ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2022

Data publikacji: 06.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2022

1. Nazwa i adres zamawiającego

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego oraz odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW) w ramach umowy nr 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

37400000-2 – Sprzęt sportowy

15882000-8 – Produkty dietetyczne

33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

33141320-9 – Igły medyczne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1),
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą będzie związany 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania i uprawnienia po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia usługi,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 10 lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 31.12.2022 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2028 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższym zestawieniu, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanych elementów w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione poniżej:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Gumy oporowe do treningu profesjonalnego do para powerlifting (Zestaw 3 gum jako kompl)DanWoz/inne 8
2.Thera band taśmy (komplet średni opór)DanWoz/inne 1
3.Bosu (Half Ball)DanWoz/JUST7GYM/inne 3
4.Hantla gumowana profesjonalna 32,5 kg (komplet 2 sztuki)FERROS/DanWoz/inne 1
5.Pas do przypinania zawodnika do ławki szerokiej w para powerlifting wg przepisów IPCDanWoz/inne 10
6.Obciążenia na sztange – koła zawodnicze (komplet 2 x 5-25KG)FERROS/just gym/inne 1
7.Obciążenia olimpijskie (komplet 2 x 5-25 kg)FERROS/just gym/inne 1
8.Ławka Treningowa RegulowanaFERROS/ inne 2
9.Owijki do startu na nadgarstki do dyscypliny para powerlifitng wg przepisów IPCMonster/JUST7GYM/inne 8
10.Gryf Olimpijski Lekko ŁamanyFERROS/DanWoz/inne 3
11.Kamizelka obciążeniowaJUST7GYM/inne 3
12.Hantle 15 kg (komplet 2 sztuki)FERROS//inne 1
13.Hantle 20 kg (komplet 2 sztuki)FERROS//inne 1
14.Kettlebell 4kgJUST7GYM/DanWoz/inne 4
15.Talerz obciążenie 5 kg żeliwne (średnica otworu 30 mm)FERROS/DanWoz/inne 4
16.Lina treningowa BATTLE ROPE 12mDanWoz/JUST7GYM/inne 4
17.Piłka lekarska WALL BALL PREMIUM 5 kgJUST7GYM/inne 1
18.Piłka lekarska WALL BALL PREMIUM 10kgJUST7GYM/inne 1
19.Step Fitness 3 StopniowyJUST7GYM/inne 1
20.Wioślarz magnetycznyDanWoz/JUST7GYM/inne 1
21.Poręcz wolnostojąca dostosowane do treningu osób z niepełnosprawnością (wózek, amputacje)FERROS/DanWoz/JUST7GYM/inne 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo-handbike):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.LACTATE PLUS ANALIZERLACTATE PLUS 2
2.LACTATE ANALIZING STRIPSLACTATE PLUS 16

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo alpejskie):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Narty Gigantowe długość 193 cm WC Rebels iGS RD SW RP
 WCR 14 wh/bk
313008
HEAD 2
2.Narty Gigantowe długość 188 cm WC Rebels e-GS RD FIS SW RP WCR 14 wh/bk
313000
HEAD 1
3.Narty Gigantowe długość 183 cm WCR e-GS Rebel FIS SW RP WCR 14
313002
HEAD 1
4.Narty Slalomowe  długość 165 cm WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk
313082
HEAD 3
5.Narty Slalomowe  długość 156 cm WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 wh/bk
313082
HEAD 1
6.Wiązania narciarskie 16 FREEFLEX EVO 16X RD BR.85[A]bk/wh/fla.yw
100603
HEAD 5
7.Wiązania narciarskie 14 FREEFLEX ST 14 BR.85[A]m.bk
100826
HEAD 2
8.Buty Narciarskie KORE RS 130 GW ANTHR./YELLOW
602040
HEAD255,2752
9.Wiązania narciarskie 16 FREEFLEX ST 16X RD BR.85[A]m.bkHEAD 1
10.Gogle narciarskie MAGNIFY 5K gold white + SLHEAD 1
11.Szybka wymienna do gogli narciarskich MAGNIFY SL 5K goldHEAD 1
12.Szybka wymienna do gogli narciarskich  MAGNIFY SL blueHEAD 1
13.Tyczki narciarskie Tyczka „PROFESSIONAL 27 PLATINIUM”-
Brush Grip-śred.27 mm.- metalowy przegub
  38

