ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” zaprasza do złożenia ofert cenowych do zapytania ofertowego nr 2/11/2016.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2016

(dotyczy zamówienia zakupu sprzętu sportowego i dostawy)

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

NIP: 526-10-53-340, REGON: 007011811, KRS: 0000124143

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie sprzętu sportowego – rehabilitacyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy specyfikację techniczną sprzętu.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@pzsnstart.eu, faksem na nr: 22 822 02 23, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa do dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  2 grudnia 2016 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 17:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.pzsnstart.eu

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzsnstart.eu oraz rozesłano do 3 firm.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pzsnstart.eu

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcel Jarosławski pod numerem telefonu 22 659 30 11 oraz adresem email: marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Specyfikacja do zamówienia