ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/12/2020

Data publikacji: 03.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/12/2020

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 13 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 31.12.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW):

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Fotokomórka Brower System 1
2. Ostrzałka do nart AF.C 1
3. System do regeneracji i drenażu limfatycznego Normatec PULSE + 2 x mankiet 5-komorowy na kończynę dolną 1
4. Mankiety na kończyny górne Normatec 2
5. Sztanga Axle Bar, gryf 50mm 1
6. Zestaw obciążeń Bumper (5kg, 10kg, 15kg i 20kg) 1

 

STRZELECTWO SPORTOWE

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Jednostka sterująca CU-951 do tarczy elektronicznej SIUS do strzelań 10m z monitorem SIUS, zasilaczem i okablowaniem LTW do tarczy SIUS 2
2. Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS – pistolet – 100szt/zestaw 10
3. Przesłona do tarcz elektronicznych SIUS – karabin – 100szt/zestaw 10

 

SZERMIERKA NA WÓZKACH

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Manekiny szermiercze firmy Absolute Fencing 5
2. Zestaw do testowania, kontroli i naprawy broni szermierczej 1
3. Torba szermiercza 4

 

PŁYWANIE

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Strój startowy Arena 12
2. Koszulka reprezentacyjna ARENA ICONS 30
3. Szorty reprezentacyjne ARENA ICONS 30
4. Dres reprezentacyjny ARENA – bluza 20
5. Dres reprezentacyjny ARENA – spodnie 20
6. Kurtka reprezentacyjna ARENA Hooded 10
7. Torba podróżna Arena 10
8. Łapki Finis Iso Paddles 10
9. Łapki Finis Paddles Freestyler 10
10. Worek treningowy Finis Mesh Bag 20
11. Finis Foam Pull Buoy JR 20
12. Stoper Finis 3 x 300 Stopwatch 8

 

KOLARSTWO-HANDBIKE

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. Osprzęt SRAM Red eTap (manetki, przerzutka, baterie, ładowarka) 4
2. Łańcuch SRAM Red 12 12
3. Szytki TUFO 20″ ROAD 25 mm 66
4. Szytki do handbike Continental Competition 26″-22 18
5. Szytki do handbike Continental Competition 28″-25 18
6. Licznik rowerowy GARMIN Edge 830 Bundle 5
7. CORIMA komplet 2 kół tylnych 20″ (szytka) 1
8. CORIMA koło przednie do handbike 26″ na szprychy (szytka) 4
9. CORIMA koło przednie do handbike 28″ na szprychy (szytka) 1
10. SHIMANO hanulce Ultegra BR-R8010 Direct Mount Carbon 2
11. SHIMANO klamki hamulcowe Dura Ace BL-TT79 6
12. Pomiar mocy POWER 2 MAX S-type 110 mm 1
13. Kaseta SRAM GX Eagle XG-1275 6
14. Torba na rower B&W Bike Bag II 1
15. Torba na rower Evoc Bike Travel Bag Pro 1

 

 

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ PARAOLIMPIJSKICH W WIŚLE

L.p. Nazwa sprzętu Ilość  
1. Zestaw Kettlebell – żeliwny, czarny (6kg, 8kg, 10kg, 12kg, 14kg, 16kg, 18kg, 20kg, 24kg, 32kg) 2  
2. Zestaw kół surowych żeliwnych z uchwytami (1,25kg, 2,5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg) 4  
3. Regał na bumpery, piłki, kettle (mobilny) 2  
4. Sztanga długość 180 cm fi 50, +zaciski 1  
5. Sztanga długość 150 cm fi 50, +zaciski 1  
6. Sztanga długość 130 cm fi 50, +zaciski 1  
7. Sztanga długość francuska fi 50, +zaciski 1  
8. Zestaw hantli ciętych z walca, skręcanych na stałe, 2kg-60kg 1  
9. Stojak na sztangi, dwustronny 1  
10. Stojak na obciążenia, pionowy (fi50) 1  
11. Stojak na 26 par hantli, R-Line, trójkaskadowy 1  
12. Ławka uniwersalna, pozioma, L-1-F 2  
13. Podłoga puzzle, gumowa, czarna 20 mm (1×1) 35  
14. Piłka siatkowa Molten V5M5000 10  
15. Kosz do piłek Paravolley 1  
16. Siatka do piłki siatkowej na siedząco – Paravolley 1  
17. Platforma do szermierki na wózkach 2
18. Wózek półaktywny GTM 1 rozm. 42-44 1
19. Aparaty szermierczy, francuski SG12, z zegarem 6
20. Wędki do stanowisk szermierczych dla niepełnospr. Allstar 4
21. Wędki do stanowisk szermierczych – zapasowe 2

 

LEKKOATLETYKA

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. System Vario Photometer II 3
2. Diaglobal LAC 142 – Kuweta do kwasu mlekowego 30
3. T-CARE Power

– 4 częstotliwości pracy: 420-500-720-1000 kHz celem optymalizacji leczenia różnych

tkanek na różnych głębokościach

– Pomiar i wskazanie przekazanej do tkanek energii (J) celem prawidłowego i

powtarzalnego dawkowania energii

– Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania co ułatwia jak

najlepsze wykonanie zabiegu)

– Ciągłe i impulsowe tryby działania (do zabiegów atermicznych)

– Moc do 300 W, regulowana w sposób ciągły

– Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz 5″ i pokrętło sterowania mocą

– Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło

o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej)

Wyposażenie standardowe:

– 2 samopodświetlające się aplikatory

– 3 szt. elektrod rezystywnych: 35-55-75 mm

– 3 szt. elektrod pojemnościowych: 35-55-75 mm

– elektroda bierna ze stali nierdzewnej ( z kablem)

– krem przewodzący- 1 Kg (z pompką)

– metalowa walizka na elektrody

– torba transportowa

– 2 szt. elektrod biernych samoprzylepnych (bez kabla)

Kolor: biały

1

 

NARCIARSTWO BIEGOWE I BIATHLON

L.p. Nazwa sprzętu Ilość
1. RECOVERYPUMP – RPX SYSTEM

·         wyświetlacz LCD

·         możliwość kompresji od 20 mmHg do 100 Hg

·         15 do 90 min pracy

·         wbudowane programy regeneracji „recovery”

·         wbudowane programy przygotowania do wysiłku „warm up”

·         programy indywidualne

·         możliwość pracy tylko w określonycyh strefach kończyn

·         RPX urządzenie sterujące

·         Recovery Boots para

·         wbudowana bateria do 9 h pracy

·         torba podróżna

·         zaślepka w celu używania tylko na 1-ną kończynę

1
2. RECOVERYPUMP – RECOVERY ARM 2

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 10.12.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 10.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 10.12.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.12.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych