL, 4 szt 2XL)10

Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.ARENA OKULARY AIR BOLD10
2.FINIS ALIGNMENT KICKBOARD10
3.FINIS PULLBUOY10
4.NMC MAKARON DO PŁYWANIA20
5.NMC ŁĄCZNIK DO MAKARONÓW 6 OTWORÓW10
6.MEIO ZESTAW PODWODNYCH OBRĘCZY2 zest.
7.SPEEDO WIOSEŁKA FASTSKIN10
8.FASTIME STOPER 14 500-MEMORY2
9.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE (rozm. 37-39)3
10.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE (rozm. 39-42)4
11.FINIS PŁETWY GUMOWE DŁUGIE (rozm. 42-44)3
12.TYCZKA TRENERSKA2
13.ZOGGS ZABAWKI DO WYŁAWIANIA DIVE RINGS4 kpl.
14.ARENA DESKA DO PŁYWANIA CACTUS10
15.ARENA RAGLAN T-SHIRT KOSZULKA TECHNICZNA – czarna (rozm. XL)2
16.ARENA SZORTY BERMUDA ICONS – czarne (rozm. XL)2
17.MOVES BAND TAŚMA DO ĆWICZEŃ 1,5 M czerwona10
18.Ręcznik DRY SOFT 70×140 – żółty12
19.COMFY OPASKA NA MAKARONY2
20.ŻABA DO WYŁAWIANIA4

Sekcja tenisa stołowego Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Okładziny XIOM SIGMA II PRO20
2.Zbierak do piłek Tibhar siatka1
3.Zestaw tyczek slalomowych z podstawą gumową1

Sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja:

L.p.Nazwa:Ilość sztuk lub par:
1.Piłka siatkowa molten treningowa13
2.Taśma oporowa czerwona12
3.Taśma oporowa czarna12

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 12.10.2021 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 12.10.2021 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 13.10.2021 r. izakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 13.10.2021 . Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 13.10.2021 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 2021/2022”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom