ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/04/2019

Data publikacji: 23.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/04/2019

1. Nazwa i adres zamawiającego
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie
ul. Trylogii 2/16
01–982 Warszawa
NIP: 526-10-53-340
tel.: +48 22 659 30 11
adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest wykonanie oraz dostawa systemu płatnego parkowania dla Ośrodka Sportowego w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1.
Płatny system parkingowy powinien składać się z:
1) Bileterki wjazdowej szt. 2
2) Terminal wyjazdowy szt. 2
3) Czytnik kart zbliżeniowych szt. 2
4) Szlaban szt. 3
5) Detektor pętli indukcyjnej szt. 4
6) Kasa parkingowa (opcja do obsługi wyłącznie monet alternatywnie opcja do obsługi monet oraz zbliżeniowych kart płatniczych szt.1
7) Wiata do kasy parkingowej szt.1
8) Program do obsługi kasy parkingowej
9) Zestaw komputerowy do obsługi systemu szt.1
10) Skaner (czytnik) biletów szt. 1
11) Program oraz niezbędne urządzenia dodatkowe do obsługi systemu parkowania
12) Wyspa do montażu urządzeń szt.1
13) Fundament pod urządzenia szt.3
14) Wykonanie pętli indukcyjnych szt. 7
15) Montaż, podłączenie oraz szkolenie w zakresie obsługi płatnego systemu parkowania
Warunki płatności: 20% wynagrodzenia płatne przy podpisaniu umowy, pozostała część wynagrodzenia płatna w 48 równych ratach.

3. Obowiązki oferenta:
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
• Wykonawca jest związany ofertą od dnia jej złożenia przez cały okres składania ofert, jak również przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
• Wykonawca może przed upływem okresu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę

4. Niniejsze zapytanie ofertowe:
• nie stanowi zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z którymkolwiek z oferentów. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny
• nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Umowa na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Termin wykonania zamówienia objętego zapytaniem:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

7. Waluta realizacji zamówienia:

Cena oraz wartość zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).

8. Termin składania ofert oraz opis sposobu przygotowania oferty:

• Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00 (okres składania ofert).
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
• Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.
• Ofertę w wersji elektronicznej (w formie skanu podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: zarzad@osstart.com.pl
• Oferty otrzymane po okresie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku i zostanie stwierdzony protokołem.

10. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki udziału w oparciu o kryterium ceny brutto zaoferowanej przez oferenta, doświadczenia oferenta w realizacji zamówień stanowiących przedmiot niniejszego zapytania oraz wszelkich okoliczności świadczących o gwarancji należytej, terminowej i jakościowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania jako najkorzystniejszej i wyboru oferty dowolnego Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich wskazanych wyżej kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu przez Zamawiającego komisja składająca się przynajmniej z trzech członków. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

11. Postanowienia końcowe:
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty, ani ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,

12. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy