ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/11/2022

Data publikacji: 24.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/11/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 20 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 20.12.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Stoper wioślarski NK Interval 2000 Nielsen Kellerman 1
2.GARMIN  Czujnik Tętna HRM-DUALGarmin 1
3.Ładowarka akumulatorów EU do Megafonu BlueOceanNielsen Kellerman 1
4.Megafonu BlueOceanNielsen Kellerman 1
5.Podkładka neoprenowa 13mm na siedzisko ergometruC2 5
6.THERABODY – POWERDOT 2.0 DUO – Elektrostymulator mięśni/czerwonyPowerDot 1
7.Therabody RECOVERYAIR – Urządzenie do masażu limfatycznego Therabodynogawki M1
8.Therabody RECOVERYAIR – Urządzenie do masażu limfatycznego Therabodynogawki L1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Beast Strength Pack 5 sensorówBeast Strength Pack 4
2.Push Band 2.0 – ElektrostymulatorPush 2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Tarcza elektroniczna HS10 Hybridscore SIUS AG – do strzelań pneumatycznych 10m komplet tarcza + wychwytywacz + okablowanie LTWSIUS AG 1
2.Kolba MEC do karabinu sportowego Anschutz mod.1907MEC 1
3.Sweter strzelecki AHG – rozmiar S Nr.AHG – 194ANSHUTZ 1
4.FORCEBAND Massage Gun – Pistolet wibracyjny do masażu 4800 mAh + 8 końcówekFORCEBAND 1
5.Śrut 4,5mm RWS TESTOWANY (dobierany) op. 5000 szt.RWS 10
6.Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS (karabin pneumatyczny) – 100szt.  10
7.Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS (pistolet pneumatyczny) – 100szt.  10
8.Tarcza elektroniczna HS25/50 Hybridscore, z monitorem, jednostką sterującą (SA951), okablowaniem LTW – komplet 25/50 metrówSIUS AG 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Wózki do walk szermierczychGTM 2
2.Boczki do wózkówGTM 17
3.Klinga szablowa BFBF 20
4.Klinga szpadowa BF z puntąBF 20
5.Klinga floretowa BF z puntąBF 20
6.Kamizelka floretowa pralnaPBT 3
7.Kamizelka szablowa pralnaPBT 3
8.Rękawica szermierczaUhlmann/Allstar/PBT 10
9.Rękawica szablowa FIEUhlmann/Allstar/PBT 5
10.Maska szermierczaUhlmann/Allstar/PBT 3
11.Torba szermierczaAllstar/PBT 3
12.Przewody osobistePBT 10
13.Drobny sprzęt (punty, naciągi, itp.)Allstar/PBT  

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Normatec Pro 2.0 (1 x nogi; 1 x ramiona)Normatec 2
2.Plecak Normatec 3 (czarny)Normatec 2
3.Hypervolt 2 ProHyperice 1
4.Zestaw Biofeedback – ProFeedback 3Centrum Rozwoju Biofeedback 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – różne dyscypliny):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Kołderka na zeskok 4x5x0,65Polanik 1
2.S15-482 WÓZEK UNIWERSALNYPolanik 1
3.PBS15-T BLOK STARTOWY TRENINGOWYPolanik 6
4.PLG-1 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 1 KGPolanik 10
5.PLG-2 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 2KGPolanik 10
6.PLG-3 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 3KGPolanik 10
7.PLG-4 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 4KGPolanik 10
8.PLG-5 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 5KGPolanik 10
9.PLG-6 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 6KGPolanik 10
10.PLG-7 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 7KGPolanik 10
11.PLG-10 PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 10KGPolanik 10
12.Materac gimnastyczny składany GymtekPolanik 10
13.Materac gimnastyczny 200 x 100 x 5 cm R100Polanik 30
14.Kula treningowa stalowa PK-1Polanik 5
15.Kula treningowa stalowa PK-2Polanik 5
16.Kula treningowa stalowa PK-3Polanik 5
17.Kula treningowa stalowa PK-4Polanik 5
18.Kula treningowa stalowa PK-5Polanik 5
19.PK-6,2 KULA TRENINGOWA STALOWA 8Polanik 5
20.TPD11-0,75 DYSK TRENINGOWYPolanik 5
21.HRD-0,75 DYSK GUMOWYPolanik 5
22.HRD-1 DYSK GUMOWYPolanik 5
23.Platforma szermierczaGTM Mobil 3
24.Aparat szermierczyAllstar Polska 2
25.Opończa metalizowana na wózekAllstar Polska 4
26.WędkaAllstar Polska 4
27.Bębny szermierczeAllstar Polska 4
28.Bieżnia Greace Gr1 HRC LED – GymostMarbo Sport 1
29.Ławka olimpijska FA-1N do wyciskania dla niepełnosprawnych z asekuracjąFerros 2
30.Ławka prosta ze stojakami UR-L002Marbo Sport 2
31.Ławka skos ujemny ze stojakami UR-L007Marbo Sport 1
32.Ławka dwustronna UR-L001Marbo Sport 1
33.Ławka skos dodatni ze stojakami UR-L005Marbo Sport 1
34.Modlitewnik siedząc UR-L004Marbo Sport 1
35.Maszyna ze stosem na dwugłowe uda (trening obwodowy) US-U010Marbo Sport 1
36.Maszyna ze stosem na czworogłowe uda (trening obwodowy) US-U009Marbo Sport 1
37.Maszyna 2-w-1 na grzbiet i brzuch ze stosem MP-U220Marbo Sport 1
38.Ławka na grzbiet (prostowniki grzbietu) MP-L212 2.0Marbo Sport 1
39.Maszyna Smitha (suwnica) UR-U002Marbo Sport 1
40.Zestaw obciążeń olimpijskich 157,5 kgMarbo Sport 3
41.Stojak do przysiadów UR-S002Marbo Sport 1
42.Gryf olimpijski 220cm 350kg Professional UF350Marbo Sport 4
43.Gryf prosty gładki wzmocniony 30 mm 220 cmMarbo Sport 4
44.Gryf olimpijski kratownica 86 cmMarbo Sport 2
45.Gryf olimpijski mocno łamany 120 cm UF-G120ML-OLI-CHMarbo Sport 2
46.Zestaw hantli stalowych gumowanych 5-32,5 kg czarny połysk ze stojakiem M MP-HSGk2-M-k1Marbo Sport 1
47.Stojak + zestaw sztang prostych ogumowanych 10-55 kg w koszulkach termokurczliwychFerros 1
48.IC-F29SDR RADIOTELEFON ANALOGOWO-CYFROWY DPMR446 IP67ICOM 12
49.MIKROFON/SŁUCHAWKA MULTI-PIN ECH1040/ECH1070 M7 PTT DOUSZNA; DO MOTOROLA SERIA DP3000, DP4000VOXTECH 12
50.Programator do radiotelefonu + oprogramowanie  2
51.Ładowarka na 6 stanowisk BC-214  2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Goalball):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.Fire snake nutritionFireSnake Citrulline300gProszek12
2.Fire snake nutritionFireSnake Creatine B6600gProszek9
3.KFDPremium WPC 82 – lody wanilinowe900gProszek1
4.KFDPremium WPC 82 – kokosowy900gProszek3
5.KFDPremium WPC 82 – biała czekolada900gProszek3
6.KFDPremium WPC 82 – baton karleno-orzech900gProszek1
7.KFDPremium WPC 82 – bananowo-truskawkowy900gProszek2
8.KFDPremium WPC 82 – słony karmel900gProszek7
9.KFDPremium WPC 82 – ciastko z kremem900gProszek2
10.KFDCreatine – naturalny500gProszek3
11.PolpharmaIbuvit D3 – 90 kap.4000 IUKapsułki7
12.KFDCaffeine – 100 kap.49gKapsułki1
13.KFDMelatonin – 200 kap.26gKapsułki2
14.KFDX-carbs – pomarańczowo -cytrynowy1000gProszek1
15.KFDX-carbs – grenadynowy1000gProszek2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OLIMP WHEY 100 WHEY 100 (2x truskawka, 2x ciasteczkowy)2275 gproszek2
2.Nutrend BCAA1 litrpłyn8
3.Nutrend HMB 4500100 kapstabletki2
4.OlimpChela-Mag B6 Forte60 kapstabletki4
5.BEET IT SPORTshot sok z buraka70 mlpłyn80
6.ISOSTARISOSTAR1500 gkoncentrat4
7.Trecboogieman300 gproszek2
8.TrecMultipack (multiwitamina i mikro i makro elementy)120 kapstabletki3
9.Nutrend Flexit drink400 gproszek4
10.VitargoVitargo Electrolyte5 kgproszek2
11.VitargoVitargo Carboloader5 kgproszek2

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.POWER BARPowerBar PowerGel Shots pomarańcza60 gramżelki100
2.POWER BARPowerBar PowerGel Shots malina60 gramżelki100
3.SANPROBISanprobi Super Formuła, kapsułki40 szt.kapsułka20
4.OLIMPOLIMP Gold Vit D3 + K2 Sport Edition60 kapsułekkapsułka10
5.OLIMPOLIMP Chela Mag B6 forte60 kapsułekkapsułka10
6.OLIMPOLIMP Vita-Min Multiple Sport60 kapsułekkapsułka10
7.OLIMPOLIMP Gold-Vit C 1000 (pomarańcza)20 tabletektabletki20
8.NAMED SPORTNamedSport Beta Alanine90 tabletektabletki5
9.NITRATEBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250 mlpłyn20
10.ACTIVE EDGEActive Edge Cherry Active koncentrat946 mlpłyn5
11.NUTRENDNutrend Zero Drinx (czarna porzeczka)18 tabletektabletki50
12.TORQTorq Flapjack (organic apple strudel)65 grambaton50
13.POWER BARPowerBar Energize Advanced Hazelnut Chocolate55 grambaton50
14.ACTIVLABActivlab Electroactive – elektrolity (pomarańcza)20 tabletektabletki40
15.NUTRITIONGold Nutrition Extreme Gel (apple)40 gramżel50
16.ISOSTARIsostar Energy Bar (płatki i owoce)3×40 grambaton30
17.ISOSTARIsostar Energy Bar (płatki, rodzynki, żurawina)3×40 grambaton30
18.ISOSTARISOSTAR żel energetyczny Actifood (jabłko)90 gramżel50
19.ISOSTARISOSTAR PowerTabs (cytryna)10 tabletektabletki40
20.ISOSTARISOSTAR PowerTabs (pomarańcza)10 tabletektabletki40

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.OlimpISO PLUS POWDER1505 gproszek1
2.Named SportNamedSport Isonam Energy480 gproszek7
3.VitargoVitargo +Electrolyte 2 kgproszek1
4.Named SportNamedSport Hydra Fit2 kgproszek6
5.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%600 gproszek11
6.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki1
7.Named SportNamedSport Multi-Vitamins & Minerals Strong60 kaps.kapsułki4
8.OlimpBeta-Alanine Xplode Powder250 gproszek15
9.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS120 kaps.kapsułki3
10.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946 mlpłyn2
11.OlimpL-CARNITINE 1500 EXTREME MEGA CAPS120 kaps.kapsułki9
12.NOW FOODSNOW FOODS Special Two240 kaps.kapsułki12
13.OlimpOLIMP Magnez Chela Mag B6 Skurcz20amp.płyn8
14.OlimpOLIMP Creatine Xplode500gproszek9
15.OlimpOLIMP Gold Omega 3 sport120 kaps.kapsułki4
16.OlimpOlimp Chela Ferr Forte30 kaps.kapsułki2
17.OlimpOlimp Chela Min Sport60 kaps.kapsułki2
18.NOW FOODSNOW FOODS Mineral Full Spectrum240 kaps.kapsułki5
19.OlimpOlimp BCAA XPLODE280gproszek3
20.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek2
21.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520gproszek1
22.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps. kapsułki12
23.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1505 gproszek2
24.OlimpMatrix Pro 32 batonybatony 48
25.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps. kapsułki10
26.SISSIS GO Electrolite SIS500gproszek10
27.Named SportNamedsport Creatine 100%500gproszek3
28.OlimpWhey PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek3
29.NOW FOODSCreatine Now Sports500gproszek4
30.OlimpGold Beef Pro-Tein700gproszek4
31.OlimpL-Carnityna 150 Extreme mega caps120kapsułki1
32.OlimpCreatine 1250 mega120caps.kapsułki8
33.OlimpImpact EAA1000gproszek1
34.OlimpVeggie Protein Complex500gproszek2
35.OlimpCreatine Monohydrate Powder500gproszek2
36.OlimpPure Whey Isolate600gproszek2
37.OlimpPro Whey Shake700gproszek9
38.OlimpMega Strong Protein2000gproszek2
39.VitargoGele Vitargo z kofeiną żel10
40.Named SportNamedsport Total Energy Shot płyn5
41.OlimpBeta Alanina Carno Rush Mega Tabs80szttabletki1
42.Named SportNamedsport Aminonum saszetkisaszetkiproszek3
43.OlimpProfi Mas1000gproszek1
44.OlimpOlimp Creatine proszek550gproszek2
45.OlimpGold Omega 3120 kaps.kapsułki7
46.OlimpOlimp Hydratonic Fast700gproszek3
47.OlimpOlimp Hydratonic Med10sztsaszetka2
48.OlimpFlex Xplode 504g Olimp540gproszek6
49.Active EdgeActive Edge Cherry Koncentrat436mlpłyn3
50.SamunAlkalla N 150g Samun Kehlbeck150proszek4
51.OlimpCoffeine kick Olimp60 kaps.kapsułki16
52.OlimpGuma do żucia z kofeiną i miętą B3, B6,B12 bez cukr15005gproszek14
53.NOW FOODSNow Sports Beta Alanina Powder Nowfoodss500gproszek8
54.OlimpGold Omega 3 Sport Edition Limited200 kaps.kapsułki10
55.OlimpOmega 3 Edition Sport120 kaps.kapsułki3
56.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek13
57.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520gproszek11
58.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki17
59.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1000gproszek10
60.OlimpOLIMP GLUTAMINE XPLODE500gproszek4
61.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki7
62.BEET ITBEET IT SHOT – sok z buraka70mlpłyn100
63.Active EdgeACTIVE EDGE CHERRY ACTIVE – wiśnia30mlpłyn100
64.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%1800gproszek8
65.OlimpAMINO EAA XPLODE POWDER520gproszek25
66.OlimpVITA-MIN MULTIPLE SPORT MEGA CAPS60 kaps.kapsułki3
67.OlimpISO PLUS POWDER OLIMP1505 gproszek30
68.OlimpGOLD-VIT D3+K2 SPORT EDITION60 kaps.kapsułki12
69.OlimpCHELA MAG B6 FORTE SHOT, 20 szt./opak.25ml.płyn42
70.OlimpBCAA Xplode Powder500gproszek6
71.OlimpCreatyna Monohydrat Powder550gproszek6
72.Active EdgeActive Edge Cherry Active koncentrat 946mlpłyn2
73.Beet It SportBeet It Sport Nitrate 3000 koncentrat z buraka250mlpłyn4
74.Named SportNamedSport 100% Creatine500gproszek8
75.Named SportNamedSport Total Energy Shot60mlpłyn140
76.OlimpFLEX XPLODE360gproszek20
77.OlimpGLADIATOR HIGH PROTEIN BAR60gbaton60
78.OlimpOlimp Pure Ewhey isolata952200gproszek14
79.Named SportNamedSport Isonam Energy480gproszek4
80.Named SportNamedSport Aminonam Sport (saszetki) 30szt./opak.opak.proszek3
81.Named SportNamedSport Hydrolysed Whey750gproszek4
82.VitargoVitargo® CARBOLOADER2kgproszek4
83.Named SportNamed Sport Guarana Super Strongszt.płyn10
84.OneGumguma do żucia z kofeiną- opakowanie (mięta)opak.guma5
85.Named SportNamed Sport Multivitamins minerals strongopak.tabletki1
86.NOW FOODSNOW FOODS Special Two240 kaps.kapsułki3
87.OlimpCreatyna xploder Powder500gproszek6
88.SISSIS Go Electrolyte – izotonik1600gproszek1
89.SISSiS Turbo +  (izotonik)450gproszek1
90.SISSiS Go Caffeine Gel płynny żel z kofeiną (cola)60mlpłyn1
91.Olimpcreatine rocky athletes200gproszek6
92.OlimpCofeine kick60 kaps.kapsułki1
93.SiSSiS Rego Rapid Recovery X2500gproszek2
94.OlimpCREATINE 1250 MEGA CAPS X2120 kapskapsułki2
95.OlimpWHEY PROTEIN COMPLEX 100%700gproszek2

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 02.12.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 02.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 05.12.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 05.12.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom