ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/12/2020

Data publikacji: 14.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/12/2020
1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
15882000-8 – Produkty dietetyczne
33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy
 złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 złożenie w terminie załącznika nr 2,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego
 przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 10 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminach wyszczególnionych dla poszczególnych dyscyplin.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:
a. Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW):

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW – termin dostawy: 31.12.2020

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.MultipowerMonohydrat Kreatyny500 gproszek40
2.All NutritionAAKG300 gproszek34
3.MultipowerMagnez w ampułkach20 x 25mlshot40
4.All NutritionBetaalanina500 gproszek38
5.All NutritionCitruline200 gproszek40
6.7NutritionCasein 100900 gproszek32
7.All NutritionWhey Protein900 gproszek16
8.Z-ConceptNapój Izotoniczny1000 mlpłyn24
9.All NutritionMag B630 tabl./op.tabletki40
10.7NutritionWitamina D3+K260 kaps./op.kapsułki60
11.7NutritionWitamina C300 gproszek40
12.7NutritionWitaminy Multi Sport60 kaps./op.kapsułki50
13.7NutritionWitamina K120 tabl./optabletki40
14.VitargoVitargo2100 gproszek20
15.TrecM13 Pre-workout270 gproszek30
16.All NutritionAminokwasy Pełne400 tabl./op.tabletki36
17.7NutritionBCAA500 gproszek58
18.7NutritionZMB+GMC90 kaps./op.kapsułki40
19.TrecClenburexin (spalacz tłuszczu)180 kaps./op.kapsułki30
20.TrecTribulonblack (Tribulus)120 tabl./op.tabletki40
21.Z-ConceptAminokwasy w płynie1000 mlpłyn48
22.7NutritionJabłczan Kreatyny500 gproszek30
23.7NutritionL-Glutamine500 gproszek10
24.7NutritionL-Glutamine400 tabl./op.tabletki10
25.GinsengŻeńszen30 sh./op.ampułki30
26.7NutritionProbiotic Pro 2430 kaps./op.kapsułki40
27.All NutritionKofeina60 kaps./op.kapsułki12
28.7NutritionWhey Protein WPC2000 gproszek36
29.TrecCasein 1001900 gproszek20
30.All NutritionAishwaganda forte90 kaps./op.kapsułki20
31.All NutritionWitamina D 4000 j.30 kaps./op.kapsułki40
32.7NutritionMCT400 mlpłyn20
33.MultipowerCreapure500 gproszek30
34.7NutritionHyaluronic60 kaps./op.kapsułki30
35.7NutritionAlpha GPC60 kaps./op.kapsułki30
36.7NutritionBarberine HCL Stack60 kaps./op.kapsułki20
37.7NutritionTONGKAT ALI – LONGJACK90 kaps./op.kapsułki12
38.7NutritionIsolat białka2000 gproszek16
39.7NutritionSteel Joints (regeneracja stawów)60 kaps./op.kapsułki8
40.7NutritionSteel Joints (regeneracja stawów)450 gproszek8
41.TrecL-Carnityna1000 mlpłyn16
42.All Nutritionbatony bialkowe55 gbaton16
43.All NutritionŻele energetyczny (dowolny smak)50 g/szt.op. zbior.16
44.Z-ConceptZ-Concept Artro Forte1000 ml.płyn12

 

PŁYWANIE – termin dostawy: 31.12.2020

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.VitargoCarboloader2000 gproszek60
2.KFDPremium WPC700 gproszek80
3.OLIMPChela Mag B6 Forte20 x 25 ml.shot80
4.MyVitaPotas 100%500 gproszek30
5.InkosporX-Trade Protein Giant65 gbaton800
6.SIS GOŻel energetyczny20 x 60 ml.żel60
7.NUTRENDUnisport1000 mlpłyn60
8.AltacetMaść na obrzęki75 gmaść10
9.Oliwka do masażu500 mlpłyn4
10.VoltarenEmulgel MAX100 gmaść8
11.Dip HotMaść rozgrzewająca67 gmaść10
12.SKFLactate Scout 4 Zestaw Startowy2
13.SKFPaski testowe Lactate Scout 472 szt./op.pasek test.10
14.Bulk PowdersCholorowodorek kreatyny100 gproszek20
15.Bulk PowdersBeet It Sport15 x 70 mlshot20
16.Bulk PowdersB-Alanina500 gproszek8

 

GOALBALL – termin dostawy: 31.12.2020

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.Weider GermanyFresh up Concentrate1000 mlpłyn50
2.InkosporX-Treme Energy Bar (smak: inny niż kokos)65 gbaton240
3.NutrendFlexit Drink400 gproszek4
4.Pompka do koncentratów1

 

KOLARSTWO-HANDBIKE – termin dostawy: 31.12.2020

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.SKFLactate Scout 4 Zestaw Startowy1
2.SKFPaski testowe Lactate Scout 472 szt./op.pasek test.12
3.SKFPaski testowe Lactate Scout+72 szt./op.pasek test.12

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a) Oferty prosimy składać do dnia 21.12.2020 r. do godz. 24.00.
Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.
Oferty otrzymane po 21.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 22.12.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

1. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

12. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 22.12.2020 r.
Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy nr: 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.
Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych