ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/12/2020

Data publikacji: 14.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/12/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 10 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminach wyszczególnionych dla poszczególnych dyscyplin.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW):

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Multipower Monohydrat Kreatyny 500 g proszek 40
2. All Nutrition AAKG 300 g proszek 34
3. Multipower Magnez w ampułkach 20 x 25ml shot 40
4. All Nutrition Betaalanina 500 g proszek 38
5. All Nutrition Citruline 200 g proszek 40
6. 7Nutrition Casein 100 900 g proszek 32
7. All Nutrition Whey Protein 900 g proszek 16
8. Z-Concept Napój Izotoniczny 1000 ml płyn 24
9. All Nutrition Mag B6 30 tabl./op. tabletki 40
10. 7Nutrition Witamina D3+K2 60 kaps./op. kapsułki 60
11. 7Nutrition Witamina C 300 g proszek 40
12. 7Nutrition Witaminy Multi Sport 60 kaps./op. kapsułki 50
13. 7Nutrition Witamina K 120 tabl./op tabletki 40
14. Vitargo Vitargo 2100 g proszek 20
15. Trec M13 Pre-workout 270 g proszek 30
16. All Nutrition Aminokwasy Pełne 400 tabl./op. tabletki 36
17. 7Nutrition BCAA 500 g proszek 58
18. 7Nutrition ZMB+GMC 90 kaps./op. kapsułki 40
19. Trec Clenburexin (spalacz tłuszczu) 180 kaps./op. kapsułki 30
20. Trec Tribulonblack (Tribulus) 120 tabl./op. tabletki 40
21. Z-Concept Aminokwasy w płynie 1000 ml płyn 48
22. 7Nutrition Jabłczan Kreatyny 500 g proszek 30
23. 7Nutrition L-Glutamine 500 g proszek 10
24. 7Nutrition L-Glutamine 400 tabl./op. tabletki 10
25. Ginseng Żeńszen 30 sh./op. ampułki 30
26. 7Nutrition Probiotic Pro 24 30 kaps./op. kapsułki 40
27. All Nutrition Kofeina 60 kaps./op. kapsułki 12
28. 7Nutrition Whey Protein WPC 2000 g proszek 36
29. Trec Casein 100 1900 g proszek 20
30. All Nutrition Aishwaganda forte 90 kaps./op. kapsułki 20
31. All Nutrition Witamina D 4000 j. 30 kaps./op. kapsułki 40
32. 7Nutrition MCT 400 ml płyn 20
33. Multipower Creapure 500 g proszek 30
34. 7Nutrition Hyaluronic 60 kaps./op. kapsułki 30
35. 7Nutrition Alpha GPC 60 kaps./op. kapsułki 30
36. 7Nutrition Barberine HCL Stack 60 kaps./op. kapsułki 20
37. 7Nutrition TONGKAT ALI – LONGJACK 90 kaps./op. kapsułki 12
38. 7Nutrition Isolat białka 2000 g proszek 16
39. 7Nutrition Steel Joints (regeneracja stawów) 60 kaps./op. kapsułki 8
40. 7Nutrition Steel Joints (regeneracja stawów) 450 g proszek 8
41. Trec L-Carnityna 1000 ml płyn 16
42. All Nutrition batony bialkowe 55 g baton 16
43. All Nutrition Żele energetyczny (dowolny smak) 50 g/szt. op. zbior. 16
44. Z-Concept Z-Concept Artro Forte 1000 ml. płyn 12

 

PŁYWANIE – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Vitargo Carboloader 2000 g proszek 60
2. KFD Premium WPC 700 g proszek 80
3. OLIMP Chela Mag B6 Forte 20 x 25 ml. shot 80
4. MyVita Potas 100% 500 g proszek 30
5. Inkospor X-Trade Protein Giant 65 g baton 800
6. SIS GO Żel energetyczny 20 x 60 ml. żel 60
7. NUTREND Unisport 1000 ml płyn 60
8. Altacet Maść na obrzęki 75 g maść 10
9. Oliwka do masażu 500 ml płyn 4
10. Voltaren Emulgel MAX 100 g maść 8
11. Dip Hot Maść rozgrzewająca 67 g maść 10
12. SKF Lactate Scout 4 Zestaw Startowy 2
13. SKF Paski testowe Lactate Scout 4 72 szt./op. pasek test. 10
14. Bulk Powders Cholorowodorek kreatyny 100 g proszek 20
15. Bulk Powders Beet It Sport 15 x 70 ml shot 20
16. Bulk Powders B-Alanina 500 g proszek 8

 

GOALBALL – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. Weider Germany Fresh up Concentrate 1000 ml płyn 50
2. Inkospor X-Treme Energy Bar (smak: inny niż kokos) 65 g baton 240
3. Nutrend Flexit Drink 400 g proszek 4
4. Pompka do koncentratów 1

 

KOLARSTWO-HANDBIKE – termin dostawy: 31.12.2020

L.p. Producent Nazwa preparatu Gramatura Forma Ilość
1. SKF Lactate Scout 4 Zestaw Startowy 1
2. SKF Paski testowe Lactate Scout 4 72 szt./op. pasek test. 12
3. SKF Paski testowe Lactate Scout+ 72 szt./op. pasek test. 12

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 21.12.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 21.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 22.12.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 22.12.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych