Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/04/2019
„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Warszawa, 30.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z postępowaniem na wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych wraz z dostawą drzwi przeciwpożarowych opracowanych zgodnie z częścią rysunkową Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Ośrodka Sportowego w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 04/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FIRE-STOP z Brzegu, która spełniła wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez wskazanego wyżej wykonawcę została najwyżej oceniona w oparciu o określone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert, w szczególności wskazany wyżej wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia”.