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Sensor tętna Polar Verity Sense z ładowarkąPolar 14

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Blind Football):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Stół do masażu Medmal Habys aluminiowy z
 dodatkową nogą stabilizującą
HabysSzer. 70 cm (kolor szary)1
2.GUMA DO ĆWICZEŃ I MOBILIZACJI STAWÓW – MINI
BAND PROUD  (HEVI) niebieska (10 x 19,00 = 190)
pomarańczowa ( 5 x 22,00 = 110)
Proud 15
3.Gumy do ćwiczeń CERTYFIKOWANA TAŚMA OPOROWA W KSZTAŁCIE PĘTLI QMED – DŁUGA GUMA DO ĆWICZEŃ I REHABILITACJI – POWER BAND – WYRÓB MEDYCZNY  (QMED RESISTANCE BAND) czerwony (4 x 22,90) -91,6
czarny (4 x 30,90 – 123,6
fioletowy 2 x 42,90 – 85,8
zielony (2 x 55,90)
Qmed 12
4.WAŁEK DO MASAŻU ŚREDNIO TWARDY ROLLER 45CM  DO MASAŻU I STYMULACJI MIĘŚNI (GRID 1 – 45)GRIDCZARNY / NIEBIESKI10
5.PRAKTYCZNA MATA DO ĆWICZEŃ
MAMBO YOGA (180X60)
Mambo yoga180 x 605
6.ZESTAW 4 PIŁECZEK O RÓŻNEJ TWARDOŚCI Z
 KOLCAMI DO MASAŻU I TERAPII (GRESPI II)
GRESPIzestaw 4 sztuk4
7.DRABINKA KOORDYNACYJNA Z REGULACJĄ
ODLEGŁOŚCI (4M-8M)
  3
8.APLIKATOR WIELOIGŁOWY „SZANSA” (6,2 AG)LYAPKO 1
9.APLIKATOR WIELOIGŁOWY LYAPKO W FORMIE
PASA Z ZAPIĘCIAMI DLA AKTYWNYCH (PAS MALEC 3,5 AG)
LYAPKO 1
10.APLIKATOR WIELOIGŁOWY LYAPKO PAS
 „ZDROWIE” – (4,3 AG)
LYAPKO 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Elektrody 5×5Compex 3
2.Elektrody 5×10 pojedynczeCompex 3
3.Elektrody 5×10 podwójneCompex 3
4.Urządzenie 8.0Compex 1
5.Theragun ProTherabody 1
6.Końcówka SuperSoftTherabody 4
7.Końcówka StandardTherabody 4
8.Bańki bezognioweLeonidov 1
9.Aplikator wieloigłowyLyapko 2
10.Stół przenośny Luna LightAvenolife 5
11.Apteczka małaElyth 6
12.Opaska z workiem na lódMueller 5
13.RecoveryAir JetbootsTherabody 1
14.Kamizelka kompresyjnaTherabody 1
15.Rękaw kompresyjnyTherabody 1
16.Plecak medycznyMarbo 3
17.Torba Delux Funny packCramer 8

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – Goalball):

L.p.Pełna nazwa sprzętu (typ, parametry, itp.)Nazwa producentaRozmiar (dot. odzieży i obuwia)Ilość
1.Obciążenie Hektor 5 kg FI 26 z opaską gumową T5Athletic Shop 4
2.Wielofunkcyjna deska do pompek  1
3.Ściągacz na nadgarstek OlimpOlimp sport nutrition 1
4.Ściskacz do treningu rąk Gorilla Sports 113 kg  1
5.Ściskacz do treningu rąk Gorilla Sports 159 kg  1
6.ARM Blaster Bushido przyrząd do ćwiczenia bicepsa arb- 730DBX BUSHIDO 1
7.Drążek rozporowy do podciągania  1
8.Drążek wielofunkcyjny  1
9.Zestaw hantli Spokey  1
10.Zestaw gum treningowych power band dbx bushidoDBX BUSHIDO 1
11.Rower stacjonarny  3
12.Rękawiczki do treningu siłowego M-5, L-510
13.Mata do ćwiczeń jogi fitness neo-sport  2
14.Gogle do gry w goalballJusta Mask Handi Life 12
15.Piłka do gry w goalballRNIB 12
16.Kettlebell corength 6 kg  1
17.Kettlebell corength 10 kg  1
18.Hantle regulowane z funkcją sztangi sapphire SG-20C 2×20 kgSAPPHIRE 1
19.Jednorazowy kompres chłodzący – select ice pack  25
20.Aparat do masażu limfatycznego BTL-6000 LYMPHASTIM 6EASY + mankiet 6 komorowy, spodnie 12 komoroweBTL 1

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.7NutritionMonohydrat kreatyny creapure500 gramproszek10
2.7NutritionJablczan Kreatyny (TCM)500 gramproszek5
3.7NutritionAminokwasy EAA480 gramproszek10
4.7NutritionBomb Pre Workout480 gramproszek9
5.7NutritionZMB+GMC90 kapskapsułki6
6.7NutritionBCAA bezsmakowe500 gramproszek15
7.7NutritionWitaminy Multisport60 kapskapsułki10
8.7NutritionWitamina C250 gramproszek10
9.7NutritionWitamina D3 + K2MK7120 kapskapsułki20
10.7NutritionBialko WPC 802 kilogramyproszek10
11.7NutritionMicellar casein 100%1 kilogramproszek10
12.7NutritionWitamina D3 4000120 kapskapsułki10
13.7NutritionHyaluronic ACID60 kapskapsułki14
14.7NutritionCDP Choline60 kapskapsułki15
15.7NutritionBerberine HCL Stack60 kapskapsułki10
16.7NutritionBiałko WPI 902 kilogramyproszek11

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.TRECCM3 1250 360 caps360 capsKapsułki39
2.OLIMPBETA-ALANINE CARNO RUSH MEGA80 capsKapsułki118
3.OLIMPGold Vit D3 2000120 capsKapsułki39
4.TRECSUPER OMEGA 3120 capsKapsułki39
5.SWANSONTriple Magnesium Comlex300 capsKapsułki39
6.ALLNUTRITIONCAFFEINE 200power100 capsKapsułki39
7.NUTRENDUNISPORT – ISOTONIC1 litrPłyn39
8.ALLNUTRITIONWHEY PROTEIN908 g Proszek60
9.OLIMPBaton energetyczny  Baton100
10.OLIMPFire Start Energy Gel + Caffeine 36 g Shot100

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo-handbike):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.SISSIS BETA FUEL  /rozne smaki  400
2.SISSIS HYDRO PASTYLKI  /rozne smaki  100
3.SISSIS Beta FUEL  /rozne smaki  800
4.SISSIS gel coffeina rozne smaki Żel300
5.SISSIS  gel Isotonic rozne smaki Żel400
6.SISSIS ISO GO PUSZKA  40
7.SISSIS GO ENERGY BAKE BATON  400
8.SISSIS Recovery PUSZKA  rozne smaki  30
9.SISSIS  Protein Baton Baton200
10.SISSIS  Protein Overnight  18
11. Beta Alanine/tabletki  Firma obojetnie Tabletki30
12. D-VITUM FORTE Kapsułki20
13. ACTIFEROL FE FORTE Kapsułki30
14. BEET IT SHOT/BURAK shot20

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka):

L.p.ProducentNazwa preparatuGramaturaFormaIlość
1.mediseptvelox top1Lpłyn10
2.mediseptvelox top5Lpłyn6
3.mediseptvelox foam1Lpianka5
4.AhdAHD 1000250 mlpłyn6
5.AhdAHD 10001Lpłyn12
6.MeridaPrześcieradło medycznekarton 6 szt 4
7.MeridaRęcznik papierowyzgrzewka 12 rolek 3
8.Nitrylex ClassicRękawice Nitryloweop. 100 szt 10
9.StokbandStokband1sztbandaż20
10.StokbandStokband1sztbandaż10
11.StokbandStokband1sztbandaż10
12.AveflorAkutol60mlspray12
13.Matovileskompresy niejałowe1op 100szt 10×10 6
14.Matovileskompresy niejałowe1op 100szt 7,5×7,5 6
15.L&RSuprasorb F1 op 10
16.HartmanOmnifix E 10×101 op 10
17.HartmanOmnifilm 2,5x 9,21 op 15
18. Tavon300ml 6
19. Stadiopasta250ml 4
20.Line SportMaść końska rozgrzewająca250ml 7
21.Line SportMaść Końska chłodząca250ml 7
22.Namman Muaykrem tajski100gMaść6
23.Namman Muayolejek tajski120mlolejek6
24.Songbirdwosk do masażu sportowego100gwosk6
25.Songbirdwosk do technik uwalniania powiezi100gwosk6
26.Naqirecovery gel500mlżel2
27.NaqiMassage lotion cool500mlbalsam2
28.NaqiMassage lotion ultra500mlbalsam3
29.SpitznerMassage creme soft1000mlbalsam2
30.SpitznerMassage lotion1000mlbalsam3
31.NaqiWarming up 2100mlkrem5
32.McDavidsport tape3,8x10mtaśma12
33.Dynamic TapeBiomechaniczny tape5×5taśma op 6szt2
34.Dynamic TapeBiomechaniczny tape5×5taśma op 6szt2
35.Dynamic TapeBiomechaniczny tape7,5x5mtaśm op 4szt1
36.Dynamic TapeBiomechaniczny tape7,5x5mtaśm op 4szt1
37.Sixtus Italiakinesio5x5mtaśma20
38.Sixtus Italiakinesio5x32mtaśma5
39.Sixtus ItaliaDream tape2,5x10mtaśma36
40.Sixtus ItaliaDream tape4x10mtaśma48
41.VCeeNaturalny olejek500mlolejk5
42.Kretzernożyczki  5
43.Cramerklej do tapingu226gspray5
44.Muellertape i tuffner remover283gspray5
45.BB kinesiologykinesio5x5mtaśma20
46.Rea tapekinesio5x5mtaśma20
47.Cure tapekinesio7,5x5mtaśma5
48.Medisportkrem do diatermii1000mlkrem2
49.VCeeNaturalny olejek1000mlolejek3
50.Salco au Naturelmasło do masażu120gmasło4

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty prosimy składać do dnia 13.12.2022 r. do godz. 24.00.

Ofertę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: bartosz.sojka@pzsnstart.eu. Osobą kontaktową jest Pan Bartosz Sójka.

Oferty otrzymane po 13.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • Wybór ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. izakończony zostanie protokołem.

11. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od wskazanych powyżej kryteriów wyboru, w szczególności w przypadku, w którym w ocenie Komisji oferent z najwyższą liczbą punktów nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a uzasadniony jest wybór oferty innego wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, oferentowi z wyższą liczbą punktów nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy, jak również jakiekolwiek roszczenia w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

12. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena brutto pojedynczych elementów zapytania – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

13. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 14.12.2022 r. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14.12.2022 r.

Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej.

14. Uwagi i postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zamówienie jest finansowane w całości ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach umowy nr: 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia którejkolwiek oferty. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Niniejsze zapytanie, jak również warunki w nim określone, mogą być zmienione lub odwołane w każdej chwili.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

15. Załączniki

Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy – sprzęt sportowy

Załącznik nr 1B – Formularz ofertowy – odżywki i suplementy diety

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom