Zapytanie ofertowe nr 04/04/2018

Zapytanie ofertowe nr 04/04/2018

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejącego Ośrodka Sportowego PZSN „Start” dla potrzeb sportowców z niepełnosprawnościami, pełnosprawnych oraz osób wymagających rehabilitacji ruchowej i społecznej (zmiana treści zapytania).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa

NIP: 526-10-53-340

tel.: +48 22 659 30 11

Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejącego Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich dla potrzeb sportowców niepełnosprawnych, pełnosprawnych oraz osób wymagających rehabilitacji ruchowej i społecznej. Ośrodek usytuowany jest na nieruchomości położonej w Wiśle przy ulicy Olimpijskiej 1 na dz.nr 3304/11, 3321/12, 3308/6, 3304/5 jednostka ewidencyjna Wisła, obręb Wisła. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Działki znajdują się poza granicami terenów górniczych oraz obszarem NATURA 2000. Działki są objęte jednostką E1US1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Na działkach znajdują się budynki:
• budynek hotelu z lat 1953-1957, rozbudowywany oraz przebudowywany, o powierzchni użytkowej około1917 m²
• budynek łącznika z bieżnią lekkoatletyczną, oddany do użytku w 1999 r., o powierzchni użytkowej około 307 m²
• budynek odnowy biologicznej, oddany do użytku w 1999 r., o powierzchni użytkowej około 905 m²
• budynek basenu, oddany do użytku w 2003 r., o powierzchni użytkowej około 724 m²
• stadion lekkoatletyczny z trybuną krytą, oddany do użytku w 2004 r., widownia na 650 osób, stanowisko sędziowskie, zadaszenie, oświetlenie stadionu, boisko piłkarskie, bieżnia 6 torów
• budynek administracyjny z lat 1953-1957, nadbudowywany w latach kolejnych, o powierzchni użytkowej około 795 m²

Zakres koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinien zawierać :
1. Przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków znajdujących się na nieruchomości, w celu uzyskania docelowo 250 miejsc noclegowych oraz utworzenie w drodze przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy:
-sali do fitness,
-sali konferencyjnej,
-powiększenia zaplecza rehabilitacyjnego.

Wykonanie następujących zadań:
-termomodernizacji
-wymiany wew. instalacji gazowej
-wymiany wew. instalacji c.o., wody zimnej, cwu., kanalizacji, elektrycznej
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, z uwzględnieniem zaplecza kuchennego
-wymiany instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją osuszania oraz odzysku ciepła
w budynku basenu

2. Przebudowę, rozbudowę istniejących budynków znajdujących się na nieruchomości w celu dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych-cały ośrodek.
3. Rozbudowę o nową halę sportową pełnowymiarową.
4. Rozbudowę o nową hale namiotową pneumatyczną oraz przebudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego z uwzględnieniem możliwie maksymalnej ilość dyscyplin sportowych, wynikających z programu igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich z wykorzystaniem wszystkich działek Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1. opis techniczny (analizy i szkice)
2. projekt zagospodarowania terenu i opis terenu opracowany na kopii mapy zasadniczej
3. rzuty i przekroje
4. elewacje wraz z kolorystyką
5. bryły budynków
6. oszacowanie kosztów wykonania projektu budowlanego i wykonawczego
7. oszacowanie kosztów realizacji inwestycji, z podziałem na następujące etapy:
a) dla zakresu określonego od pkt. 1 do pkt. 2
b) dla zakresu określonego w pkt. 3
c) dla zakresu określonego w pkt. 4

• Projekt koncepcji należy sporządzić i dostarczyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie DWG i 1 egzemplarz w formacie PDF.
• Wynagrodzenie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, za zrealizowany przedmiot Umowy będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
• Rozwiązania przedstawione w koncepcji muszą być zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
• Opracowana koncepcja architektoniczna ma służyć do wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
• W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania ważnych dla całości opracowania rozwiązań i pozyskania od Zamawiającego dodatkowych informacji, których nie zawarto w opisie przedmiotu zamówienia.
• Obiór dokumentacji projektowej zawierającej koncepcję będzie równoznaczny z przeniesieniem na zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia na następujących obszarach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji
b)w zakresie wprowadzania do obrotu poprzez użyczenie na rzecz os. trzecich
c)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w tym na stronach internetowych.
• Wykonawca oświadcza, że jego prawa do przedmiotu zamówienia nie są ograniczone i są wolne od wad prawnych.
• Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z chwilą dokonania odbioru przez Zamawiającego.
• Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia wyboru oferty Wykonawcy.

3. Składanie ofert

  •  W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zawarcia umowy z jakimkolwiek oferentem.

 

  •  Ofertę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres mailowy Zamawiającego:


  • Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, pokój 331 w terminie do dnia:

24 kwietnia 2018 r., godz. 13:30 

  •  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 

  •  Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie proponowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena jest ceną brutto (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki, cła i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich.

 

  • Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

 

  • 4. Wybór oferty

 

  • * Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania jako najkorzystniejszej i wyboru oferty dowolnego Wykonawcy, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, w szczególności takich jak cena i doświadczenie oferenta. Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy z Wykonawcą.

 

  • * Zamawiający poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o wyborze jego oferty.

5. Postanowienia dodatkowe
 Zamawiający zastrzega, że postępowanie prowadzone w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe może być w każdej chwili zamknięte bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują wówczas żadne roszczenia z tytułu zakończenia postępowania
 Oferent jest związany warunkami określonymi w ofercie do czasu wyboru przez Zamawiającego innego oferenta.
 W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, postanowienia wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Zapytanie