ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/2023/870

Data publikacji: 21.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/2023/870

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Gotowi na START – 23/26” – etap 1, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000870/BF/D podpisanej w dniu 01.06.2023 r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia wydarzenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 41 lokalizacji na terenie RP do dnia 15.10.2023 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2032 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi lub zamiennikami.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

1. Sekcja badmintona Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Rakieta Yonex Astrox E13 Black/Blue 10
2Rakieta Yonex Nanoflare E13 Turquoise/Yellow 10
3Lotki Victor Nylonshuttle 3000 Żółta 6szt 12
4Yonex Siatka do badmintona AC141LEX 5
5Taśma do wyklejania boisk 4cm- czerwona 20
6Wieszak na siatkę 1

2. Sekcja badmintona Kędzierzyn-Koźle:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Termobag RSL Pro Line Racket Bag (wersja na 12 rakiet) 10

3. Sekcja Boccii Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Boccia Superior New Classic 2023 medium 1
2Boccia Superior New Classic 2023 medium hard 1
3Duży zestaw sędziego 1

4. Sekcja Boccii Wrocław:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Boccia Ledo – Suede w walizce superior MIXtwardość bil (oba kolory tak samo) 1x twarda, 1x średnia, 4x super miękkie1
2Superior Mix – zestaw przygotowany specjalnie dla ciebiebile Boccia Superior New Shine – twardość bil (oba kolory tak samo) 1x twarda, 1x średnia, 4x super miękkie1
3Piankowa taca do gry w boccia mieści 6 bil 1
4Bramki wewnętrzne / zewnętrzne do gry w boccia 1

5. Sekcja podnoszenia ciężarów Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1HEX PRO HANTLA HMS (KOD PRODUKTU 17-66-115) 2
2GU04 GU06 PRO SET ZESTAW GUM DO ĆWICZEŃ HMS PREMIUM (KOD PRODUKTU 17-33-121) 6
3YM04 MATA DO JOGI HMS (KOD PRODUKTU 17-44-132) 6
4Hantel do ćwiczeń HMS 37.5kg 2
5PDM3123 SILVER PISTOLET DO MASAŻU HMS 1
6PRP02 GREEN PRZYRZĄD DO ROZCIĄGANIA PLECÓW Z MAGNESAMI HMS (KOD PODUKTU 17-44-361) 3
7UW16 UCHWYT HMS (KOD PRODUKTU 17-62-166) 1
8UW10 UCHWYT HMS (KOD PRODUKTU 17-62-160) 1
9PS01 PODUSZKA SENSOMOTORYCZNA HMS (KOD PRODUKTU 17-42-301) 4
10WA04 WAŁEK POJEDYNCZY HMS (KOD PRODUKTU 17-38-010) 2
11WA11 WAŁEK SZEROKI HMS (KOD PRODUKTU 17-38-017) 1
12AKM03 SET MATA DO AKUPRESURY HMS PREMIUM (KOD PRODUKTU 17-44-303) 1
13ZG1000R ZACISKI LOCK JAW HMS(KOD PRODUKTU 17-62-038) 5

6. Sekcja Frame Running Rzeszów:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1BlazePod Trainer Deluxe 1

7. Sekcja lekkoatletyczna Kielce:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Kula w gumowej obudowie 3kg Polanik 2
2Kula w gumowej obudowie 4kg Polanik 2
3Dysk gumowy do rzutu 1,5kg Polanik 2
4Drabinka koordynacyjna 8m 4fizjo 2
5Pachołki treningowe (zestaw) Dunlop 2
6Obciążniki do ćwiczeń na kostki i nadgarstki 2×0,5kg 4fizjo 1
7Obciążniki do ćwiczeń na kostki i nadgarstki 2x1kg 4fizjo 3
8Obciążniki do ćwiczeń na kostki i nadgarstki 2×1,5kg 4fizjo 3
9Obciążniki do ćwiczeń na kostki i nadgarstki 2x2kg 4fizjo 3
10Bidon 10
11Koszulka sportowa t-shirt 4FS-XXL10
12Bluza sportowa z długim rękawem 4FM-XXL10
13Worek na odzieżuniwersalny10
14Skarpety sportowe 3-pak Adidas39-4210

8. Sekcja lekkoatletyczna Kraków:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Profesjonalna podłoga pod wolne ciężary puzzle czarna – Marbo Sport20mm10
2Poręcze do ściany MS-D101 – Marbo Sport 1
3Materac gimnastyczny antypoślizgowy 5x120x200 cm, Nr katalogowy: G1 555 4
4PK-5/110 (kula wyczynowa stalowa) 2
5PK-4/100 (kula wyczynowa stalowa) 1

9. Sekcja lekkoatletyczna Zamość:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Kula 7,26 1
2Kula 2 1
3Kula 1 1
4Piłka palantowa 150 1
5Piłka palantowa 80 g skóra 2
6Oszczep 400 turbojaw 1
7Oszczep treningowy w8t 800g 1
8Maczuga paraolimpijska 3
9Drabinka biegowa treningowa 1
10Pachołki 1
11Mini płotek treningowy regulacja 5-38 cm 10
12Kamizelka z obciążeniem 3
13Obciążnik na rzep reka 3
14Wózek transportowy schodowy Neo Tools 84-402 składany 1
15Pojemnik transportowy 600/400/410 2
16Pojemnik transportowy 300/200/220 4
17Mała piłka lekarska 0,5 1 kg śednica 10 cm, 12 cm 10
18Zestaw gum oporowych 1

10. Sekcja lekkoatletyczna Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Materac 200×100 firma DBX BUSHIDO 2
2Rower magnetyczny XB1500 Gymtek 1

11. Sekcja narciarska Wisła/Istebna:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Torba na narty podwójna REBELS DOUBLE SKIBAG 2
2Torba na akcesoria do treningu HEAD GRAVITY TORBA SPORTOWA 1
3Torba na buty narciarskie KORE BOOTBAG 1
4Rękawice Reusch Merino Pro TOUCH-TEC81
5Rękawice Reusch Merino Pro TOUCH-TEC91
6Rękawice Reusch Modus GTX91
7Rękawice Reusch Down Spirit GTX Mitten81
8Buty narciarskie Tecnica Mach1 LV 11526/26.51

12. Sekcja ogólnorozwojowa Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Kula treningowa miękka Polanik Trial VDL20 (2kg) Kod produktu: VDL20 2
2Kula treningowa miękka Polanik Trial VDL40 (4kg) Kod produktu: VDL40 1
3PIŁKA LEKARSKA 3 KG ALLRIGHT 2
4Piłka lekarska gumowa 4 kg 2
5Piłka lekarska gumowa 2 kg 2
6Zestaw gum do ćwiczeń HMS Premium GU04 GU06 PRO SET 3
7Ściągacz usztywniacz na nadgarstek owijki ONX04 HMS skóra 2 szt.  Kod produktu: 140904 2
8Kula wyczynowa stalowa niemalowana Polanik PK-4/110 (4kg/110mm)  Kod produktu: PK-4/110 2
9Kula wyczynowa stalowa niemalowana Polanik PK-3/108 (3kg/108mm) Kod produktu: PK-3/108 2
10Stoper JS-6618 30 czasów metalowy Kod produktu: JS-6618 2
11Karimata składana 188cm NC1768 NILS CAMP niebieska 6
12Pistolet do masażu MASSAGE GUN PRO+ 4FIZJO 1

13. Sekcja ogólnorozwojowa Gorzów Wlkp. 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Stojak Na Gryfy I Obciążenie Olimpijskie UR-S004 – UpForm 1

14. Sekcja ogólnorozwojowa Kołobrzeg:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Zestaw 3 gum POWER BAND 1
2Zestaw 3 gum POWER BAND 1
3Zestaw 5 gum POWER BAND 1
4Zestaw 5 taśm FLAT BAND 2
5Zestaw 2 taśm FLOSS BAND 2
6Zestaw 5 ekspanderów 3
7Haki treningowe do podciągania 2
8Piłka lekarska SLAM BALL 3KG 4
9Piłka lekarska SLAM BALL 5KG 2
10Piłka lekarska SLAM BALL 7KG 2
11Piłka lekarska SLAM BALL 10KG 2
12Rotacyjne uchwyty do pompek 2szt. 3
13Uchwyty do pompek 2szt. 2
14Kettlebell 6 kg 4
15Kettlebell 8kg 4
16Sztanga body pump fitness z obciążeniem 20kg 4
17Koło do ćwiczeń mięśni brzucha AB WHEEL XL 4
18Lina treningowa POWER BATTLE ROPE 9m 2
19Lina treningowa POWER BATTLE ROPE 15m 2
20Hantelki Classic 2×1 kg 3
21Hantelki Classic 2x2kg 3
22Hantelki Classic 2x3kg 3
23Hantle stalowe HEX 2,5 kg 2
24Hantle stalowe HEX 5 kg 2
25Obciążniki na kostki i nadgarstki 2x1kg 3
26Obciążniki na kostki i nadgarstki 2x2kg 3
27Obciążniki na kostki i nadgarstki 2x3kg 3
28Pasy treningowe 4FIZJO khaki 1
29Piłka do pilatesu 22CM 3
30Piłka gimnastyczna dmuchana 55CM 1
31Piłka gimnastyczna dmuchana 65CM 1
32Piłka gimnastyczna dmuchana 75CM 1
33Piłka gimnastyczna dmuchana 85CM 1
34Ławka treningowa regulowana Zipro Jacked 2
35Zestaw łuczniczy Black Sheep Apollo Silver 2
36Strzała Easton Gamegetter 12
37Piłka do koszykówki Select Street 5
38Piłka Siatkowa Meteor Chili PU 4 5
39Piłka lekarska Maxwel 1011662 skóra 2 kg 2
40Piłka lekarska, AKUAFIT BALL 40cm 1
41Piłka lekarska gumowa 1 kg 2
42Zestaw Unibros FIBER 95 cm 1
43Zestaw do unihokeja Nils BRH815 1
44Zestaw do crossmintona Talbot-Torro set Speedbadminton Speed 5500 czarny 490115 1
45Silikonowy ściskacz, kółko do ściskania 4Fizjo 2
46Hantle bitumiczne regulowane 20kg + Sztanga 5

15. Sekcja ogólnorozwojowa Kościerzyna:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Stół do tenisa stołowego Sponeta S3-46I Zielony 1
2Stoper Meteor 10148 1
3Dart – gra na rzepy 2
4Piłkarzyki Solexsport 90210G15 1
5Dysk latający frisbee Enero 23cm 4
6Dysk frisbee ULTIMATE GOTTA 175g Legend 2
7Worek bokserski DIVISION B-2 Power Tower gold/black 1
8Woreczek gimnastyczny szkolny Akson ze ZNAKIEM x 9
9Woreczek gimnastyczny z CYFERKĄ 0 – szkolny Akson 9
10Zestaw tenis ziemny Swingball Rotor Spin Enero Junior 2
11Gruszka bokserska DIVISION B-2 Reflex Freestanding Speed Bag black 1
12Rękawice bokserskie DBX BUSHIDO ARB-407 czarne12,142
13Rakietka do ping ponga New Atemi 600 anatomical 6
14Piłeczki do ping ponga Atemi* białe 6szt 10

16. Sekcja ogólnorozwojowa Wrocław:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Krokiet gra – krykiet dziecięcy 4 os. Box LONDERO indeks: 81-106 1
2Frisbee talerz latający 22cm 85g indeks: 76-2285 4
3Catchball 18cm indeks: 75-204 1
4Hula-hop 60cm indeks: 70-011 5
5Zestaw do unihokeja UNIBROS Hiko 87cm (10 kijów + 6 piłek) indeks: 75-161 1
6Zestaw treningowy – 10 pachołków 23cm + 5 poprzeczek czer-żół indeks: 75-141zr 1
7Drabinka koordynacyjna 6m regulowana Antypoślizgowa indeks: 77-019 2
8Tyczka treningowa 90cm z podstawą indeks:76-883 4
9Bramka mini PVC 122×65 indeks: 75-235 2
10Piłka PVC gumowa gimnastyczna fitness 20cm indeks: 76-205 5
11Skakanka VSR-BH 2,8m indeks: 70-061 5
12Piłka do siatkówki MOLTEN V5M5000 indeks: 01-351 6
13Piłka BOSU platforma SMJ indeks 61-9981 2
14Gra zręcznościowa rzut woreczkiem do celu tarcza indeks:75-3281 1
15Piłka fitness 65cm z pompką LEGEND, indeks: 61-994 2
16Ringo gumowe 18cm, indkes: 76-166 5
17Gwizdek sędziowski ręczny POWERMAN  indeks:76-1032 2
18NILS Zestaw do badmintona wolnostojący słupki z siatką NN500 indeks: 88-6763 1
19Zestaw do badmintona NILS NRZ005 indeks: 74-4672 3
20Torba na piłki LEGEND indeks: 30-473 1

17. Sekcja pływacka Białystok 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Stoper treningowy Martes CRONOMO 2
2Klapki basenowe unisex Aqua Speed Florida Turquoise35,36,37,39,405
3Klapki basenowe Arena Hydrosoft II, granatowe2×39,40,41,43,44,45,468
4Czepek pływacki na basen arena poolish moulded DNA 12
5Guma do ćwiczeń oporowych Aqua-Sport Powerstretch Ekspander 5
6Etui do okularów pływackich Aqua-Sport Goggle Case Red 12
7Ręcznik Bawełniany Arena Pool Soft Towel 150x90cmROYAL12
8Okulary do pływania damskie Speedo Fututra BiofusePINK3
9Okulary pływackie na basen speedo vengeanceORANGE7
10Okulary pływackie na basen Arena Cobra Core Swipe MirrorSILVER1
11Strój kąpielowy damski Arena Woman Dynamo Swim Pro Back RedRED1
12Spodenki szorty męskie Arena Fundamentals X-Short Jade Fluo RedMINT1
13Deska pullbuoy treningowa do pływania Aqua-Sport PullBouy 8
14Plecak worek szkolny Aqua Speed Gear Bag Black 40lBLACK2

18. Sekcja pływacka Białystok 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Stoper treningowy Martes CRONOMO 2
2Wiosełka treningowe do pływania Arena Vortex Evolution Hand Paddle AcidM5
3Klapki na basen damskie Arena Nina391
4Okulary pływackie na basen Arena Cobra Ultra Swipe Mirror Diamond Limited Collection 10
5Guma do ćwiczeń oporowych Aqua-Sport Powerstretch Ekspander 5
6Ekspander do ćwiczeń Aqua-Sport Powerstrech Tension Roper 5
7Taśma do ćwiczeń oporowych Aqua-Sport Powerstrech Superbandzielone5
8Etui do okularów do pływania Aqua-Sport Goggle Case Blueszaro-niebieskie10
9Ręcznik z Mikrofibry Arena Smart Plus Pool Towel Pink 150x90cmpink10

19. Sekcja pływacka Bydgoszcz 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Klapki basenowe damskie Arena Nina41  (czarne)1
2Klapki basenowe damskie Arena Nina39  (czarne)1
3Plecak na basen Arena Fast Urban 3.0 + Worek 12
4Klapki basenowe damskie Speedo Slide391
5Klapki basenowe damskie Speedo Slide40-411
6Termos Bidon Speedo Metal Water Bottle 12
7Strój kąpielowy damski Speedo Plmt Digital BlueXL1
8Strój kąpielowy damski Speedo PlacementXXL1
9Płetwy treningowe do pływania Aqua-Speed33-341
10Płetwy treningowe do pływania Aqua-Speed35-362
11Płetwy treningowe do pływania Aqua-Speed37-381

20. Sekcja pływacka Bydgoszcz 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Okulary do pływania Speedo Fartskin Speedsocket 6
2Okulary do pływania unisex Speedo Fututra Biofuse 4
3Ręczniki z Mikrofibry Arena Smart Plus Pool Towel Navy 150x90cm 10
4Torba Sportowa Arena Team Duffle Spiky III 40l 10
5Czepek Pływacki unisex Speedo Digital Printed Cap Green 6
6Czepek Pływacki unisex Speedo Slogan Print Cop 4

21. Sekcja pływacka Dębica:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Plecak Arena Team 45 Backpack + Worek 3
2Okulary do pływania unisex Arena The One Jade 10
3Strój kąpielowy damski Arena Icons Racer One PieceS1
4Strój kąpielowy damski Arena Icons Racer One PieceM1
5Strój kąpielowy damski Arena Icons Racer One PieceM1
6Strój kąpielowy damski Arena Icons Racer One PieceXL1
7Bokserki kąpielowe męskie Arena Icons Solid BlackD71
8Bokserki kąpielowe męskie Arena Icons Solid BlackD52
9Bokserki kąpielowe męskie Arena Men ThreefoldD81
10Spodenki treningowe Arena Jammer Men Glitch PanelD91
11Slipy kąpielowe męskie Arena Men’s Swim Brief AlloverD51
12Bokserki kąpielowe męskie Arena Men Batman Placed Print Low WaistD71
13Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Long Floating Fins40-412
14Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Long Floating Fins38-391
15Płetwy treningowe długie Aqua-Sport42-441
16Deska treningowa do pływania Aqua-Sport Kickboard 10
17Rurka czołowa treningowa Arena Swim Snorkel III 8
18Rurka czołowa treningowa do pływania Aqua-Sport Swim Snorkel Pro Black 6
19Klapki basenowe unisex Arena Classic Black471

22. Sekcja pływacka Kościerzyna 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1MAD WAVE DŁUGA GUMA LONG SAFETYZółta2
2MAD WAVE DŁUGA GUMA LONG SAFETYZielona2
3MAD WAVE MONOPŁETWA TURBO GREEN44-461
4MAD WAVE MONOPŁETWA TURBO PINK38-402
5MAD WAVE MONOPŁETWA TURBO PINK41-431
6FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN26-292
7FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN38-392
8FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN30-333
9FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN34-352
10FINIS PŁETWY DŁUGIE LONG FLOATING FIN36-371
11MAD WAVE DUŻY RĘCZNIK TOWEL MAD WAVE CHALLENGE BLUE RED M076502000WW70X14010
12MAD WAVE PULLBUOY EXT MULTI M072901000W 14

23. Sekcja pływacka Kościerzyna 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Okulary pływackie na basen Aqua-Sport Predatorsrebrno-czerwone10
2ARENA KOSZULKA JUNIOR JR TEAM T-SHIRT PANEL 004918100 WHITEbiały r.1643
3SPEEDO OKULARY SPEEDSOCKET 2 MIRROR MIAMI LILAC AMMONITE BLUE 8-1089714459 1
4ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 35 L PLUM-NEON PINK 005597/102 1
5ARENA PLECAK SPIKY III BACKPACK 45 L ICE-SKY 005569/104 1
6LACTATE SCOUT 4 ZESTAW STARTOWY – ANALIZATOR KWASU MLEKOWEGO LACTATE4 1
7Torba sportowa Arena Team Duffle Spiky III 25l 10
8KÓŁKA DO WYŁAWIANIA DIVING RINGS KOMPLET ZWIERZĄTKA 96050 3

24. Sekcja pływacka Kraków:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Deska do pływania dziecięca TYR Kickboard niebieska LJKB_420 6
2Deska do pływania dziecięca FINIS Foam Pull Buoy yellow/black 6
3Deska do pływania dziecięca FINIS Foam Kickboard Jr żółta 1.05.035.48 6
4Deska do pływania FINIS Foam Pull Buoy yellow/black 6
5Plecak wodoszczelny FishDryPack Explorer 40 l yellow 1
6Torba na piłki SELECT czarna 7372000000 1
7Krążek hokejowe CCM czarny VL0207052 8

25. Sekcja pływacka Łódź:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Okulary pływackie VORTEX MIRROR + Etui 10
2Szybkoschnący ręcznik z mikrofibry DRY SOFT 70×140 10
3Szorty pływackie EVAN2xS, 4xM, 4xL10
4Krótkie płetwy pływackie – Treningowe 1133/34, 2×35/36, 2×37/38, 2×41/42, 2×43/44, 45/4610
5Deska do pływania JUNIOR 37 cm 10
6Klapki basenowe FLORIDA roz. 41-47/483×41, 2×42, 3x,43, 2×44,10
7Bidon sportowy AQUA SPEED na wodę 500ml 01 10

26. Sekcja pływacka Olecko:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Okulary do pływania Speedo Hydropulse Blue 1
2Okulary do pływania damskie Speedo Virtue 2
3Okulary pływackie Arena Cobra Ultra Swipe Mirror 5
4Okulary pływackie na basen speedo aquapulse pro 2
5Klapki Na Basen Aqua-Speed Unisex Alabama Black423
6Klapki na basen Aqua-Speed Alabama Navyr.39, 2×40, 43,4
7Klapki basenowe unisex Aqua Speed Florida37,39,403
8Strój kąpielowy damski Arena Swim Pro Back Allover Plus Black MultiD48 | UK44 | 4XL1
9Strój treningowy damski Aqua-Sport Diamond Sport BoomD4 | UK32 | S1
10Czepek pływacki unisex Aqua Speed Bunt 10
11Płetwy treningowe długie Finis Long Floating Fin39-424
12jw.44-461
13Bokserki kąpielowe męskie Arena Men’s Visual Waves Swim Short Black Fluo Red MultiM4
14Bokserki kąpielowe męskie Arena Men’s Dynamo Short RoyalL1
15Spodenki kąpielowe męskie Arena Men Icons Swim Jammer Solid Navy WhiteS, M2
16ZOGGS KOSTIUM KĄPIELOWY SAKURA SCOOPBACK481

27. Sekcja pływacka Opole:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Rurka czołowa treningowa do pływania Aqua-Sport Swim Snorkel Pro Black 5
2Czepek pływacki unisex Aqua Speed Monoczarny10
3Deska treningowa do pływania FINIS Foam Kickboard Junior 10
4Pompka do materaca Bestway Inflation Pump 1
5Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Long Floating Fins36-372
6Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Long Floating Fins38-392
7Płetwy treningowe do pływania Aqua-Sport Long Floating Fins40-412
8Wiosełka do pływania Aqua-Sport Swim Hand Paddle ProM3

28. Sekcja pływacka Radom 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Piankowy makaron do pływania 18 10
2Czepek pływacki powlekany silikonem Bono 10 5
3DESKA SPEEDO KICK BOARD 10
4OKULARY PŁYWACKIE ARENA CRUISER EVO Kolor: CLEAR-BLACK-BLACK 5
5OKULARY PŁYWACKIE ARENA THE ONE Kolor: SMOKE-GREY-BLACK 5
6CZEPEK PŁYWACKI ARENA POLYESTER II  Kolor: NAVY 5

29. Sekcja pływacka Rzeszów 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Aqua Speed ósemka do pływaniasenior10
2Aqua Speed krótkie płetwy treningowe39/403
3Aqua Speed krótkie płetwy treningowe43/443
4Aqua Speed krótkie płetwy treningowe37/382
5Arena klapki Hydrosoft II niebieskie383
6Arena klapki Hydrosoft II niebieskie392
7Arena klapki Hydrosoft II niebieskie363
8Arena klapki Hydrosoft II niebieskie351
9Arena klapki Hydrosoft II niebieskie431
10Arena klapki Hydrosoft II niebieskie441
11Korektor techniki Finis Forearm Fulcrumsenior2
12Arena ręcznik na basen Smart Towel 150×90różowy6
13Arena ręcznik na basen Smart Towel 150×91granatowy4
14KLUBBEN KOSZ NA MAKARONY 1
15NMC makaron do pływania 5
16ARENA CZEPEK SILIKONOWY CLASSICzielony/seledynowy10
17Arena Cobra Core Mirror Swipe Blue 3
18GWIZDEK FOX 40 EPIK smycz RW 2

30. Sekcja pływacka Rzeszów 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Plecak Arena SPIKY III BACKPACK (DARK SMOKE-NEON YELLOW)NAVY-NEON YELLOW10
2Okularki COBRA SWIPE:
-DARK SMOKE YELLOW,
-LIGHTBLUE-BLUE
 10
3Czepek LOGO MOULDED CAP 10

31. Sekcja pływacka Tarnów:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Okulary do pływania unisex Arena The One Blue 15
2Strój treningowy damski Aqua-Sport Diamond Sport BoomS x2, Mx26
3Bokserki kąpielowe męskie Arena Icons Solid BlackS x3, Mx3, Lx410
4Czepki 50
5FINIS 3X-300M STOPER 1

32. Sekcja pływacka Wrocław 1:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1ARENA RĘCZNIK POOL SOFT TOWEL 150X90 CMkolory: czerwony 5 szt, niebieski 5 szt10
2Plecak Arena FASTPACK 3.0kolory: różowy 4 szt, czarny 3 sz, jasnoszary 3 szt10
3Okularki air-speed mirror 10

33. Sekcja pływacka Wrocław 2:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1ARENA RĘCZNIK POOL SOFT TOWEL 150X90 CMkolory: czerwony 5 szt, niebieski 5 szt10
2Plecak Arena Team 45 Backpack + Worekkolory: navy 3 szt, blue 3 sz, red 4 szt10
3Okularki air-speed mirror 10

34. Sekcja pływacka Zduńska Wola:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1MAD WAVE PŁETWY KRÓTKIE FINS POOL COLOUR SHORT2×46-48, 2×44-45, 2×42-43, 2×40-41, 2×38-3910
2FINIS WIOSEŁKA TRENINGOWE AGILITY PADDLE FINIS10xL10
3ARENA OKULARY STARTOWE AIR SPEED CLEAR CLEAR 003150101 12
4ARENA KLAPKI HYDROSOFT II HOOK BLACK 0032855001×42, 1×462
5MAD WAVE SPADOCHRON OPOROWY + NYLONOWY PAS BIODROWY2×30”30cm, 2×40”40cm,4
6FINIS ZAWÓR DO RURKI CZOŁOWEJ SNORKEL DRYTOP 10
7STRECHCORDZ KNEE ELASTIC 3
8LUDZIK – ZABAWKA DO WYŁAWIANIA, BASEN, NAUKA PŁYWANIA, ZABAWA W WODZIE 3

35. Sekcja pływacka Zielona Góra:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1NMC MAKARON DO PŁYWANIA – COMFY NOODLE MIX 10
2 NMC COMFY CONNECTOR ŁĄCZNIK 6 OTWORÓW 10
3MAD WAVE PULLBUOY TRAINING SMALL (NR.KATALOGOWY – M0720030) 10
4MAD WAVE DESKA TRENINGOWA KICKBOARD CROSS (NR. KATALOGOWY – M0724040) 10
5ARENA WOREK NA SPRZĘT TEAM MESH 65X55 MIX KOLORÓW 10
6BECO PAS WYPORNOŚCIOWY MONOBELT KOD PRODUKTU: AR-9647(M – dzieci 18-30 kg (fiolet) – 4 szt, L – młodzież 30-60 kg (żółty) – 6szt) 10
7ARENA DESKA PULL KICK Kod produktu: TR-95091 10
8ZOGGS DESKA TRENINGOWA JUNIOR Z UCHWYTAMI Kod produktu: KB-310645 10
9EGG FLIPS DO NAUKI ODDYCHANIA I ZABAWY Kod produktu: PL-J208 8

36. Sekcja strzelectwa sportowego Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Iris Knobloch 37mm przesłona kompatybilna z okularami Varga 2
2VARGA Okulary strzeleckie 3000 pistolet Corner Nose Piece 1
3Diabolo JSB MATCH Heavy S100 k.4,52/500; 1op.=500szt./ COO Czechy; Indeks katalogowy: 000030-500 33
4Diabolo JSB MATCH Middle kal.4,52/500; 1op.=500szt./ COO Czechy; Indeks katalogowy: 000020-500 30

37. Sekcja strzelectwa sportowego Olsztyn:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Śrut RWS PremiumL R10 Match 500 szt, 4,50 mmx0,45g 1 SZT 58 ZŁ 10
2Śrut RWS Meister 500szt, 4,50mmx0,45 g Pistolet 1 szt 43 zł 11
3Tarcze pistolet pneumatyczny 170x170mm 1 szt 0,21 gr 2000
4Tarcze karabin pneumatyczny 100x100mm 1 szt 0,12 gr 4000
5Futerał na karabin FSZ1G-6 1 szt 220 zł 3
6Daszek na rzep(448) 1 szt 65 zł 3
7Stojak podpórka pod karabinek(kod 295) 1
8Rękawica strzelecka bez palców(kod 465) L,XL 1 szt 150 zł 2
9Uchwyt soczewki 23mmnr 501 1
10Pas strzelecki Heuter skórzany ze śrubą rzymską nr 194 1 szt 195 zł 2
11Uchwyt Handstop strzelecki z bączkiem ANG nr 6226 kolor srebrny 1 szt 250 zł 2

38. Sekcja tenisa stołowego Bydgoszcz:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Plastikowe piłeczki TIBHAR *** STT NG ABS (216 szt./opak.)białe3
2Okładzina TIBHAR  MX-S czerwona 1,8 mm 3
3Okładzina TIBHAR  MX-S czarna 1,8 mm 3
4Okładzina VICTAS Curl P1 V czarna OX 2
5Zbierak do piłek TIBHAR ballbox 1
6Zbierak do piłek JOOLA siatka 1
7Klej XIOM Energy 200 ml 1
8Taśma ochronna TIBHAR 12 mm 5 m 1
9Taśma ochronna TIBHAR 9 mm 5 m 1
10Okładzina DONIC Desto F3 czarna max 2
11Okładzina DONICAcuda P2 czerwona 1,8 mm 3
12Okładzina DONIC Acuda P2 czarna 1,8 mm 3
13Okładzina YASAKA Rakza 7 czerwona 1,8 mm 1
14Okładzina YASAKA Rakza 7 soft  czarna 1,8 mm 1

39. Sekcja tenisa stołowego Kielce:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Rakietka do tenisa stołowego ATEMI 4000 6
2Piłeczki do tenisa stołowego JOOLA 106
3Siatka do tenisa stołowego TIBHAR CLIP ITTF 3
4Plecak Hi-Tec Felix25L10
5Rakietka do tenisa stołowego ATEMI 5000 2

40. Sekcja tenisa stołowego Warszawa:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1Piłeczki GTT 40+ 1 000
2Okładzina tibhar evolution mx-ppodkład 2.0 czarna1
3Okładzina tibhar evolution mx-ppodkład 2.0 czerwona1
4Okładzina tibhar evolution mx-dpodkład 2.0 czarna1
5Okładzina tibhar grass D.TecSpodkład 0.5 czerwona1
6Okładzina Xiom Vega Europodkład 2.0 czarna1
7Okładzina Xiom Vega Europodkład 2.0 czerwona1
8Okładzina Dr. Neubauer Viper Softpodkład OX czerwona1
9Okładzina Der Materialspezialist Firestormpodkłaf 1.5 czarna1
10Okładzina Glayzerpodkład 2.1 czerwona1
11Okładzina tenergy 19podklad 2.1 czerwona1
12Okładzina impartial XSpodkład 2.1 czarna1
13Siatka amigo 2
14Deska timo boll zlfuchwyt deski wklęsły1
15Deska timo boll zlfuchwyt deski wklęsły1

41. Sekcja wioślarska Szczecin:

L.p.Nazwa:Rozmiar (dotyczy płetw, odzieży sportowej,obuwia sportowego)Ilość sztuk lub par:
1WinTech Adaptive Seat – siedzenie dla osoby niepełnosprawnej na ergometr i do łodzi wioślarskiej. 1

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 28.09.2023 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 28.09.2023 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 29.09.2023 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert z artykułami równoważnymi lub zamiennikami.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Koszt oferty w badanym zakresie – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 29.09.2023 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 29.09.2023 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Gotowi na START – 23/26”. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom