ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/04/2019

Nawiązując do poniższej wiadomości dotyczącej rekomendowanego wykonawcy – w przypadku akceptacji takiego wyboru przez zarząd PZSN Start – uprzejmie proszę, tak jak miało to miejsce przy poprzednich zapytaniach, o zamieszczenie na stronie internetowej PZSN Start informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również przesłanie ze skrzynki mailowej PZSN Start do każdego z oferentów, którzy złożyli ofertę w ramach tego zapytania (również tych, którzy złożyli nieuwzględnione oferty) informacji o treści jak poniżej:

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/04/2019
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z postępowaniem na wykonanie odwiertów geologicznych na potrzeby prac projektowych hali pneumatycznej na terenie ośrodka w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 05/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Geoseis Witanowice, która spełniła wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez wskazanego wyżej wykonawcę została najwyżej oceniona w oparciu o określone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert, w szczególności wskazany wyżej wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia”.

Zgodnie z każdym z zapytań ofertowych: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Tak jak wskazałem na początku, proszę zatem o poinformowanie również drogą mailową każdego z oferentów w ramach wskazanego wyżej zapytania o wyborze oferty przesyłając ze skrzynki PZSN Start wiadomość mailową o treści określonej powyżej.