Regulamin Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w pływaniu – juniorów

REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w PŁYWANIU – JUNIORÓW

Tychy, 11-13.04.2014 r.

Cel zawodów:

– Wyłonienie Mistrzów Polski wśród kobiet i mężczyzn

– Popularyzacja pływania w środowisku osób niepełnosprawnych.

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Filtrowa 75, 02-032 Warszawa

Uczestnictwo:  

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu i wzroku z przyznaną klasą startową. Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Sposób przeprowadzenia – seriami na czas.

Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.

Pomiar czasu elektroniczny

Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach

Podczas zawodów obowiązują przepisy IPC i PZP.          

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać w terminie podanym przez organizatora w Komunikacie Organizacyjnym na podany adres kontaktowy.

Sprawozdawczość:

Organizator Mistrzostw Polski zobowiązany jest do przygotowania pełnego Komunikatu Zawodów, a także przekazania go do zainteresowanych klubów

Komisja weryfikacyjno – odwoławcza:

Komisję stanowią: sędzia główny, przedstawiciel PZSN „Start” lub osoba upoważniona, oraz osoba reprezentująca organizatora.

We wszystkich sprawach spornych decydować będzie  powyższa Komisja.

Postanowienia ogólne:

Na odprawie technicznej zostanie przedstawiony szczegółowy program zawodów.

Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba    medyczna, trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy zawodów Mistrzostw Polski.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.