Puchar Polski w Goalball. Lublin 26-28.10.2018

Zawody finansowane ze środków:

 

                                                           Ministerstwo Sportu i Turystyki

                                                           Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                          

Organizator :                                                                             

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

                                                          

Współorganizator :

          Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
Puchar Polski w Goalball

Lublin, 26-28.10.2018   r.

 

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-987 Warszawa

Współorganizator:  

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin

Termin i miejsce  zawodów :

26-28.10. 2018  – hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 20-011 Lublin,

Al. Piłsudskiego 22 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników: od kolacji w dniu 26.10.2018 do śniadania w dniu 28.10.2018

w  Hotelu Rubikon w Lublinie ul. Frezerów 2 ( dawna Mełgiewska 7/9) ,  obiady w dniach  27 i 28.10.2018  w formie catteringu w świetlicy MOSiR , Al. Piłsudskiego 22 w Lublinie.

Uczestnictwo:  

Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku, posiadający grupy schorzeń: B1, B2, B3.

Każda drużyna może się składać maksymalnie z 7 osób (np. 6 zawodników + 1 osoba towarzysząca)

Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Mistrzostw Polski Goalball na 2018 rok, regulaminu Hotelu i regulaminu obiektów sportowych MOSiR.

Za szkody wyrządzone na terenie hotelu i obiektów sportowych odpowiadają opiekunowie/ trenerzy poszczególnych ekip, ewentualnie jednostki delegujące.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1.Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IBSA, systemem „każdy z każdym”.

2.Mecze będą rozgrywane w ciągu dwóch dni.           

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów pokrywa współorganizator ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszty dojazdu pokrywają jednostki we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia zawodników do uczestnictwa w turnieju jest:

posiadanie aktualnych badań lekarskich poświadczonych przez internistę i okulistę w książeczce zdrowia (ważność 6 m-cy)

– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

– posiadanie jednolitych koszulek zespołowych z numerami z tyłu i przodu od 1 do 9 ,

– dostarczenie do współorganizatora (ICSiR „Start” ) podpisanej listy obecności oraz oświadczenia stanowiących załączniki do komunikatu,

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy ( na załączonym druku) należy przesłać  w  terminie do dnia 10.10.2018 r. na adres e-mail współorganizatora:  icsirstart@interia.pl  .

Podpisaną listę imienną  oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych każdego uczestnika ( zawodnik, opiekun, kierowca itd. )należy dostarczyć do współorganizatora ( ISCiR „Start”) najpóźniej              w dniu przyjazdu.

Brak aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności oraz badań lekarskich dyskwalifikuje do udziału w zawodach.

Nagrody:

Drużyny biorące udział w turnieju otrzymają okolicznościowe pucharki i drobne upominki.

Postanowienia ogólne:

Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba medyczna, trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy zawodów.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych                       i wykorzystanie wizerunku przez organizatora i współorganizatora.

 

 

 

                                                                                              Bożena Tatarczak

                                                                                              Wiceprezes  ICSiR „Start”  Lublin

      REGULAMIN PP w Goalball                                                                                       

II Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych. Łódź 26-28.10.2018

Regulamin i Program Imprezy:

 

II Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

Łódź, 26-28.10.2018 r.

 

ORGANIZATOR:

 

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa,
  : 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

 

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

PATRONATY HONOROWE

 

 • Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
 • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 • Politechnika Łódzka
 • Polski Komitet Paraolimpijski

 

 

WSPÓŁPRACA:

 

 • Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu
 • Łódzki Okręgowy Związek Pływacki w Łodzi

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 26-28.10.2018 r.;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego, Kampus Politechniki Łódzkiej, Ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
 • Basen 50 m, 8 torów, pomiar czasu elektroniczny Swiss Quantum;

 

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W  zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

 

 

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 15.10.2018 r., na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu

Zgłoszenia należy przesłać w dwóch plikach – załącznik 1 lub zaproszenie (zgłoszenie do zawodników do poszczególnych konkurencji) oraz załącznik 2 (zgłoszenie zawodników i pozostałych członków ekipy.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 

 • Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn systemem “open”.
 • Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.

 

 

 • Przewidywane konkurencje:

 

Blok I – 27.10.2018 (Sobota)

50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

50m stylem dowolnym kobiet klasa AB

50m stylem dowolnym mężczyzn klasa AB

50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S14

100m st. klasycznym kobiet Klasa SB4-SB14

100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB4-SB14

50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S7

50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S7

400m st. dowolnym kobiet Klasa S6-S13

400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S6-S13

4 x50m st. zmiennym kobiet Open

4 x50m st. zmiennym mężczyzn Open

 

Blok II – 27.10.2018 (Sobota)
100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14
100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB3

50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB3

100m st. grzbietowym kobiet Klasa S6-S14

100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S6-S14

100m st. motylkowym kobiet Klasa S8-S14

100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S8-S14

4 x 50m st. dowolnym kobiet Open

4 x 50m st. dowolnym mężczyzn Open

 

Blok III – 28.10.2018 (Niedziela)

50m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S5

50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S5

150m st. zmiennym kobiet Klasa SM1-SM4

150m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM1-SM4

200m st. zmiennym kobiet Klasa SM5-SM14

200m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM5-SM14

200m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S5 i S14

200m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S5 i S14

 

Starty PK możliwe są w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Organizatora. Klasa AB oznacza zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez przyznanej klasy startowej. O kolejności w danej konkurencji decydować będzie liczba zdobytych punktów według tabeli punktowej IPC-Swimming 2016.

 

NAGRODY:

 

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) z każdej konkurencji:  medale i dyplomy. W miarę pozyskanych środków Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji OPEN; dla najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów na podstawie sumy punktów z dwóch najlepszych konkurencji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.
Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania na pływalnię.
Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

 

PROGRAM  ZAWODÓW

Piątek, 26.10.2018 r.
Do 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie
18:00 – 19:00 Kolacja
20:00 Odprawa techniczna
Sobota, 27.10.2018 r.
8:00 – 9:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
10:00 – 11:00 Rozgrzewka
11:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
11:30 – 14:30 Konkurencje Bloku I
13:30 – 15:00 Obiad na obiekcie
15:00 – 18:00 Konkurencje Bloku II
18:30 – 19:30 Kolacja w hotelu
Niedziela, 28.10.2018 r.
08:00 – 09:30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
11:00 – 12:00 Rozgrzewka;
12:00 – 15:30 Konkurencje Bloku III;
16:00 Dekoracja Bloku III, Zakończenie imprezy
16:30 Obiad na obiekcie

KOMUNIKAT – Miting Pływacki

Szkolenie nt. sędziowania zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami

Termin i miejsce

15-18 listopada 2018, Pływalnia „Floating Arena”, ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin

Cel

 • Podniesienie poziomu znajomości przepisów World Para Swimming i zasad ich stosowania wśród sędziów w Polsce
 • Podniesienie poziomu sędziowania zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Organizator

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • S.I. Start Szczecin

Uczestnicy

Wymagania:

 • Posiadanie uprawnień sędziego pływania PZP (co najmniej klasa pierwsza) i aktualnej licencji sędziowskiej PZP
 • Chęć zaangażowania się w sędziowanie zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami

Finansowanie

 • Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają organizatorzy szkolenia
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny – uczestnicy szkolenia sędziują zawody społecznie (bez ekwiwalentu)
 • Dojazd uczestników szkolenia we własnym zakresie lub z lokalnymi drużynami

Wykładowcy

 • Jakub Krzywda – sędzia międzynarodowy World Para Swimming, członek WPS TAG
 • Marek Grzywacz – sędzia międzynarodowy World Para Swimming

Goście

 • Wojciech Seidel – trener zawodników z niepełnosprawnościami
 • zawodnicy z niepełnosprawnościami
 • klasyfikator WPS
 • reprezentant biura WPS
 • reprezentant zarządu PZSN „Start”

 

 

Program szkolenia

Data Godzina Aktywność
15 listopada (czwartek) przed 18.00 Przyjazd uczestników szkolenia*
18:00 Spotkanie organizacyjne uczestników
19:00 – 20:00 Odprawa techniczna
20:30 Kolacja w hotelu
16 listopada (piątek) 06:30 – 08:00 Śniadanie w hotelu
09:00 – 13:00 Część teoretyczna szkolenia (1)
13:00 Lunch na pływalni
14:45 Odprawa sędziów
15:45 Ceremonia otwarcia
16:00 – 20:00 1. blok zawodów
20:30 Kolacja w hotelu
17 listopada (sobota) 06:30 – 08:30 Śniadanie w hotelu
09:15 Odprawa sędziów
10:00 – 14:00 2. blok zawodów
14:30 Lunch na pływalni
15:30 – 19:30 Część teoretyczna szkolenia (2)
20:30 Kolacja w hotelu
18 listopada (niedziela) 06:30 – 07:30 Śniadanie w hotelu
08:15 Odprawa sędziów
09:00 – 13:00 3. blok zawodów
13:00 – 14:00 Podsumowanie szkolenia
14:00 Lunch na pływalni
16:00 Wyjazd uczestników szkolenia

* Dopuszcza się przyjazd uczestników szkolenia w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed rozpoczęciem części teoretycznej szkolenia w piątek (16 listopada) o godzinie 9:00.

Zagadnienia

 • Podstawy systemu klasyfikacji zawodników z niepełnosprawnościami
 • Omówienie przepisów World Para Swimming
  • wyjątki od przepisów FINA dla startów i stylów
  • specyficzne przepisy odnośnie wyścigu i sztafet
  • wycofania (skreślenia)
  • asystenci, tapping
  • modyfikacje strojów pływackich
  • plastry medyczne
  • dyskwalifikacje, protesty techniczne, odwołania
 • Omówienie formularzy World Para Swimming (wraz z ich analizą i sposobem wypełniania)
  • formularz wycofania (skreślenia)
  • formularz zgłoszenia składu zespołu sztafetowego
  • formularz dyskwalifikacji
  • formularze protestu technicznego i odwołania
 • Klasyfikacja i kody dla wyjątków a sędziowanie podczas zawodów
 • Specyficzne wymagania wobec sędziów na zawodach World Para Swimming
  • sędzia główny
  • starter
  • sędzia stylu
 • Postępowanie sędziego głównego w przypadku protestu
 • Sędziowanie w trakcie zawodów osób z niepełnosprawnością (funkcje: sędzia główny, sędzia stylu, starter, inspektor nawrotów, kierownik wyścigu)
 • Przygotowanie pływalni do zawodów osób z niepełnosprawnością

Rekordy Świata i Europy WPS: procedury, formularze

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.09.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.

Postępowanie z dnia 04.09.2018r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Powiat Policki Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Powiat Policki

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Koszt oferty 100%
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100%